Общинска собственост

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-2547, кв. 137 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за изземване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II-283, кв. 93 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост в с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация