Обяви за работа - Архив

  

12.11.2019

СЪОБЩЕНИЕ:
Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-540 от 12.11.2019 г. е открита тръжна процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Имот

Начална тръжна продажна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Краен срок за подаване на документи за участие в търга

Дата на провеждане на търга

Начален час на търга

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг

Дата на провеждане на повторния търг

Начален час на повторния търг

Незастроен поземлен имот № 63.524 с площ от 497 кв.м. по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Харманите“, с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1827 от 12.09.2019 г.

2 620,00

262,00

12:00 часа на 26.11.2019 г.

29.11.2019 г.

9:30

12:00 часа на 09.12.2019 г.

12.12.2019 г.

9:30

Незастроен поземлен имот № 332.46 с площ от 515 кв.м. по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Индийска колиба“, с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1828 от 13.09.2019 г.

1 140,00

114,00

12:00 часа на 26.11.2019 г.

29.11.2019 г.

10:30

12:00 часа на 09.12.2019 г.

12.12.2019 г.

10:30

Незастроен поземлен имот № 332.11 с площ от 486 кв.м. по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Индийска колиба“, с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1558 от 20.11.2017 г.

1 080,00

108,00

12:00 часа на 26.11.2019 г.

29.11.2019 г.

11:00

12:00 часа на 09.12.2019 г.

12.12.2019 г.

11:00

КМЕТ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ       
Пълен текст на Заповед № РД-09-540 от 12.11.2019 г.


11.11.2019
Заповед РД-09-534

07.11.2019
Заповед № РД-09-532 от 07.11.2019 г. на ВрИД кмет на Община Иваново за открита тръжна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

05.11.2015
Заповед № РД-09-527 от 04.11.2019 г. на ВрИД кмет на Община Иваново за открита тръжна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

01.11.2019
Уведомление за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), хартия, картон, пластмаса и други”, с местоположение: имот № 501.2323, за който е образуван УПИ V в кв. 156 по регулационния план на село Щръклево.


31.10.2019
Съобщение за осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за  инвестиционно предложение: „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав от км 512.500 до км 511.000". Възложител: „ДДФ-ИНВЕСТ” АД.

30.10.2019
Община Иваново съобщава, че е допуснат за изработване подробен устройствен план /ПУП/ – изменение план за регулация /ИПР / за урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-425 и УПИ VIII-424 в кв. 11 по плана на с. Нисово, община Иваново, област Русе.

22.10.2019 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
Община Иваново съобщава, че на 23.10.2019 г. поради аварийно ремонтни дейности на тока в сградата на общината, няма да има ток от 08.00 ч. до 15.00 ч. Няма да се приемат заявления за предлаганите от нас административни услуги и също така няма да могат за се плащат данъци в отдел МДТ.

17.10.2019 г.
За Обявление № 41/16.10.2019 г., с което се одобрява задание и се разрешава   изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ  501.53 в  кв. 60 и изменение план за регулация (ИПР) за УПИ XII-56 в кв. 60 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

11.10.2019
Заповед за открита тръжна процедура провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна държавна собственост  в землището на с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе

11.10.2019
Уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД № VT5497", с местоположение: ПИ № 000244 в землището на с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе. Възложител: "БТК" ЕАД.

10.10.2019
Съобщение за недопускане нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места на територията на община Иваново.

07.10.2019
Осигурен обществен достъп до Задание за обхват и съдържание на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: "Подобряване на условията за навигация  в общия българо-румънски участък на река Дунав".

03.10.2019
Уведомление за инвестиционно предложение: „Противоерозионно укрепване по ул. „6-ти септември” (в района на джамията), село Тръстеник, община Иваново, област Русе

20.09.2019 г.
1. За   Обявление  № 39/17.09.2019 г., с което се одобрява задание и се разрешава  изработване подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 501.809 в кв. 2 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.
2. За   Обявление № 40/18.09.2019 г., с което се одобрява задание и се разрешава   изработване подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ  501.877 в кв. 92 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

 

18.09.2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Община Иваново съобщава, че на 19.09.2019 г. поради профилактика на тока в сградата на общината, няма да има ток от 08.30 ч. до 16.30 ч.
Няма да се приемат заявления за предлаганите от нас административни услуги и също така няма да могат за се плащат данъци в отдел МДТ.

 

18.09.2019
Община Иваново съобщава, че е допуснат за изработване подробен устройствен план /ПУП/ – изменение план за улична регулация /ИПУР / от О.Т.149 до О.Т.154, между кв. 66 и кв. 67 и изменение план за регулация /ИПР/, УПИ I общ., УПИ II-742, УПИ III-740,  УПИ IV-739, УПИ VI-734, УПИ VII-734,  УПИ VIII-734, УПИ XI-739, УПИ XII-740, УПИ XIII-742 в кв.67; УПИ I-743, УПИ XVI-743, УПИ XV-741, УПИ XIV-741, УПИ XIII-738,  УПИ XII-737, УПИ XI-735, УПИ X-735, УПИ IX-736, УПИ VIII-737,  УПИ VII-738, УПИ VI-741, УПИ XVII-743, УПИ V-744, УПИ IV-745, УПИ III-746, УПИ II-747 в кв. 66 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед №1719/14.12.1966 г.

 

16.09.2019 г.

Съобщение

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 65 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 92 и чл. 108 от Закона за собствеността е издадена Заповед № РД-09-433/09.09.2019 г. на Кмета на Община Иваново за изземване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Едноетажна масивна сграда с друго предназначение с навес с площ от 28,00 кв.м. и масивна сграда – тоалетна с площ от 3,00 кв.м., построени през 1987 г., находящи се в имот № 000239, местност „Долен Съзлък“ в землището на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе, ЕКАТТЕ: 65509, с начин на трайно ползване „Рибарник“, с площ от 41,023 дка, от която 24,918 дка – водна площ и 16,104 дка – обслужваща площ, при граници на поземления имот: имот № 514005 – ливада; имот № 000230 – полски път; имот № 000243 – пасище, мера; имот № 000339 – вътрешна река, предмет на Акт № 671/24.07.2019 г. за поправка на акт за публична общинска собственост № 62/14.10.2009 г.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Русе, чрез Община Иваново в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й.
Пълен текст на Заповед № РД-09-433/09.09.2019 г.

