Възможности за публично-частни партньорства

ИДЕНТИФИЦИРАНИ    ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА  ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ  ПАРТНЬОРСТВА
В  ОБЩИНА  ИВАНОВО,  ОБЛАСТ  РУСЕ


1. Съвместни дейности при управлението на горите.
1.1. Планиране на горскостопанските мероприятия в общинските гори;
1.2. Провеждане на видове сечи.
1.3. Залесяване.

2. Консултации за биоразнообразието в района при предлагане на нови  инвестиционни предложения.

3. Опазване пасищата и мерите.
3.1. Райониране на пашата по кметства;
3.2. Изготвяне план за прокарите  в района на парка.

4. Разработване и изпълнение на съвместни проекти, свързани с туризма в парка.
4.1. Туристически маршрути.
4.2. Управление на туристическия поток.
4.3. Съвместни инициативи (традиционни празници, пленери и др.)

5. Създаване на пещерни хотели ПЧП- (публичен сектор и бизнес).

6. Създаване и развитие на Каменарска школа в с. Красен (изработка на надгробни паметници – каменоделство) (ПЧП – публичен сектор и бизнес).

7. Съществуващата инфраструктура в приемната зона може да се отдава под наем, ако се предостави за стопанисване на община Иваново.

8. Създаване на Сдружение със смесено участие  за общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. (за стопанската си дейност да се  регистрира търговско дружество във вида му на ЕООД, което да осъществява допълнителната стопанска дейност.)

9. Обединяване усилията на местната власт, кмета, бизнеса и гражданите, чрез създаване на успешно партньорство в областта на туризма. (ПЧП- сдружаване).

10. Рекламна кампания : Широка разгласа – чрез преса, медии, рекламни материали, събития с участието на  туроператори и туристически агенции. (ПЧП- туристическа реклама).

11. Изготвяне на културен календар и включване събитията в туристическите програми и сайтове. (ПЧП- туристическа реклама).

12. Среща на туроператорите с местните хора даващи места за настаняване. (ПЧП – туристическа услуга)

13. Обучение на местните хора занимаващи се с туризъм. (ПЧП- обучение).

16. Изготвяне на културен календар и включване събитията в туристическите програми и сайтове. (ПЧП- туристическа реклама).

19. Обучение на водачи за различните маршрути. (ПЧП- обучение).