Обяви

О Б Я В А ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИВАНОВО“

 

                                                                                                                      
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

                                                                          

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА
ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИВАНОВО

 

Община Иваново обявява прием на документи от кандидат-потребители за услугата „Топъл обяд“ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ +), за предоставяне на топъл обяд.

Проектът ще се реализира на територията на община Иваново, като услугата ще се предоставя в периода от 01 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г. в рамките на 33 месеца. Осигуреното проектно финансиране ще обслужва 150 лица от целевите групи на територията на община Иваново.

За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват лица от следните целеви групи:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Подкрепата може да се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение в резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуация в страната.
В случаите, в които всеки от членовете на едно семейство или домакинство попада в някоя от изброените основни целеви групи, топъл обяд може да бъде предоставя на всеки един от тях.


Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.
Спазвайки принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, услугата „Топъл обяд“ ще се предоставя от Домашен социален патронаж, който ще осигурява безплатен топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт на потребителите в дните от понеделник до петък включително. Храната ще се транспортира със служебните автомобили до домовете на потребителите. Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 3.20 лв.

Процедурата за прием на документи за кандидат-потребители започва от 01.12.2022 г. /четвъртък/ и ще продължи през целия период на реализирането на проекта.

Необходими документи за кандидат-потребителите, които може да изтеглите от сайта на Общината или да получите в сградата на общинска администрация - в Центъра за административно обслужване в Община Иваново са:

 • Заявление-декларация по образец – Приложение № 1;
 •  Приложение № 6 – Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;
 • Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя (за справка);
 • Копие на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие).

Всички кандидати представят Заявление-декларация за необходимост от подкрепа – (Приложение 1 от Ръководството) и декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 6), като такива се попълват от кандидатите за участие в проектните дейности и всички пълнолетни членове в техните семейства.

Документи се подават всеки делничен ден от 08:15 до 16:45 часа от 01.12.2022г. /четръртък/ в Центъра за административно обслужване в Община Иваново.

Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – Две могили.

Повече информация може да се получи в работно време на тел. 08116/22-53

Всеки гражданин може да подава сигнали за лица попадащи в обхвата на целевите групи, както писмено така и на телефон: 08116/22-53

 

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:

1. Заявление-декларация;

2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;

3. Обява за прием на документи;

 

ОБЯВА - за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

О Б Я В А

за приемане на срочна служба в доброволния резерв

 на български граждани

         Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед № ОХ-117/02.02.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани както следва:

 1. НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново   -  90 длъжности;
 2. НВУ „Васил Левски“, гр. Шумен                   -  60 длъжности;
 3. Военно формирование 22160 - гр. Плевен     -  100 длъжности.

         Начало на срочната служба  -  10.09.2024 година.

         Кандидатите трябва:

 •  да имат завършено най-малко основно образование;
 •  да са годни за служба в доброволния резерв;
 •  да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;
 •  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 •  срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 •  да нямат друго гражданство;
 •  да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
 •  да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка. 

Срок за подаване на документи – 30.04.2024 година.

    Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок от 6 месеца.

    Тя включва последователно преминаване на следните етапи:

                   - начална военна подготовка;

                   - специална военна подготовка;

                   - изпълнение на задачи от състава на военни формирования от въоръжените сили.

За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание. Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.

На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни.

След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс на военна служба или на служба в доброволния резерв.

За информация:

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8 – тел. 082/834 817;

- Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

- Интернет сайтове:  - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                           - на Централно военно окръжие  - www.comd.bg

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/ox-117-2024.pdf

ОБЯВА - КУРСАНТИ

О Б Я В А

         Със заповед № ОХ-70/19.01.2024 г. на министъра на отбраната на РБ са обявени места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2024/2025 година, както следва:

Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново:

1. „Мотопехотни и танкови войски” – 40 места;

2. „Разузнаване” – 31 места;

3. „Електронно разузнаване и електронна война” – 11 места;

4. „Полева артилерия” – 80 места;

5. „Противовъздушна отбрана на войските” – 37 места;

6. „Инженерни войски” – 9 места;

7. „Артилерийско инструментално разузнаване” – 11 места;

8. „Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология” – 17 места;

9. „Радиотехнически войски” – 13 места;

10. „Наземно базирани средства за противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана” – 13 места;

11. „Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси” – 29 места;

12. „Материални ресурси, придвижване и транспорт” – 21 места;

13. „Танкова и автомобилна техника” – 26 места;

14. „Военни комуникационни и информационни системи – Комуникационна техника и технологии” – 29 места;

15. „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и киберсигурност” – 30 места.