 

11.09.2019
РОСЕН ДАСКАЛОВ
РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, ЖК. ЗОНА“Г“,№ 5, ВХ. 3, ЕТ. 4, АП. 208
ГР. СОФИЯ
П.К - 1517

МИХАЙЛ МИНЕВ И
ЯНКО ЯНКОВ
УЛ.“ЦАР САМУИЛ“ № 10, ВХ.2, ЕТ.2
ГР. РУСЕ
П.К - 7000

СЪОБЩЕНИЕ

        На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/, по повод Обявление №  34 от 14.08.2019 г. за  издадена Заповед № РД-09-345 от 02. 08.2019 г. на кмета на Община Иваново Ви уведомявам за изменение на кадастралния план на с. Красен, община Иваново, област Русе одобрен със Заповед № 288 от 05.05.1987 г., с ПИ - 583 в кв. 58, между границата на  ПИ - 261в кв. 54 и границата на ПИ - 578 в кв. 58 при спазване на одобрената улична регулация по кадастралния план на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.
        Със съдържанието на преписката може да се запознаете в община Иваново на І-ви етаж, ул. “Олимпийска” № 75, стая № 7 - Информационен център - с. Иваново, всеки работен ден от 8.15 ч. до 16.45 ч. Телефон за контакти 08116/22-53 вътрешен 31.
         Лицата не могат да бъдат открити на постоянните им адреси, на които са регистрирани.
        С настоящото Ви уведомявам, че в 14-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Общината писменото Ви становище и/или възражения по процедурата.

Приложение: Заповед № РД-09-345 от 02.08.2019 г.;

 

ДО
ИВАН ИВАНОВ
УЛ. „ДУНАВ“, № 45
С. РЯХОВО - 7070

СЪОБЩЕНИЕ

        На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/, по повод Обявление №  33 от 14.08.2019 г. за  издадена Заповед № РД-09-344 от 02. 08.2019 г. на кмета на Община Иваново Ви уведомявам за поправка на кадастралния план на с. Сваленик, община Иваново, област Русе одобрен със Заповед № 1635 от 06.08.1968 г., като се попълва ПИ - 808 в кв. 40, като се поправя западната граница на  ПИ -285 и източната граница на ПИ - 284 при спазване на уличната регулация по кадастралния план на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе.
        Със съдържанието на преписката може да се запознаете в община Иваново на І-ви етаж, ул. “Олимпийска” № 75, стая № 7 - Информационен център - с. Иваново, всеки работен ден от 8.15 ч. до 16.45 ч. Телефон за контакти 08116/22-53 вътрешен 31.
         Лицето не може да бъде открито на постоянния му адрес, на който е регистриран.
         С настоящото Ви уведомявам, че в 14-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Общината писменото Ви становище и/или възражения по процедурата.

Приложение: Заповед № РД-09-344 от 02.08.2019 г.;

 

04.09.2019

О Б Я В А

Министерството на отбраната на Република България обявява 198 свободни войнишки длъжности във военни формирования на сухопътни войски , които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
Срок за подаване на документи – 30.09.2019 година
За информация:
- Офис за военен отчет в общината - 088 684 1435
- Военно окръжие - Русе - 082/834 817

 

28.08.2019 г.
Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка, свързана със заболяването Африканска чума по свинете

 

26.08.2019

О Б Я В А

Министерството на отбраната на Република България обявява 11 свободни войнишки длъжности в 68 бригада „СЕЦИАЛНИ СИЛИ“ в гарнизон Пловдив, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Срок за подаване на документи – 02.09.2019 година

За информация:
- Офис за военен отчет в общината - 088 684 1435
- Военно окръжие - Русе                    -  082/834 817 

 

23.08.2019
- Иваново
- Церовец 
- Червен
- Кошов 
- Мечка 
- Пиргово
- Щръклево
- Тръстеник 

 

22.08.2019
Публичното изслушване на г-жа Александра Барбукова – кандидат за съдебен заседател за Окръжен съд – гр.Русе от района на Общински съвет – Иваново ще се проведе на заседанието на Общински съвет – Иваново на 29.08.2019 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на Общината.

 

19.08.2019
За  Обявление № 35/15.08.2019 г ., с което се одобрява задание и се разрешава изработване подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) V-287 и VII-285 в кв. 34 по регулационния план на с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе.

За  Обявление  № 36/15.08.2019 г.,  с което се одобрява задание и се разрешава изработване подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот (ПИ) 501.1202 в кв. 110 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

 

14.08.2019

О Б Я В А

Министерството на отбраната на Република България обявява 60 свободни длъжности в Националната гвардейска част – гр. София, които да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Всички длъжности могат да се заемат от жени.

Срок за подаване на документи – 25.09.2019 година.

За информация:
- Офис за военен отчет в общината   - 088 684 1435
- Военно окръжие - Русе                      - 082/834 817

 

09.08.2019
Заповед за отмяна провеждането на всички общински масови мероприятия, във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете.

 

07.08.2019
За Обявление № 29/02.08.2019 г., с което се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план  -  план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 501.951 в кв. 70 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

За Обявление № 30/02.08.2019 г., с което се одобрява задание и се разрешава изработване на подробен устройствен план  -  план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 501.1147 в кв. 89 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.
 

06.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Областен информационен център – Русе организира информационни срещи за представяне напредъка в подготовката за програмен период 2021 – 2027 и новите аспекти в предстоящото планиране. Срещата ще се проведе на 27 август 2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Иваново, на 3-тия етаж в административната сграда на Община Иваново в с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 75.
Поканени да участват в срещата са всички заинтересовани лица от местния бизнес, селскостопански или промишлен, както и от неправителствения сектор.

 

31.07.2019
Заповед № РД-09-333 от 31.07.2019 г. за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в с. Щръклево

31.07.2019

Съобщение

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0029- C04 – „Осигуряване на топъл обяд в Община Иваново” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Иваново ще продължи набирането на заявления-декларации от кандидат-потребители на социалната услуга до 30.09.2019 г., тъй като е запълнен капацитетът и наближава крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта, а именно до 31.12.2019 г. При необходимост от набиране на нови потребители за запълване на капацитет или за резерви ще се обяви нов прием с определен срок.
Желаещите да се включат в проекта следва да получат „Заявление–декларация“ – Приложение № 2 към Методиката, да го попълнят и да го подадат в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите на адрес: с.Иваново, ул. Олимпийска № 75, Община Иваново в срок до 30.09.2019г.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново,
Област Русе

 

29.07.2019
Заповед №РД-09-319 от 29.07.2019 г. за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на имот в землището с. Щръклево.
Заповед №РД-09-320 от 29.07.2019 г. за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на имот в землището с. Щръклево.

