Общинска собственост

Заповед № РД - 09 - 429/28.09.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-2071 в кв. 78 по кадастралния план на село Щръклево.

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 428/28.09.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-11 в кв. 78 по кадастралния план на село Щръклево.

Пълна информация
Заповед № РД-09-417/26.09.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване съгл. чл. 83 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Щръклево.

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 402 от 19.09.2022 г. за изземване на имот общинска собственост в с. Красен

Пълна информация
Заповед № РД-09-366/26.08.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгл. чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Щръклево.

Пълна информация
Заповед № РД-09-368/29.08.2022 г. за определяне на спечелил търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-762 в кв. 63 по регулационния план на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Светлозар Николов Димитров и всички други заинтересовани лица за започване на административно производство по издаване на запове

Пълна информация
Заповед № РД-09-332/09.08.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56397.2.26, в кв. 2 по КККР на с. Пиргово, с.о. Помпена станция

Пълна информация