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”:

1. „Летец-пилот” – 19 места, от които:

         - за нуждите на Министерството на отбраната – 17 места;

         - за нуждите на Министерството на вътрешните работи – 2 места.

2. „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ – 9 места;

3. „Авиационно въоръжение“ – 8 места;

4. „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ – 12 места;

5. „Логистика на формированията от Военновъздушните сили“ – 4 места;

6. „Системи за въздушно наблюдение, разузнаване и контрол“ – 12 места.

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”:

1. „Корабоводене за Военноморските сили” 19 места, от които:

         - за нуждите на Министерството на отбраната – 18 места;

         - за нуждите на Министерството на вътрешните работи – 1 място.

2. „Корабни машини и механизми за Военноморските сили” – 12 места, от които:

         - за нуждите на Министерството на отбраната – 11 места;

         - за нуждите на Министерството на вътрешните работи – 1 място.

3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ – 6 места;

4. „Кибероперации“ – 11 места;

5. „Мехатроника“ – 5 места;

6. „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – 20 места.

За информация:

         - Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8 – тел. 082/834 817;

         - Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

         - Интернет сайтове:

                   - НВУ „ В. Левски“ – гр. В. Търново – nvu.bg/bg;

                   - ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна – naval-acad.bg/;

                   - ВВВУ „ Г. Бенковски“ – гр. Плевен – af-acad.bg/.

 

ОБЯВА - а провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г., в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г., в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново

         Със заповед № РД-02-450/19.04.2024 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 5 (пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

         Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

         - да имат средно или по-високо образование;

         - към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;

         - да са годни за военна служба;

         - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

         - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

         - да нямат друго гражданство;

         - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

         - да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

         - да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документи – 23.05.2024 година.

За информация:

- Военно окръжие I степен–Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове:

         - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

         - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 - Офис за военен отчет в общината  -  088 684 1435

Препратка към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_nvu-24.04.24.pdf

ОБЯВА - за провеждане на конкурс на 28.05.2024 г. и 29.05.2024 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А

за провеждане на конкурс на 28.05.2024 г. и 29.05.2024 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № РД-143/19.03.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 101 (сто и една) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 44 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документи – 09.05.2024 година.

За информация:

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8 – тел. 082/834 817;

- Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

- Интернет сайтове:  - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                           - на Централно военно окръжие  - www.comd.bg

Препратка към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava-ngch_01.04.2024.pdf

ОБЯВА - а провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина за времето от 11.06.2024 г. до 12.06.2024 г., във военно формирование 24430 - гр. Троян.

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина за времето от 11.06.2024 г. до 12.06.2024 г., във военно формирование 24430 - гр. Троян.

Със заповед № РД-101/28.03.2024 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военно формирование 24430 – Троян.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили, не по-възрастни от 41 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документи – 08.05.2024 година.

За информация:

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8 – тел. 082/834 817;

- Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

- Интернет сайтове:  - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                           - на Централно военно окръжие  - www.comd.bg

Препратка към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_za_publ-02.04.24.pdf

 

ОБЯВА - за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или в

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

         Със заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 19 (деветнадесет) войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

         - да имат средно или по-високо образование;

         - към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;

         - да са годни за военна служба;

         - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

         - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

         - да нямат друго гражданство;

         - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

         - да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

         - да са психологично пригодни.

         Срок за подаване на документи – 07.05.2024 година.

В съответствие със заповед № ОХ-720/28.08.2023 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.

За информация:

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8 – тел. 082/834 817;

- Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435

- Интернет сайтове:  - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                           - на Централно военно окръжие  - www.comd.bg

Препратка към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/kipko-19.03.24.pdf

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

О  Б  Щ  И  Н  А     И  В  А  Н  О  В  О

 

О  Б  Я  В  Я  В  А   К  О  Н  К  У  Р  С

 

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 10а, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) , чл. 13, ал. 1,  във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” – 1 щатна бройка.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 1. Образователна степен – Магистър;
 2. Професионална област – Право;
 3. Правоспособен юрист;
 4. Професионален опит – една година;
 5. Минимален ранг – IV-ти младши;

II. Кандидатите следва да притежават умения и способности за:

 1. Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
 2. Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
 3. Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 4. Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 5. Фокус върху клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
 6. Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
 7. Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
 8.  Личностни умения и компетентности – умения за събиране, обработване и анализиране на информацията, умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда.
 9. Да познава и ползва нормативните актове, свързани с дейността на длъжността – КТ, ЗДСл, ЗМСМА, ЗААН, АПК, ЗОС, ЗСПЗЗ, ЗОП, ЗУТ, ГПК, ДОПК, ЗУО, ЗГ, ЗНП, ЗЧ, ЗНА, ЗОЗЗ, подзаконовите нормативни актове към тях, както и наредбите на ОбС - Иваново.