 

26.07.2019
Относно Обявление № 20/22.07.2019 г. , с която е допуснат за изработване подробен устройствен план -  план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот ПИ  501.1229 в кв. 109 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

 

22.07.2019
ДО
ЗОРКА ПАЛЕЖЕВА
УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“, № 14
С. НОВО СЕЛО - 3784

ДО
РАДКА ФИЛЕВА
УЛ. „БОРИСОВА“, № 56, ВХ. 2, ЕТ.7
ГР. РУСЕ - 7000

РОСЕН ДАСКАЛОВ
РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, ЖК. ЗОНА“Г“,№ 5, ВХ. 3, ЕТ. 4, АП. 208
ГР. СОФИЯ
П.К - 1517

ЕЛЕОНОРА ДАСКАЛОВА
РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, БУЛ.“ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ“ № 32, ЕТ. 4, АП. 11
ГР. СОФИЯ
П.К - 1527

 СЪОБЩЕНИЕ

        На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомяваме за попълване на нов имот  ПИ - 583 в кв. 58 разположен между ПИ-261 и ПИ-578 по кадастралния план на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.
        Със съдържанието на преписката може да се запознаете в община Иваново на І-ви етаж, ул.“Олимпийска” № 75, стая № 7 - Информационен център  с. Иваново, всеки работен ден от 08.15 ч. до 16.45 ч. Телефон за контакти 08116/22-53 вътрешен 31.
        С оглед гореизложеното, считайте настоящото писмо за уведомление по чл. 26 от /АПК/ за започване на производство по изменение на кадастралния план на с. Сваленик по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.
       С настоящото Ви уведомявам, че в 7-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Общината писменото Ви становище и/или възражения по процедурата.

Приложение: Копие от скица-предложение;

 

ДО
ЙОРДАНКА ГЪМЗОВА
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“, № 62
ОБЛ. РУСЕ
ГР. БЯЛА - 7100

ДО
ИВАН ИВАНОВ
УЛ. „ДУНАВ“, № 45
С. РЯХОВО - 7070

 СЪОБЩЕНИЕ

        На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомяваме за попълване на нов имот  ПИ - 808 в кв. 40 разположен между ПИ-285 и ПИ-284 по кадастралния план на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе.
        Със съдържанието на преписката може да се запознаете в община Иваново на І-ви етаж, ул. “Олимпийска” № 75, стая № 7 - Информационен център  с. Иваново, всеки работен ден от 08.15 ч. до 16.45 ч. Телефон за контакти 08116/22-53 вътрешен 31.
        С оглед гореизложеното, считайте настоящото писмо за уведомление по чл. 26 от /АПК/ за започване на производство по изменение на кадастралния план на с. Сваленик по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.
       С настоящото Ви уведомявам, че в 7-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Общината писменото Ви становище и/или възражения по процедурата.
 
Приложение: Копие от графична част/кадастрален план/ от преписката;

 

19.07.2019 г.
Допусната до участие кандидатура за съдебен заседател:
Александра Барбукова
- Мотивационно писмо;
- Автобиография.

 

18.07.2019
ДАТАТА ЗА ИНСЕКТИЦИДНА ОБРАБОТКА НА ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА ЧРЕЗ АВИАЦИОННО ТРЕТИРАНЕ СЕ ПРОМЕНЯ НА 19-ТИ ЮЛИ
Поради прогнозата за очаквано подобряване на метеорологичните условия, Областна администрация Русе уведомява, че по информация от Българската агенция за безопасност на храните авиационното третиране срещу комари на засегнатите площи по поречието на река Дунав, намиращи се на територията на област Русе, ще се проведе на 19.07.2019 г. (петък), т.е. утре, а не както беше обявено по-рано на 20.07.2019 г. (събота).
В случай на промяна на метеорологичните условия, графикът ще бъде коригиран отново.
Третиранията ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
Припомняме, че пчеларите трябва да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите през съответния период на третиране.
Предвиденото за днес авиационно третиране срещу комари беше отложено поради лоши метеорологични условия – вятър със скорост над допустимата за авиационно пръскане.

 

18.07.2019

О Б Я В А

Министерството на отбраната на Република България обявява 77 свободни длъжности във военни формирования на Военновъздушните сили, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Срок за подаване на документи – 27.08.2019 година

За информация:
-    Офис за военен отчет в общината           -  088 684 1435
-    Военно окръжие - Русе                              -  082/834 817

 

О Б Я В А

Министерството на отбраната на Република България обявява 30 свободни офицерски длъжности за лекари във Военномедицинска академия, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Срок за подаване на документи – 16.08.2019 година

За информация:
-    Офис за военен отчет в общината           -  088 684 1435
-    Военно окръжие - Русе                              -  082/834 817

 

16.07.2019
Уведомление за инвестиционно предложение: "Възстановяване проводимостта на отводнителен канал (дере) в регулацията на село Мечка", Възложител: Община Иваново.
Уведомление за инвестиционно предложение: "Възстановяване проводимостта на отводнителен канал (дере) в регулацията на село Тръстеник", Възложител: Община Иваново.

 

15.07.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Във връзка със съобщение с вх. № 92-1057-2/15.07.2019 г. от Пресцентъра на БАБХ, Община Иваново уведомява, че на 18 юли 2019 г. ще се извърши  инсектицидна обработка чрез авиационно третиране срешу комари по поречието на р. Дунав, като ще бъде обхваната ивица от приблизително 2 км южно от брега на реката, засягаща територията на селата Тръстеник, Мечка и Пиргово.
Препаратът, с който ще се извърши третирането е от семейството на пиретроидите – Ефциметрин 10 ЕК.
Третирането ще се извърши при спазване на разпоредбите на Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, т.е. от изгрев слънце до 10,00 часа преди обяд. Препоръчително е пчелите да останат затворени в кошерите по-дълго време.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ!

От Ръководството
на Община Иваново

 

15.07.2019
Съобщение за открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за  инвестиционно предложение: „Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери от 100 000 бр. места за бройлери до 130 000 бр. места за бройлери”, с местоположение: поземлен имот № 170001 в землището на село Щръклево, община Иваново, област Русе. Възложител: „НЕПАЛ-10” ЕООД.

 

11.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ:
Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-290 от 11.07.2019 г. е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от следния имот – публична общинска собственост:

Имот

Начална месечна наемна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Краен срок за подаване на документи за участие в търга

Дата на провеждане на търга

Начален час на търга

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг

Дата на провеждане на повторния търг

Начален час на повторния търг

Масивна едноетажна сграда за търговия – аптека, със застроена площ от 70 кв.м., състояща се от: приемно помещение с площ от 15,55 кв.м., помещение – аптека с площ от 15,72 кв.м., склад с площ от 11,58 кв.м. и склад за инвентар с площ от 6,60 кв.м., находяща се в поземлен имот № 501.785, за който е образуван УПИ ХІ в кв. 8 по кадастралния план на с. Щръклево, ЕКАТТЕ: 84049, общ. Иваново, обл. Русе, с площ от 1 157 кв.м., с административен адрес: ул. „Васил Дичев“ 10А, при граници и съседи на имота: север – поземлен имот (ПИ) № 501.786 и ПИ № 501.784, изток – ПИ № 501.784, юг – имот № 501.9570 – улица, запад – имот № 501.9567 – улица, предмет на АПОС № 153/06.04.2010 г.

80,89

80,89

12:00 часа на 23.07.2019 г.

30.07.2019 г.

9:00

12:00 часа на 05.08.2019 г.

08.08.2019 г.

9:00

          КМЕТ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Пълен текст на Заповед № РД-09-290 от 11.07.2019г.

 

11.07.2019
   Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта  Африканска чума по свинете, Община Иваново призовава всички граждани да спазват следните мерки за контрол и превенция на заболяването Африканска чума по свинете:
Африканската чума по свинете е силно заразна вирусна болест, която засяга диви и домашни свине.
Вирусът на Африканската чума по свинете е силно устойчив, няма разработена ваксина срещу него, както и ефективно лечение.
Хората не могат да заболеят от Африканска чума по свинете, но заболяването може да доведе до тежки икономически загуби за свиневъдството.
За предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:
1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.
2. Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.
3. Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.
4. В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които:
a. са били в контакт със заразени домашни свине;
b. а били в контакт с диви свине;
c. са били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;
d. са участвали в ловни излети.
5. Ако бъде забелязана дива свиня с нехарактерно поведени или труп на дива свиня, е необходимо да се подаде сигнал до Българска агенция по безопасност на храните (тел. 0700 122 99), до ИАГ (тел. 112) или до съответната Областна дирекция по безопасност на храните.
6. След разходка в природата/работа на открито и преди влизане в стопанство, в което се отглеждат свине, е необходимо да се сменят дрехите и да се извърши почистване и дезинфекция на превозните средства и използваното оборудване.
7. Отпадъци от свинско месо и продукти, както и опаковки от тях не трябва да се изхвърлят на места, където може да имат достъп диви свине.
8. Части от трупове на отстреляни диви свине не трябва да бъдат оставяни в природата, а да се загробват и местата да се дезинфекцират.
9. Термичната преработка на месото унищожава вируса. Винаги обаче остава риска при преработката на заразено месо вирусът да се разнесе из околната среда.
10. Сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.), произведени за лична консумация от прясното месо, могат да са източник на инфекция.
11. Вътрешните органи следва да се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, печене) или да се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.
12. Сланината е препоръчително да премине термична обработка (варене или стопяване до получаване на пръжки и свинска мас).
13. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък.
14. В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или да се предадат за унищожаване на инсинератор.
15. Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация (копита, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвооизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял, уголемен и/или разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си!
От обявените по-долу линкове може да бъде изтеглена информация относно мерките за контрол и превенция на заболяването африканска чума по свинете:
1. Информационна брошура за заболяването африканска чума по свинете;
2. Информация, представена от Българската агенция по безопасност на храните.

 

09.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ: 
Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-283 от 09.07.2019 г. е отрита процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, както следва:

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Начален час на търга

1.

АЧОС № 1813/13.06.2019 г.

Имот № 000391 с НТП – „друг промишлен терен“, м. „Дренето“

60,00

1 200,00

1 200,00

14:00

2.

АЧОС № 1814/13.06.2019

Имот № 000392 с НТП – „друг терен нестопански“, м. „Дренето“

44,958

899,16

899,16

14:30

 Търговете ще се проведат на 25.07.2019 г., а повторните търгове ще се проведат на 15.08.2019 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).
 Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търговете - 12,00 часа на 19.07.2019 г. и за повторните търгове 12,00 часа на 09.08.2019 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за услуги и информация на граждани на Общината (с. Иваново, обл. Русе  ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

КМЕТ: Г.МИЛАНОВ    
Пълен текст на Заповед № РД-09-283/09.07.2019 г.


09.07.2019

Заповед за открито заседание на Общинската епизоотична комисия, във връзка с болестта Африканска чума по свинете

ЗАПОВЕД
№ РД – 09 - 282
с. Иваново, 09.07.2019 г.

Във връзка с писмо изх. № 37-00-5/05.07.2019 г. на Областен управител на област Русе, наш вх. № 06-07-50/08.07.2019 г., с приложен протокол от проведено на 05.07.2019 г. заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия (ПДМОЕК), относно актуалната епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АГС) и обсъждане на мерки за недопускане разпространението ѝ на територията на Общината, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),

Н А Р Е Ж Д А М :

1. На 11.07.2019 г. (четвъртък) от 13,00 часа в Заседателната зала – ет. 3, в сградата  на Община Иваново, да се проведе открито заседание на Постоянно действащата общинска епизоотична комисия, назначена с моя заповед РД 09-9/11.01.2017 г., изм. и доп. със заповед № РД 09-474/01.11.2017 г., доп. със заповед № РД-09-238/26.07.2018 г.
2. На заседанието да бъдат разгледани и обсъдени мерките за биосигурност в свиневъдните обекти – промишлени свинеферми и личните стопанства, както и мерките, приети с протокол № 2/05.07.2019 г. на ПДМОЕК.
3. Задължително е присъствието на:
- кметовете и км. наместници на населените места на територията на община Иваново;
- общинските съветници - членове на Постоянната комисия по устройство на територията, общинската собственост, земеделие и гори, опазване на околната среда, местното самоуправление и нормативната уредба, жалби, сигнали и предложения от граждани.
4. Да се изготви протокол за проведеното заседание по т. 1.
5. На заседанието по т. 1 могат да присъстват всички заинтересовани лица.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Пламен Дончев – зам.-кмет на община Иваново.
На заседанието на Постоянно действащата общинска епизоотична комисия ще присъства д-р Георги Дяков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Русе.
Настоящата заповед да се да се доведе до знанието на кметовете и км. наместници за сведение и изпълнение, както и да се публикува на Интернет страницата на Община Иваново за сведение на заинтересованите лица,

ГЕОРГИ МИЛАНОВ (П)
Кмет на община Иваново
област Русе

 

08.07.2019
Община Иваново обявява свободно работно място за длъжността:
- Младши експерт в дирекция "АПОФУС"

 

02.07.2019
Заповед №РД-09-263 от 02.07.2019 г. за определяне на спечелил търг за продажба на имот в с. Красен

 

24.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Обн. ДВ. бр. 70/2016, изм. ДВ. бр. 16/2019 г. , Община Иваново уведомява населението и всички пчелари, че:

1. „Управление движението на влаковете и гаровата дейност” (УДВГД) Горна Оряховица ще проведат третиране на площите на железопътната инфраструктура с препарат за растителна защита „НАСА 360 СЛ”, карантинен срок 30 дни, както следва:
    - На 25.06.2019 г. от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден между първи и втори перон;
    - На 27.06.2019 г. от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден в гърловината страна Долапите;
    - На 29.06.2019 г. от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден в гърловината страна Две могили,

съгласно получено уведомително писмо с вх. № 12-24-4/07.05.2019 г.
За изпълнението на пръскането отговаря: инж. Емил Борисов – началник РЦ Русе, моб. тел.: 0889/303-892,

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ!


