Общинска собственост

Повторен търг с тайно наддаване на 02.05.2023 г. за имот в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № 179/07.04.2023 г. за откриване на процеура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, находяща се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-118/15.03.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

Пълна информация
Повторни търгове с тайно наддаване на 05.04.2023 г. за имоти в с. Церовец, община Иваново, област Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-119/15.03.2023 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгласно чл. 74 от НРПУПИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Щръклево

Пълна информация
Заповед № РД-09-134/16.03.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 72028.134.22 по КККР на с. Табачка.

Пълна информация
Заповед № РД-09-135/16.03.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 72028.134.23 по КККР на с. Табачка.

Пълна информация
Заповед № РД - 09 - 106/07.03.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47977.48.74 по КККР на с. Мечка

Пълна информация