Комисии

Комисии

Наименование
Постоянна комисия по финанси, бюджет и данъчна политика, икономическа и инвестиционна политика, регионално сътрудничество и европейски програми
Председател
Никола Пеков
Секретар
Айгюле Мехмедова
Членове Димчо Киряков; Емил Братованов; Росица Кирова;
Резервен член ;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по устройство на територията, общинска собственост, земеделие и гори, опазване на околната среда, местното самоуправление и нормативната уредба, жалби, сигнали и предложения от граждани
Председател
Николай Градев
Секретар
Ивайло Христов
Членове Ивалинка Цанкова; Калоян Кънев; Теодор Тодоров;
Резервен член ;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедание, младежта, спорта, туризма, здравеопазване и социални дейности, транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението, обществен ред и сигурност
Председател
Димчо Киряков
Секретар
Айсел Палова
Членове Георги Бодуров; Емил Братованов; Росица Кирова;
Резервен член ;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по ЗПК
Председател
Калоян Кънев
Секретар
Ивалинка Цанкова
Членове Айгюле Мехмедова; Георги Бодуров; Теодор Тодоров;
Резервен член Айсел Палова;
- - -