20.06.2019
Общински съвет - Иваново обявява, че със свое Решение №560 от 20.06.2019 г. е открита процедура за определяне на 3 броя съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе от района на Общински съвет – Иваново. Същата ще бъде проведена при спазване на утвърдените Правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд – гр.Русе от района на Общински съвет – Иваново.

 

13.06.2019
Обявление по Заповед № РД-09-230/13.06.2019 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на УПИ III-9, кв.2, по плана на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе

 

12.06.2019
Съобщение по Закона за водите за изменение на Разрешително № РВО-29/19.08.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения  от река Дунав, със заявител "КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК - БЪЛГАРИЯ".

04.06.2019
Заповед № РД-09-209 от 04.06.2019 г. за определяне на спечелил търг за продажба на недвижим имот в с.о. Помпена станция, с. Пиргово

Заповед № РД-09-210 от 04.06.2019 г. за определяне на спечелил търг за продажба на недвижим имот в с.о. Помпена станция, с. Пиргово

03.06.2019
Заповед № РД-09-206 от 03.06.2019 г. за определяне на спечелил търг за продажба на недвижим имот в с.о. Помпена станция, с. Пиргово

 

22.05.2019
Заповед № РД-09-188 от 22.05.2019 г. за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на имот в с. Сваленик

 

22.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Георги Коцев и всички други заинтересовани лица за започване на административно производство по издаване на заповед за изземване по чл. 65 от Закона за общинската собственост, за:

1. Имот № 501.1755, за който е образуван урегулиран поземлен имот (УПИ) III-1755 в кв. 135, с площ от 589 кв.м., по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.02.2000 г. на МРРБ и ПУР Решение № 269 по Протокол № 31/26.01.2006 г. и Решение № 446 по Протокол № 49/20.09.2007 г. на ОбС Иваново, с административен адрес: ул. „Възраждане“ № 21, при граници и съседи: на север – УПИ II-1756; на изток – ПИ 1753; на юг – УПИ IX-1754; на запад – улица „Възраждане“ предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 381/19.11.2009 г., и

2. Имот № 501.1754, за който е образуван УПИ IX-1754 в кв. 135, с площ от 529 кв.м.,  по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.02.2000 г. на МРРБ и ПУР Решение № 269 по Протокол № 31/26.01.2006 г. и Решение № 446 по Протокол № 49/20.09.2007 г. на ОбС Иваново, с административен адрес: ул. „Възраждане“ № 23, при граници и съседи: на север – УПИ III-1755; на изток – ПИ 1753; на юг – улица „Люляк“; на запад – улица „Възраждане“ предмет на Акт № 1752/18.02.2019 г. за поправка на АЧОС № 382/19.11.2009 г.

Имотите са отредени за жилищно строителство и не са застроени. Същите са идентични с УПИ XIV-1441  с площ от 1 138 кв.м. в кв. 135 по стар обезсилен план на с. Щръклево, върху който е отстъпено право на строеж на Георги Коцев.

С настоящото Ви уведомяваме, че в 7-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Община Иваново писмени обяснения, възражения и доказателства от значение за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

Дата: 22.05.2019 г.

 

22.05.2019
Съобщение във връзка с издаване на справка от Метеорологична обсерватория – Русе

 

22.05.2019
относно Обявление № 20/20.05.2019 г. , с която е допуснат за изработване подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти ( УПИ ) II- 340 и III-340 в кв. 11 по регулационния план на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе.

 

16.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ:
Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-183 от 16.05.2019 г. е открита процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Имот

Начална тръжна продажна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Краен срок за подаване на документи за участие в търга

Дата на провеждане на търга

Начален час на търга

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг

Дата на провеждане на повторния търг

Начален час на повторния търг

САМО земята на застроен поземлен имот с идентификатор 56397.2.14, за който е образуван УПИ VIII-14 в кв. 2, с площ от 183 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи имоти с идентификатори: 56397.2.13, 56397.2.12, 56397.2.18 и 56397.2.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.о. „Помпена станция“, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Рибарска“ № 7, предмет на АЧОС № 1526/27.03.2017 г.

6 200,00

620,00

12:00 часа на 28.05.2019 г.

31.05.2019 г.

9:00

12:00 часа на 11.06.2019 г.

14.06.2019 г.

9:00

Незастроен поземлен имот с идентификатор 56397.2.33, за който е образуван УПИ V-33 в кв. 2, с площ от 208 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи имоти с идентификатори: 56397.2.21, 56397.2.18, 56397.2.34 и 56397.2.12, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.о. „Помпена станция“, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Рибарска“ № 11, предмет на АЧОС № 1523/27.03.2017 г.

7 000,00

700,00

12:00 часа на 28.05.2019 г.

31.05.2019 г.

10:30

12:00 часа на 11.06.2019 г.

14.06.2019 г.

10:30

САМО земята на застроен поземлен имот с идентификатор 56397.2.34, за който е образуван УПИ VI-34 в кв. 2, с площ от 206 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи имоти с идентификатори: 56397.2.12, 56397.2.33, 56397.2.18 и 56397.2.13, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.о. „Помпена станция“, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Рибарска“ № 11, предмет на АЧОС № 1524/27.03.2017 г.

6 950,00

695,00

12:00 часа на 28.05.2019 г.

31.05.2019 г.

11:00

12:00 часа на 11.06.2019 г.

14.06.2019 г.

11:00

          КМЕТ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ                                 

Пълен текст на Заповед № РД-09-183 от 16.05.2019г.     

16.05.2019
относно Обявление№ 17/14.05.2019г.,с който е допуснат за изработване на подробен устройствен план-изменение план регулация/ПУП-ИПР/ за урегулсрани поземлени имоти/УПИ/ IХ-230 и УПИ- Х-226 в кв. 95 по кадастралния план на с. Щрънлево,общ. Иваново, обл. Русе
 

14.05.2019   

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Обн. ДВ. бр. 70/2016, изм. ДВ. бр. 16/2019 г. , Община Иваново уведомява населението и всички пчелари, че:
1. „Железопътна секция” Горна Оряховица ще проведе наземно третиране (с наземна техника на жп ход) на железния път и прилежащите му банкети /обща ширина 5 метра/ от 08.00 до 17.00 часа с хербицид „НАСА 360 СЛ”, както следва:
- На 15.05.2019 г. – междугарието Долапите – Иваново;
- На 16.05.2019 г. – междугарието Иваново – Две могили,
Лице за контакт: инж. Марин Пенев, тел. 0888/468-721,
съгласно получено уведомително писмо с вх. № 53-3903-1/14.05.2019 г.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ!


