Общинска собственост

Заповед № РД-09-159/19.04.2022 г. за определяне на спечелил търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-762 в кв. 63 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-158/18.04.2022 г. за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1765 в кв. 134 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-157/18.04.2022 г. за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване на незастроен поземлен имот (ПИ) № 501.2155 в кв. 127 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-156/18.04.2022 г. за определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване за УПИ IV-1164 в кв. 112 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-114/17.03.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 83, ал. 1 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Пиргово

Пълна информация
Заповед № РД-09-113/17.03.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Щръклево

Пълна информация
Заповед № РД-09-23/21.01.2022 г. на Кмета на Община Иваново за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Пиргово, с.о. Помпена станция

Пълна информация
Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 56397.2.21 (УПИ IV-21, кв. 2) по КККР на с. Пиргово, с.о. Помпена станция

Пълна информация