Местни данъци и такси

Местните данъци и такси на територията на Община Иваново са регламентирани в Закона за местните данъци и такси и Наредба № 1 на Общински съвет Иваново за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
В наредбата се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране.

На територията на общината се събират следните местни такси:

 • за битови отпадъци;
 • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 • за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други социални услуги;
 • за технически услуги;
 • за административни услуги;
 • за откупуване на гробни места;
 • други местни такси, определени със закон

Таксите се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки, предварително или едновременно с предоставяне на услугите в общинския център за услуги и информация на граждани или в кметствата, с изключение на таксата за битови отпадъци, която се заплаща в данъчно звено "МДТ"

Център за услуги и информация на граждани - Иваново
тел.: 08116/22-55  г-жа Галина Николова
Работно време с граждани:  9.00-12.00 и 12.45-15.30

---------------------------------------------------------------------

С промените в Закона за местните данъци и такси и създаването на Националната агенция по приходите от 01.01.2006 г., всички местни данъци и такси се събират от общинската администрация.
В тази връзка от 01.01.2006 г. в Община Иваново е обособено данъчно звено "Местни данъци и такси".

На територията на общината се събират следните местни данъци и такси:

 • данък недвижими имоти - 1,5 промила в/у данъчната оценка на имота;
 • данък превозни средства - определя се от мощността на двигателя в kw и годината на производство;
 • данък за придобиване на МПС - 2 % в/у застрахователната стойност;
 • данък за придобиване на имот - 2 % в/у продажната цена, но не по-ниска от данъчната оценка на имота;
 • такса битови отпадъци - определя се в промили за всяко населено място на база данъчна оценка на имота с решение на Общински съвет Иваново.

Посочените местни данъци и такса битови отпадъци се заплащат в брой на касата на данъчно звено МДТ-Иваново
или безкасово в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1 по следната сметка
BG46CECB979084F2318200
БИК    CECBBGSF

44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ ДНИ
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВИ ТБО
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВИ ПС
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК
44 65 00 – ГЛОБИ ОТ НП ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНАТА
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 

Данъчно звено местни данъци и такси Иваново
тел.: 08116/22-54  г-жа Димитринка Недялкова
e-mail: ds@ivanovo.bg


31.10.2016
Заповед на кмета >>