Уведомление за инвестиционно предложение: "Водопровод ПЕВП Ф110 от съществуваща ВШ1 при ОК 249 до УПИ IV-1174, кв. 121, с. Тръстеник, общ. Иваново". Възложител: "ТЕРРА ГЛОУБ" ЕООД.

Уведомление за инвестиционно предложение: "Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери от 100 000 бр. места за бройлери до 130 000 бр. места за бройлери", с местоположение: имот № 170001, в землището на с. Щръклево, общ. Иваново. Възложител: "НЕПАЛ-10" ЕООД - гр. Варна.

 

13.05.2019
Заповед на Кмета на Община Иваново №РД-09-180/13.05.2019г. за настъпване на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури в земеделските земи на територията на Община Иваново, Област Русе

 

10.05.2019

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Иваново уведомява населението и всички пчелари, че:
1.В периода от 13.05.2019 г. до 14.05.2019 г., от 08.00 часа до 17.00 часа, ДП „НКЖИ” под. Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица ще проведе третиране на терена в сервитута /разстояние шест метра от глава релса от двете страни/ по ЖП линия Русе – Горна Оряховица (участък Иваново – Две могили) с продукт за растителна защита  - НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни.
За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: инж. Димитър Велев, моб. тел.: 0889/807-810.

2.„Железопътна секция” Горна Оряховица ще проведе наземно третиране на тревни площи в сервитута на жп линията с хербицид „НАСА 360 СЛ”, както следва:
- На 15.05.2019 г. – междугарието Долапите – Иваново;
- На 16.05.2019 г. – междугарието Иваново – Две могили.

3.Секция „Сигнализация и телекомуникации” Горна Оряховица ще проведе наземно третиране по жп линията, на разстояние шест метра от глава релса от двете страни с хербицид „НАСА 360 СЛ”, както следва:
- На 16.05.2019 г. –  в участък Горна Оряховица – Русе.
За организиране и провеждане на пръскането отговаря Стоян Стоянов – инж. механик, ревизор вагони в РП Енергосекция София , моб. тел.: 0896/188-139.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ!
 

09.05.2019
Заповед №РД-09-172 от 09.05.2019 г. за определеяне на спечелил търг за продажба на имот в с. Щръклево
Заповед №РД-09-173 от 09.05.2019 г. за определяне на спечелил търг за продажба на имот в с. Щръклево

 

08.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на Община Иваново уведомява заинтересованите лица, че експерти от отдел „Пенсии“ на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Русе ще проведат консултации с жителите на Община Иваново относно изчисляване на прогнозна пенсия, с оглед избор на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефицент.

Дата на провеждане: 28 май 2019 г. (вторник)
Продължителност на консултациите: от 9:30 ч. до 15:30 ч.
Място на провеждане: Туристически информационен център в сградата на Общината в с. Иваново, ул. „Олимпийска“ № 75, I етаж

Гражданите следва да представят следните документи:
1. Лична карта
2. Оригинално удостоверение за осигурителен доход обр. УП – 2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г., по избор.
3. Оригинални документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997 г. – трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и други.

Необходимо е гражданите устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01.01.1997 г.

От Ръководството на Община Иваново

 

07.05.2019
Съобщение за провеждане на растителнозащитни мероприятия

 

03.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Иваново уведомява населението и всички пчелари, че:
 В периода от 07.05.2019 г. до 09.05.2019 г., от 08.00 часа до 17.00 часа, ДП „НКЖИ” под. Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица ще проведе третиране на терена в сервитута /разстояние шест метра от глава релса от двете страни/по ЖП линия Русе – Стара Загора (участък Долапите - Иваново) с продукт за растителна защита НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни.
Третирането се извършва срещу вредител – Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
За организиране и провеждане на третирането отговаря: инж. Димитър Велев, моб. тел.: 0889/807-810.
ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ!

 

03.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-161 от 03.05.2019 г. е отрита процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе, както следва:

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Начален час на търга

1.

АПОС № 61/14.10.2009 г.

Имот № 000259 с НТП – „Рибарник“, м. „Долен Съзлък“

108,385

2 600,00

2 600,00

13:00

2.

АПОС № 62/14.10.2009 г.

Имот № 000239 с НТП – „Рибарник“, м. „Долен Съзлък“

41,023

980,00

980,00

13:30

3.

АПОС № 63/14.10.2009 г.

Имот № 000255 с НТП – „Рибарник“, м. „Горен Съзлък“

87,053

2 100,00

2 100,00

14:00

КМЕТ:ГЕОРГИМИЛАНОВ                                                                                                               
 Пълен текст на Заповед № РД-09-161/03.05.2019 г.     

 

03.05.2019
относно Обявление № 16/30.04.2019 г., с която е допуснат за изработване подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV-965 в кв. 107 по регулационния план на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.

 

30.04.2019
обявява на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-146 / 18.04.2019 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване ПУП - ИПР / подробен устройствен план изменение план за регулация/  за урегулирани поземлени имоти (УПИ) VIII – 554 и УПИ IХ – 554 в кв. 58 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.    

обявява на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-145 / 18.04.2019 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване ПУП - ИПР / подробен устройствен план изменение план за регулация/  за урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХV - 616 и УПИ ХVI - 617 в кв. 26 по плана на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе.   

 

30.04.2019

Съобщение

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 67 от Закона за собствеността е издадена Заповед № РД-09-155/25.04.2019 г. на Кмета на Община Иваново за изземване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XII-56 с площ от 1067 кв.м, кв. 60 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Русе, чрез Община Иваново в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й. Обжалването на заповедта не спира допуснатото предварително изпълнение.

Пълен текст на Заповед № РД-09-155/25.04.2019 г.

 

24.04.2019
Съобщение за третиране с препарат за растителна защита сервитута на ЖП линия Русе - Каспичан и Русе - Горна Оряховица.

