Услуги

3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Пълна информация
3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи

Пълна информация
Попълване на сграда/сгради в поземлен имот

Пълна информация
Процедура за одобряване на ПУП на основание чл. 135а, ал. 1 от ЗУТ

Пълна информация
Издаване на скица за недвижим имот в неурбанизирана територия от кадастралните карти и регистри на територията на общината

Пълна информация
Издаване на скица за недвижим имот в урбанизирана територия от кадастралните карти и регистри на територията на общината

Пълна информация
Изработване на нова табела за категорийната символика при захабяване на издадената

Пълна информация
3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

Пълна информация