Комисии

Комисии

Наименование
Постоянна комисия по финанси, бюджет и данъчна политика, икономическа и инвестиционна политика, регионално сътрудничество и европейски програми
Председател
Никола Пеков
Секретар
Мариета Банчева
Членове Мариян Драшков; Димчо Киряков; Росица Кирова;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по устройство на територията, общинска собственост, земеделие и гори, опазване на околната среда, местното самоуправление и нормативната уредба, жалби, сигнали и предложения от граждани
Председател
Николай Градев
Секретар
Ивайло Христов
Членове Ивалинка Цанкова; Калоян Кънев; Теодор Тодоров;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедание, младежта, спорта, туризма, здравеопазване и социални дейности, транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението, обществен ред и сигурност
Председател
Димчо Киряков
Секретар
Снежана Владкова-Бенева
Членове Борис Йорданов; Марияна Драшкова; Росица Кирова;
Резервен член ;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по ЗПКОНПИ
Председател
Калоян Кънев
Секретар
Ивалинка Цанкова
Членове Марияна Драшкова; Снежана Владкова-Бенева; Теодор Тодоров;
Резервен член Мариета Банчева;
- - -