 

22.04.2019
ДО
МИТКО ИВАНОВ
БУЛ. „СТЕФАН СТАМБУЛОВ“, № 6, ВХ.1, ЕТ.1, АП.2
ОБЛ. РУСЕ
ГР. БЯЛА - 7100

ДО
ЕЛИНА ИВАНОВА
КВ. СЪДИЙСКИ
УЛ. „СТАДИОН“, № 5, ЕТ.5,  АП.19
ОБЛ. ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ - 4000

ДО
САМЕТ МЪСТЪНОВ
УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, № 55, ВХ.4, ЕТ.1, АП.10
ОБЛ. РУСЕ
ГР. РУСЕ - 7000

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/,  по повод Обявление № 6 от 07.03.2019 г. за  издадена Заповед № РД-09-67 от 05. 03.2019 г. на кмета на Община Иваново Ви уведомяваме за изменение на границите между ПИ - 340, ПИ - 341, ПИ - 426  и  ПИ - 427 в кв. 11 по кадастралния план на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе.

        Със съдържанието на преписката може да се запознаете в община Иваново на І-ви етаж, ул. “Олимпийска” № 75, стая № 7 – Информационен център  с. Иваново, всеки работен ден от 8.15 ч. до 16.45 ч. Телефон за контакти 08116/22-53 вътрешен 31.

         Лицата не могат да бъдат открити на постояните им адреси, на които са се регистрирали.

         С настоящото Ви уведомявам, че в 14-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Общината писмено Ви становище и/или възражения по процедурата.

Приложение: Заповед № РД-09.67 от 05.03.2019 г.;

 

 19.04.2019
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав в участъка при км 520.000 до км 518.500, с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, м. "Стълпище", със заявител: "ДДФ-ИНВЕСТ" АД - Русе.

 

 

17.04.2019
 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-141 от 17.04.2019 г. е открита процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

Имот

Начална тръжна продажна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Краен срок за подаване на документи за участие в търга

Дата на провеждане на търга

Начален час на търга

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг

Дата на провеждане на повторния търг

Начален час на повторния търг

Имот № 501.1754, за който е образуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-1754 в кв. 135, с площ от 529 кв.м., отреден за жилищно застрояване – незастроен, по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, с административен адрес: ул. „Възраждане“ № 23, предмет на Акт № 1752 от 18.02.2019 г. за поправка на АЧОС № 382/19.11.2009 г.

3 700,00

370,00

12:00 часа на 30.04.2019 г.

08.05.2019 г.

9:00

12:00 часа на 17.05.2019 г.

22.05.2019 г.

9:00

Имот № 501.1755, за който е образуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІII-1755 в кв. 135, с площ от 589 кв.м., отреден за жилищно застрояване – незастроен, по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, с административен адрес: ул. „Възраждане“ № 21, предмет на АЧОС № 381/19.11.2009 г.

4 120,00

412,00

12:00 часа на 30.04.2019 г.

08.05.2019 г.

9:30

12:00 часа на 17.05.2019 г.

22.05.2019 г.

9:30

   КМЕТ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ                                                                                  

Пълен текст на Заповед № РД-09-141 от 17.04.2019г.
                                               

 

16.04.2019
- Заповед № РД-09-138/15.04.2019 г. за обявяване на пожароопасен сезон в защитените територии на територията на община Иваново, област Русе

 

15.04.2019
Уведомление за инвестиционно предложение: „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“, с възложител Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе.

 

15.04.2019

   

   За стипендии за академичната 2019-2020 година могат да кандидатстват настоящи дванадесетокласници, завършили средно образование или студенти от ромски произход.
   Стипендиите са предназначени за покриването на разходи, свързани с образованието като учебници, такси за изпити, частично за разходи за живот, а при  възможност частично или изцяло учебната такса.
   Етапи на кандидатстване:
   Първи етап – Подаване на Онлайн формуляр за кандидатстване с приложимите документи. Краен срок за подаване на формуляра: 15.05.2019 г.
   Втори етап – Представяне на Уверение за записване и на Документ за платена учебна такса (ако е приложимо). Краен срок: есента на 2019 г.

   Допълнителна информация може да получите на следната интернет страница:
http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0
 

11.04.2019

О Б Я В А

Министерството на отбраната на Република България обявява 222 свободни длъжности във военни формирования, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния (платен) резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Срок за подаване на документи – 01.07.2019 година.
За информация:
-    Офис за военен отчет в общината            -    088 684 1435
-    Военно окръжие - Русе                              -  082/834 817

 

10.04.2019
Уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство с промяна предназначение и основен ремонт на покрив на съществуваща стопанска сграда в Селекционен център по козевъдство в УПИ XVII-667, кв. 68 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново".  Възложител: "СМАРТ ФАРМ" ООД.

 

09.04.2019
Заповед № РД-09-128/09.04.2019 г. за определяне на спечелил търг за продажба на имот в с. Красен.

 

05.04.2019
Община Иваново, обявява на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-117 / 03.04.2019 г. на кмета на община Иваново, с която е допуснат за изработване ПУП – ИПР / подробен устройствен план изменение план за регулация/  за урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХIII – 663, УПИ ХIV - 664, УПИ ХХIV - 665 и УПИ ХХV - 667 в кв. 82 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.    

 

03.04.2019
Заповед № РД-09-118 от 03.04.2019 г. за определяне на спечелил явен търг за продажба на имот в с. Божичен

 

03.04.2019
Обявление № 10, с която е допуснато изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти УПИ I-2125 и УПИ II-896 в кв. 91 по регулационния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Обявление № 11, с която одобрявам задание и разрешавам изработването на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот ПИ 501.1314 в кв. 83 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Обявление № 12, с която одобрявам задание и разрешавам изработване на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлени имоти ПИ 501.167 и ПИ 501.2076 в кв. 73 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

 

01.04.2019
- Заповед № РД-09-113 от 01.04.2019 г. за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии на територията на община Иваново

 

29.03.2019
- Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения в имот № 141025, в землището на с. Тръстеник, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури. Заявител на разрешителното: ЗП Деница Братованова. 
- Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на собствен водоизточник на подземни води - тръбен кладенец за напояване на земеделски земи, с местоположение: поземлен имот № 182002, местност "Полето" в землището на с. Тръстеник". Възложител: "ТЕРРА ГЛОУБ" ЕООД.
- Заповед за забрана продажбата на застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения.

