Общинска собственост

Заповед № РД-09-192/11.04.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево. общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-186/10.04.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 83, по плана на с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-187/10.04.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 82, по плана на с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Повторен търг с тайно наддаване на 02.05.2023 г. за имот в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № 179/07.04.2023 г. за откриване на процеура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, находяща се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-118/15.03.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

Пълна информация
Повторни търгове с тайно наддаване на 05.04.2023 г. за имоти в с. Церовец, община Иваново, област Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-119/15.03.2023 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгласно чл. 74 от НРПУПИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Щръклево

Пълна информация