Проекти на община Иваново

   

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ИВАНОВО"

*************************************************************************************************************

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИВАНОВО"

*************************************************************************************************************

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 декември 2017 г.

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Комплексен подход за осигуряване на услуги за независим живот в община Иваново“ 


Днес, 15.12.2017 г., в конферентната зала на хотел „Русенски лом“, с. Кошов, община Иваново, област Русе, се проведе заключителна пресконференция по проект „Комплексен подход за осигуряване на услуги за независим живот в община Иваново“ с бенефициент Община Иваново, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Община Иваново като бенефициент по процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.002-0132-С001 в размер на 500 000,00 лв., по проект „Комплексен подход за осигуряване на услуги за независим живот в община Иваново“.  
Срокът за реализация на дейностите по проекта е 23 месеца (01.02.2016 г. – 31.12.2017 г.). Потребителите получават услуги в домашна среда за период от 20 месеца в периода от 01.05.2016 г. до 31.12.2017 г. Подкрепени са целевите групи, които са лица с трайни увреждания и техните семейства, както и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
В резултат на реализация на дейностите е подобрено качеството на живот и на достъпа до интегрирани здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Създадени са условия и подкрепа за ефективно упражняване правото на независим живот на лицата от целевите групи. 

***********************************************************************************

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Иваново“ 
Договор: BG05FMOP001-3.002-0029-С01 
Бенефициент:  Община Иваново
Обща стойност на проекта: 213 889.50  лв.
Срок на изпълнение:  01.07.2016 г. - 31.12.2019 г.
Период на проекта 42 месеца

Междинен технически доклад 01.11.2016 г. - 30.04.2017 г.

***********************************************************************************

Проект: LЕNA (Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region)
Програма:  Interreg „Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
Договор: DTP 1-189-2.2-LENA
Общ бюджет на проекта  2 456 290.72 евро
Бюджет за община Иваново  96 727,50 евро
Срок за изпълнение: 01.01.2017 г. -  30.06.2019 г.
Период на проекта: 30 месеца

Прессъобщение >> 
Прессъобщение за среща 12-13 септември 2017 г.

Прессъобщение за проведена среща на 20-22 юни 2018 г.

***********************************************************************************

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Иваново “
Договор: BG05FMOP001-3.002-0029- C01
Бенефициент: Община Иваново
Обща стойност на проекта: 47817. 00  лв.
Срок на изпълнение:  01.07.2016 г. - 30.04.2017 г.
Период на проекта 10 месеца
- Списък на одобрените потребители
- Междинен технически доклад (01.07-31.08.2016 г.)   
- Междинен технически доклад (01.09.-31.10.2016 г.)             

***********************************************************************************

Проект: “Активиране, мотивиране и устойчиво интегриране на пазара на труда на младежите до 29 годишна възраст на Община Иваново”
Договор: BG05M9OP001-1.002-0069--С01 от 26 април 2016 г.
Бенефициент: ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
Партньор: ФОНДАЦИЯ „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – АВИЦЕНА“ ГР.СМОЛЯН
Стойност на договора: 246 320,94 лв.
Продължителност на проекта: 20 месеца
прочети подробно >>


***********************************************************************************

Проект: „Комплексен подход за осигуряване на услуги за независим живот в община Иваново”
Договор:  BG05M9OP001-2.002 - 0132- С001
Бенефициент:  Община Иваново
Обща стойност на проекта: 500 000. 00  лв.
Продължителност:  21 месеца
прочети подробно >>   
- Обявление конкурс >>
- Заявление от наето лице >>
- Заявление >>
- Списък на домашните помощници по проект "Независим живот" >>          
- Списък на кандидат - потребители >>       
- Методология по Проект "Независим живот" >> 

***********************************************************************************

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Иваново “ 
Договор: 2014BG05FMOP001-03.01-21-С01 
Бенефициент:  Община Иваново
Обща стойност на проекта: 18595. 00  лв.
Срок на изпълнение:  15.06.2015 г. - 30.09.2015 г.
прочети подробно >>   
Списък на одобрените потребители  >>   
Предоставена услуга „Осигуряване на топъл обяд” за периода от 21.07.2015 г. до 30.08.2015 г >>       
Предоставена    услуга „Осигуряване на топъл обяд”  за периода  от  01.09.2015 г. до 30.09.2015 г >>

***********************************************************************************

 

 

От  27.03.2015 г.  до 09.04.2015 г.  включително, общинска администрация Иваново приема  заявления от кандидат- потребителите на услугата „личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”.
В рамките на проекта служители на дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили, ще извършат оценка на потребностите на подалите заявления лица с вреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за услугата и ще се направи подбор на потребителите.
За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, и са: безработни; трудово заети: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; неактивни (студенти или с право на професионална пенсия за ранно пенсиониране), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” е до 10 месеца.

Заявленията за кандидатстване >>     
Предоставена услуга „Личен асистент” за периода от 01.07.2015 г. до 31.07.2015 г >>    
Предоставена    услуга „Личен асистент”  за периода  от  01.08.2015 г. до 30.09.2015 г >>    
Предоставена услуга „Личен асистент”  за периода  от  01.10.2015 г. до 31.12.2015 г >>   
Предоставена услуга „Личен асистент” за периода от 01.01.2016 г. до 29.02.2016 г >>       

 

ОБЯВА 
В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001 „Нови алтернативи ” и във връзка с Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ в Община Иваново, започва приемането на заявления от кандидати за медицински специалисти.
Всички желаещи да подадат Заявления могат да го направят всеки работен ден от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. от 08,00 ч. до 16,30 ч. в Офиса на Проекта на общинско ниво в сградата на Общината.
прочети подробно обявата » 
изтегли заявление за кандидатстване »

 

 

ПРОЕКТ:  „Компетентна и ефективна общинска администрация - Община  Иваново”
по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11

Договор за безвъзмездна финансова помощ:                 № 13-22-135 от 10.12.2013 г. 
Максимална обща сума на проекта:                               61 141,09 лева                
Продължителност на проекта:                                         9 месеца                                             
Дата на приключване на проекта:                                  10.09.2014 г.

прочети подробно >>

Ход на процедурите за избор на изпълнител >>      

Встъпителна пресконференция >>    

Информация за хода на обученията в ИПА >>  

Информация за избраните изпълнители и хода по изпълнение на дейностите >>  

Информация за проведени обучения в град Вършец >>   

Информация за приключване на обученията в град Трявна >>   

Съобщение за заключителна пресконференция >>   

 

Заключителна пресконференция >>        

 

ПРОЕКТ:  „Община  Иваново – модерна администрация, прилагаща в партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”
по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Договор за безвъзмездна финансова помощ:                 № 13-13-180 от 08.11.2013 г. 
Максимална обща сума на проекта:                               75 847,98 лева 
Продължителност на проекта:                                         9 месеца
Дата на приключване на проекта:                                  08.08.2014 г.

прочети подробно >> 

Първа пресконференция по проекта >>   

 

Избор на изпълнители >>             
Срещи с местната общност >>            
Дискусионен форум >>                
Обществено обсъждане >>        
 ОПР 2014-2020 >>            
Целево обучение >>        
Заключителна пресконференция >>    

 

Проект: „Изграждане на културен център в с. Пиргово, община Иваново”
Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 18/321/00391 от 11.05.2010 г. Стойност на договора: 
(Първоначално одобрена): 2 729 352.00
(Последенанекс): 2 708 080.00 лева 
Срок на изпълнение: до 15.07.2015 г. 
прочети подробно >>

 

 

Проект: „Реконструкция на културен център в село Щръклево, община Иваново”
Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 18/321/00429 от 11.05.2010 г. 
Стойност на договора: 
(Първоначално одобрена): 497 644.00 лева
(Последенанекс): 493 614.00 лева
Срок на изпълнение: до 15.07.2015 г. 
прочети подробно >>

 

Проект: „Община Иваново – пространство на удобството и красотата” Подобряване средата за живот в Община Иваново чрез обновяване на паркове и детски площадки в 8 населени места – Пиргово, Мечка, Божичен, Сваленик, Красен, Нисово, Тръстеник и Щръклево”

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 18/322/00165 от 23.10.2009 г.

Стойност на договора:

(Първоначално одобрена): 1 595 596.00 лева

(Последенанекс): 1 462 784.00 лева

Срок на изпълнение: до 15.07.2015 г.

 

прочети подробно >>

 

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

Проект: „Реки на времето”

(Бенефициент: Община Русе; Партньори: Община Иваново и Община Борово)

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 18/321/00391 от 11.05.2010 г.

Стойност на договора: 500 000 лв

(Срок на изпълнение: до м. Август 2014 г.

 прочети подробно >>

 

Проект: „Предоставяне на по-качествени културни услуги в с. Красен, община Иваново, чрез „Обновление, модернизация и реконструкция на читалище „Просвета”

(Бенефициент: Народно читалище „Просвета-1919” с. Красен)

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 18/321/01199 от 15.02.2013 г.

Стойност на договора: 350 036.00 лева

Срок на изпълнение: до 15.07.2015 г.

прочети подробно >>

 

Проект: „Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води, с. Щръклево, Община Иваново”

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 58 – 131 – СО41 от 12.01.2009 г.

Стойност на договора: 739 944.00 лева

Срок на изпълнение: 24 месеца (12.01.2009 г. – 11.01.2011 г.)

 

прочети подробно>>

 

 

Проект: „Нов избор-развитие и реализация”

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № ESF-1103-07-13-D0040 от 20.06.2012 г.

(ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТ;

РАБОТОДАТЕЛ: ОБЩИНА ИВАНОВО)               

Срок на изпълнение: от 03.09.2012 до 03.09.2013 г.

 

прочети подробно >> 

 

Проект: „Подкрепа за заетост”

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № ESF-1111-07-13-D0044 от 18.04.2013 г.

(ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТ;

РАБОТОДАТЕЛ: ОБЩИНА ИВАНОВО)               

Срок на изпълнение: от 29.04.2013 до 29.01.2014 г.

 

прочети подробно >>  

 

 

Проект: „Помощ в дома” – нов модел на предоставяне на социални услуги в община Иваново

Договор: BG051PO001-5.1.04-0027-С-0001

Бенефициент: Община Иваново

Обща стойност на проекта: 244287. 86  лв.

Срок на изпълнение:  01.02.2013 г. - 30.04.2014 г.

прочети подробно >> (предварителна информация)

Списък на оценените кандидати за сътрудник, социални дейности >>

- Списък на оценените кандидати за домашен санитар >>  

- Продължава предоставянето на почасови социални услуги в домашна среда >>

През отчетния период 01.10 – 31.10.2013 г. беше проведено надграждащо обучение на всички домашни санитари, които предоставят почасови услуги в домашна среда >>

прочети подробно >>   

Продължава предоставянето на почасови социални услуги в домашна среда за периода 01.11.2013 г. - 02.12.2013 г. >>    

Предоставени почасови социални услуги в домашна среда за периода 03.12.2013 г. - 02.01.2014 г >>           

Предоставени почасови социални услуги в домашна среда за периода 03.01.2014 г. - 31.01.2014 г. >>     

Предоставени почасови социални услуги в домашна среда за периода 01.02.2014 г. - 28.02.2014 г.             
Предоставени почасови социални услуги в домашна среда за периода 01.03.2014 г. - 31.03.2014 г.                
Предоставени почасови социални услуги в домашна среда за периода 01.04.2014 г. - 30.04.2014 г.                  

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG051РО001 -5.2.09   АЛТЕРНАТИВИ

Наименование на бенефициента по договора: АСП-„ААИО”

Партньор по договора: Община Иваново

Обща стойност на проекта: 160020. 88  лв.

Срок на изпълнение: от 08.11.2010 г. до 15.02.2014 г.

 

прочети подробно >>

 

 

Проект  ”Обществена трапезария”

ДОГОВОР: № РД-04-135/19.04.2013 г. 

с  Фонд”Социална закрила”

към  Министерството на труда и социалната политика  

Период на изпълнение: 07.05.2013 г. - 31.12.2013 г.

Стойност на проекта: 33066.00 лв.

 

прочети подробно >>