ІІI. Кратко описание по длъжностна характеристика:

Осъществява процесуално представителство на кмета на общината пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд; Осигурява с правни средства спазването на законността и ефективното протичане на административната и стопанска дейност в Общината; Следи периодично за промените в законодателството и незабавно предприема необходимите действия по изменение и/или изменение и допълнение на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет – Иваново, съобразно настъпилите промени в законодателството. Дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение; Съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори, като контролира тяхната законосъобразност; Осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях; Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;

Дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения и съгласува отговорите от гледна точка на законосъобразност; Съставя актове за установяване на административни нарушения; Организира административно-наказателно производство за извършени нарушения по наредбите на Общински съвет Иваново и административните актове на кмета на общината; Съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва в конкурси и търгове, провеждани от общината; Контролира законното прилагане на нормативните актове като предлага на ръководството решения за отделните казуси;  Дава юридически консултации на служителите от общинска администрация при решаването на проблеми от компетентността на общината в следните области: социалните дейности, здравеопазването, спорт, образование, транспорт, отбранително-мобилизационна подготовка; туризъм, енергийна ефективност, вероизповедания, култура, младежки дейности, интеграция на роми; Подготвя и участва в организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и  Вътрешните правила  за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Иваново, като изготвя всички необходими документи, свързани с процедурите; Изготвя тръжни документации за процедури по реда на ЗОП, по които Община Иваново е възложител; Следи за сроковете на договорите по изготвените от него тръжни документации по процедури за периодични доставки и услуги , като своевременно уведомява прекия си ръководител за необходимостта от провеждане на нова процедура по реда на ЗОП; Задължително дава мнения по законосъобразността на проектите, като съгласува актовете и решенията на кмета на общината и общинския съвет, свързани с дейността на Дирекция „СА“ и Дирекция „АПОФУС“ в направленията , за които отговаря; Отговаря за законосъобразността на изготвените документи и проведените процедури по ЗОП; Съвместно с други звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори и преписки, свързани със ЗОП и Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Иваново; Проучва включените етапи и вида на процедурите, комплектованост на документацията и проверка на задълженията по договорите по ЗОП и Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Иваново; Проучва включените етапи и вида на процедурите, комплектованост на документацията и проверка на задълженията по договорите по ЗОП и Вътрешните правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община Иваново; Участва в изпълнението на общински програми и наредби; Отговаря за спазването на сроковете, предвидени в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на ЗРР, свързани със задълженията на кмета за представяне на отчети и информация на Общинския съвет – Иваново, като съгласува изготвените докладни записки; Организира и участва в отчитането на проекти, по които община Иваново е бенефициент; Носи пълна отговорност за достоверността на изразените становища и изготвените документи; В изпълнение на задълженията си служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в администрацията; Дава заявка за разход на финансови средства свързани с преките си задължения; Изпълнява и други дейности, възложени от кмета на общината.

ІV.       Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията в която е конкурсната длъжност и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) – по образец /Приложение 3/;
 2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от (НПКПМДСл) – декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочва  номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;

VI. Място и срок за подаване на документи: Документите се подават лично или с изрично нотариално заверено пълномощно. Документите може да се подават и по електронен път на адрес obshtina@ivanovo.bg , като в този случай заявлението по т.1 и декларацията по т.2, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и следва да бъдат представени в 10-дневен (десетдневен) срок от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса в сградата на Община Иваново, находяща се в с. Иваново, ул. „Олимпийска” № 75, ет. 1, стая № 7 – „Информационен център”. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителя, определен да приема документите. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени към тях документи. Телефон за контакти: 08116/22-53, вътр. 34.

VІІ. Граници на заплатата, определена за длъжността, съгл. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:   минимална - 933 лв. , максимална – 1700 лв. При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

VІІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на входа на Община Иваново и електронната страница на Община Иваново – www.ivanovo.bg.

 

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.