Дирекция социално подпомагане

Дирекция  социално подпомагане – със седалище гр. Две Могили и териториален обхват – общини Две могили и Иваново е структурно звено на агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.
Дирекцията обслужва социално слаби граждани и такива с увреждания на територията на Община Иваново. Осъществява тясно взаимодействие с местната власт и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Контакти:
Росица Георгиева - директор; тел. 08141/27 31
социални работници - тел.08116/ 27-16


Агенция за социално подпомагане>> http://asp.mlsp.government.bg/

Отдел “Закрила на детето” с гл. експерт Маргарита Бенева  Тел: 08116/22-09