Общинска собственост

Заповед № РД - 09 - 105/07.03.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47977.48.73 по КККР на с. Мечка

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 68/15.02.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II в кв. 47а по регулационния план на село Красен.

Пълна информация
Заповед № РД-09-65/14.02.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгл. чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Церовец.

Пълна информация
Заповед № РД-09-63/13.02.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Табачка.

Пълна информация
Повторни търгове с тайно наддаване на 06.03.2023 г. за имоти в с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Повторен търг с тайно наддаване на 06.02.2023 г. за имот в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 19/17.01.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 95.143 по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Кошов

Пълна информация
Заповед № РД-09-15/11.01.2023 г.за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Мечка и с. Красен.

Пълна информация