План за действие

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ
ЗА РАБОТАТА  НА  АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ В  СФЕРАТА  НА  ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО  ПАРТНЬОРСТВО (ПЧП)

Международната практика показва, че публично-частното партньорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната сфера, когато държавният и общинските бюджети не разполагат с необходимия финансов ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства.
Тясното сътрудничество  с  частния сектор е една реална възможност за развитие на публичната инфраструктура, предвид ограничените възможности на държавния и общинските бюджети.
Изграждането на системи и техники за използване на пространството и ресурсите на територията на община Иваново – съхраняване на природните богатства, насърчаване рехабилитацията на инфраструктурата, в т.ч. на сградният фонд, търсене на нови форми за извършване на публични и частни дейности и услуги, необходими за развитието на територията, може да се реализира чрезпублично-частното партньорство.
Подготовката и изпълнението на ПЧП проекти обикновено е дългосрочно. Могат да бъдат успешно реализирани, ако нуждите на всички страни се обединят.
В един по тесен смисъл, ПЧП следва да се разглежда като публично-частно сътрудничество, целящо съвместно разработване и изпълнение на специфични проекти свързани с различни дейности, услуги, сфери.
Анализът за идентифициране на възможностите на община Иваново за реализиране на ПЧП и аутсорсинг, чрез анализ на различните дейности, по сектори и сфери, Анализът на състоянието на досиетата на имотите общинска собственост, възникналите идеи при проведените обучения, семинари и дискусии при изпълнение проект „Да управляваме заедно!” по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос І. “Добро управление ”Подприоритет 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса”, Бюджетна линия BG 051PO002/08/1.4-02; ДоговорА08-14-23-С/10.02.2009 г. определиха основните части на Плана за действие за работата  на  администрацията на община Иваново, област Русе в  сферата  на  публично-частното  партньорство (ПЧП), формираха стъпките, дейностите, сферите и услугите, които трябва да се извършат.

Планът  за действие включва приоритети и задачи за реализиране на публично-частни партньорства:

І. Предварителни действия.
ПРИОРИТЕТ І. Усъвършенстване условията за реализиране на публично-частните партньорства(ПЧП).
Задачи:
1.  Усъвършенстване на местната нормативна уредба
2. Създаване условия за управление и контрол на Публично-частното партньорство
3.  Усъвършенстване качеството на административните услуги насочени към бизнес

ПРИОРИТЕТ ІІ. Иницииране на публично-частни партньорства в община Иваново.
Задачи:
1. Инфраструктурата в района - потенциал за публично-частни партньорство.
2. Туризмът - жизненоважен елемент от икономическия профил на региона.
3. Изготвяне на PR програма за развитие на туризъма в община Иваново.
4. Социални услуги.
5. Младежки дейности, спорт и туризъм.
6. Образование, просвета и култура.
7. Опазване на културно-историческото наследство.
8. Осигуряване на безопасност и сигурност.
9. Околна среда и Екология.
10. Информационно-консултантско обслужване и други мероприятия, чиятао организация и финансиране позволява участието на частни лица.
Планът за действие е обвързан с начиьните на осигуряване на партньори за ПЧП, Сроковете в които ще се случи, Отговорниците и Индикаторите за ефективност.
Механизмът за осъществяването на контрол е част от Плана за действие за работата на администрацията на община Иваново, област Русе в сферата на публично-частното партньорство (ПЧП).
Мониторингът е част от Плана за действие за работата на администрацията на община Иваново, област Русе в сферата на публично-частното партньорство (ПЧП). Той ще се извършва от екип, назначен със заповедна кмета на общината. Чрез него ще се следи изпълнението на Плана посредством заложените индикатори. Периодично ще се  предоставят доклади, за хода на дейностите заложени в Плана, на кмета на общината. По този начин ще се постигне успешно изпълнение на Плана за действие за работата на администрацията на община Иваново, област Русе в сферата на публично-частното партньорство (ПЧП).