Общинска собственост

Заповед № РД-09-66/23.01.2024 г. за откриване на тръжна процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост в с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед №РД-09-45/17.01.2024 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост в с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-44/17.01.2024 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-43/17.01.2024 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-6/04.01.2024 г. за откриване на процедура за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-5/04.01.2024 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-744/22.12.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост в с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед №РД-09-722/13.12.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация