Околна среда

 

О Б Я ВА

        На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

        ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

        „Изграждане на Многофункционална сграда за обществена дейност в имот 501.1376, УПИ I, кв. 63, село Щръклево, община Иваново, област Русе” с административен адрес: ул. „ Розова долина” № 9А.

        Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

        С Уведомлението можете да се запознаете тук.

        Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

        Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 18.01.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение:

„Изграждане на Многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ 32095.165.7, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”, с Възложител: Община Иваново

  За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

         На основание чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  е осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за цитираното инвестиционно предложение (изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от същата Наредба).

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 22.11.2021 г. до 06.12.2021 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Информационния център на Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Съобщението е публично обявено на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината на 19.11.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение:

„Изграждане на Многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ 32095.165.7, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”, с Възложител: Община Иваново

  За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

         На основание чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  е осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за цитираното инвестиционно предложение (изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от същата Наредба).

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 08.11.2021 г. до 22.11.2021 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Информационния център на Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Съобщението е публично обявено на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината на 05.11.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я ВА

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Изграждане на Многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ 32095.165.7, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 05.11.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

Уведомление за инвестиционно предложение: "Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе". Възложител: "АВЕЛАНА ГРУП" ООД.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Уведомлението е получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-32/18.10.2021 г. от РИОСВ-Русе.

Публикувано на 21.10.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоматизирана торовнасяща система". Възложител: ЗП Николай Ненов.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 29.09.2021 г.

*************************************************************************************************************************************

Уведомление за инвестиционно предложение: "Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе". Възложител: "АВЕЛАНА ГРУП" ООД.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 23.09.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

ЗАБРАНА ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Със Заповед № РД-09-477/16.09.2021 г. на Кмета на Община Иваново можете да се запознаете тук.

Публикувано на 16.09.2021 г.

***********************************************************************************************************************************************

О Б Я ВА

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Изграждане на обществено-обслужваща сграда в УПИ XI-284, кв. 26, село Мечка, община Иваново, област Русе” с административен адрес: ул. „Македония” № 2А

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Мечка или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 23.07.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

Ограничения при БРАНЕТО НА ЛИПОВ ЦВЯТ ПРЕЗ 2021 Г. -Заповед № РД-09-302/21.06.2021 г. на Кмета на Община Иваново.

Публикувано на 21.06.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ 

съгласно чл. 62а от Закона за водите за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води

     Със Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в поземлен имот 73362.182.2 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, със Заявител: "ТЕРРА ГЛОУБ" ЕООД можете да се запознаете тук.

*********************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

    На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Приемане на инертни неопасни отпадъци за оползотворяване на съществуваща площадка за третиране на отпадъцис местоположение: поземлен имот 84049.166.369 (стар № 000369), местност „Дренето, в землището на село Щръклево, община Иваново с Възложител: „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД.

За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч.  оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.) е открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е получена в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-7/12.03.2021 г. от РИОСВ-Русе.

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 16.03.2021 г. до 29.03.2021 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на  Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Публикувано на 15.03.2021 г.

***********************************************************************************************************************************************

Решение № РУ-5-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, издадено от Директора на РИОСВ-Русе за План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021-2027 г.

Публикувано на 11.03.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД има инвестиционно предложение:

„Приемане на инертни отпадъци за оползотворяване на съществуваща площадка за третиране на отпадъцис местоположение: поземлен имот с идентификатор 84049.166.369 (стар № 000369 по КВС), местност „Дренетов землището на село Щръклево, община Иваново.

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД, получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-6/01.03.2021 г. от РИОСВ-Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 04.03.2021 г.

************************************************************ 

СЪОБЩЕНИЕ 

На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Увеличаване на капацитета на съществуваща свинеферма, с цел достигане на капацитет за отглеждане на 140 броя свине майки, 930 броя свине за угояване, 444 броя бозайници и 386 броя подрастващи прасета.

Местоположение: Поземлен имот с идентификатор 84049.111.244 по КК и КР на село Щръклево (стар № 000244 по КВС)

Възложител: „МАРИННОВИ ЕООД

За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

         На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.) е открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е получена в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-37/29.10.2020 г. от РИОСВ-Русе.

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 02.11.2020 г. до 16.11.2020 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на  Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Община Иваново - ет. 1, стая № 7. 

        Публикувано на 30.10.2020 г.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „МАРИННОВИ ЕООД има инвестиционно предложение:

„Увеличаване капацитета на съществуваща свинеферма, разположена в поземлен имот с идентификатор 84049.111.244 по КК и КР на село Щръклево (стар № 000244 по КВС), с цел достигане на капацитет на свине майки – 140 броя, бозайници – 444 броя, подрастващи – 386 броя, угояване – 930 броя”.

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „МАРИННОВИ ЕООД, получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-32/27.08.2020 г. от РИОСВ-Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

С Уведомлението на "МАРИННОВИ" ЕООД можете да се запознаете тук.

Публикувано на 31.08.2020 г.

********************************************************************************************************************************

                                        О Б Я В А                                                                                                        

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2020 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „В. Ц. - 2014 ЕООД има инвестиционно предложение:

„Преустройство на съществуващи сгради и промяна предназначението им в животновъдни сгради за отглеждане на до 10 000 броя подрастващи патици и до 2 400 броя патици за угояване”.

Местоположение: Поземлен имот с идентификатор № 39205.77.1 и поземлен имот с идентификатор № 39205.77.2 в село Кошов, общ. Иваново, обл. Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметско наместничество Кошов или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

С цялата документация можете да се запознаете тук.

Публикувано на 20.08.2020 г.

************************************************************************************************************************************************

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000232 „Батин“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Мечка, община Иваново, област Русе, с. Горно Абланово и с. Батин, община Борово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

С цялата документация можете да се запознаете тук

Публикувано на сайта на Община Иваново на 15.05.2020 г.