 

27.03.2019
- Заповед №РД-09-98 от 27.03.2019 г. за спечелил търг за продажба на имот в с.о. Помпена станция, с. Пиргово
- Заповед №РД-09-103 от 27.03.2019 г. за проведен търг за продажба на имот, находящ се в с. Красен, м. Харманите
- Заповед №РД-09-104 от 27.03.2019 г. за спечелил търг за продажба на имот, находящ се в с. Пиргово, м. В село
- Заповед № РД-09-100/27.03.2019 г. за спечелил публичен търг за продажба на имот в с. Щръклево
- Заповед № РД-09-101/27.03.2019 г. за изземване на недвижим имот

 

25.03.2019

Скъпи жители и гости на Общината, от името на Община Иваново и от името на международната природозащитна организация WWF, Ви каним да се присъедините към поредното издание на глобалната инициатива "Часът на Земята", което ще се проведе на 30 март 2019 г., събота, от 20:30 ч. до 21:30 ч.
18.03.2019 г.
На вниманието на собствениците, ползвателите, арендаторите, посетители или др. на водни площи (канали, малки водоеми, реки, басейни и др. вид водохранилища) на територията на община Иваново, област Русе.

- Заповед №РД-09-85 от 18.03.2019 г. относно водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

 

19.03.2019

О Б Я В А

Със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявявани 100 матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане с конкурс на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.
Срок за подаване на документи – 25.04.2019 г.

Информация:
- Военно окръжие - Русе                         -  082 / 834 817
- Офис за военен отчет в общината      - 088 684 1435
- Сайт на Централно военно окръжие   -  comd.bg

 

18.03.2019
Решение № РУ-4-ЕО/2019 г. на Директора на РИОСВ-Русе за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към обект - "Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе".
Решението е оповестено на интернет страницата на Община Иваново за период от 14 (четиринадесет дни), считано от 19.03.2019 г.

 

14.03.2019

Съобщение

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 67 от Закона за собствеността е издадена Заповед № РД-09-81/12.03.2019 г. на Кмета на Община Иваново за изземване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-189 в кв. 20 по регулационния план на с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Русе, чрез Община Иваново, в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й. Обжалването на заповедта не спира допуснатото предварително изпълнение.

Пълен текст на Заповед № РД-09-81/12.03.2019 г.

 

12.03.2019

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ IV 258, кв. 12, с. Тръстеник", с възложител: Светла Стефанова.

 

12.03.2019
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на трансформаторен пост тип МТТ 20/0,4 kV, с мощност 1х100 kVA в имот № 000128 в землището на с. Пиргово за захранване на вилна кооперация,  ул. "Рибарска", с.о. "Помпена станция" - с. Пиргово, с възложител: Сдружение с дейност в частна полза "ПОМПЕНА СТАНЦИЯ".

 

11.03.2019

О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани отслужили военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.
Със заповед  на министъра на отбраната на Република България са обявени 1287 свободни длъжности за Сухопътните войски и Военноморските сили за приемане на служба в доброволния (платен) резерв на български граждани, отслужили военна служба, без провеждане на конкурс.
Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България):
- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; 
- да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; 
- да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 
- да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”; 
- да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв; 
- да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.
 
Срок за подаване на документите - до 30.10.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ:
- Офис за военен отчет в общината – 088 684 1435
- Военно окръжие – Русе, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817
    - интернет сайтове - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
                                           - на Централно военно окръжие - www.comd.bg
 

КУРС  ”НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”

О  Б  Я  В  А
за набиране на български граждани без военна подготовка, които отговарят на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и желаят да получат начална военна подготовка през 2019 г.

      Военно окръжие – Русе Ви информира, че приема документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка.
Обучението ще се проведе, както следва:


№ по ред

Структура, провеждаща курса
„Начална военна подготовка“

Период на обучение

Срок за подаване на документи

1.

НВУ „Васил Левски“
Факултет „Общовойскови” - гр. Велико Търново

24.06. - 19.07.2019 г.

10.05.2019 г.

2.

НВУ „Васил Левски“
факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - гр. Шумен

26.08. - 20.09.2019 г.

12.07.2019 г.

3.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” -           гр. Варна

15.07. - 09.08.2019 г.

31.05.2019 г.

Кандидатите за участие в курс по начална военна подготовка трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

  • настаняване, хранене и униформа;
  • безплатно медицинско обслужване;
  • задължително застраховане.

Информация за курсовете по начална военна подготовка:
- Военно окръжие – Русе, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817.
          - интернет сайтове - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

08.03.2019  

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Иваново в изпълнение на Решение № 512 по Протокол № 48/21.02.2019 г. на Общински съвет - Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново и Заповед № РД-09-72/08.03.2019 г.

О Б Я В Я В А:

1. Откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване, съгласно  чл. 73 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот XIV-167, кв. 28, по плана на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе, с площ от 5240,00 кв. м, заедно с построените в него сгради с обща застроена площ от 1382,00 кв. м, представляващи: Сграда № 1-Административно-битова масивна двуетажна, със застроена площ от 220,00 кв. м; Сграда № 2 - склад-леярна, масивна, със застроена площ от 990,80 кв. м; Сграда № 3 -  пристройка към склад-леярна, масивна, със застроена площ от 72,00 кв. м; Сграда № 4 - склад 1-моделна, масивна, със застроена площ от 66,00 кв. м; Сграда № 5 - склад 2-моделна, масивна, със застроена площ от 48,00 кв. м.; Сграда № 6 - склад за нафта, масивна със застроена площ от 40,00 кв. м, предмет на акт за частна общинска собственост № 6/16.01.2006 г.
2. Началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот - частна общинска собственост е в размер на 104 700,00 лв. (сто и четири хиляди и седемстотин лева) без ДДС и стъпка на наддаване от 5% от началната цена в размер на 5 235,00 лв. (пет хиляди двеста тридесет и пет лева). 
3. Депозитът за участие е в размер на 10 470,00 лв. (десет хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по международен номер на банкова сметка на Община Иваново - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон Русе.
4. Цената на тръжната документация за имота по т. 1 е 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.
4. Търгът ще се проведе на 28.03.2019 г. от 13.00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).
5. Повторният търг ще се проведе на 11.04.2019 г. от 13.00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).
6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търга - 12:00 часа на 22.03.2019 г., а за повторния търг - 12:00 часа на 05.04.2019 г. Документите за участие в търга се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.
          До участие в търговете се допускат само лица, подали необходимите документи.

          КМЕТ: Георги Миланов                                       

Пълен текст на Заповед № РД-09-72/08.03.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Иваново в изпълнение на Решение № 501 и Решение № 504 по Протокол № 48/21.02.2019 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Общински съвет – Иваново и Заповед № РД-09-71/08.03.2019 г.
О Б Я В Я В А:
1. Публични търгове с тайно наддаване, съгласно  чл. 74, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10 за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в кв.м

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева 10%

Начален час на търга

1.

АЧОС № 916/20.01.2014 г.

Поземлен имот № 501.1652, за който е образуван урегулиран поземлен имот (УПИ) II-1652 в кв. 131, с. Щръклево

1000

6 350,00

635,00

13:00

2.

АЧОС № 854/22.01.2004 г.

Урегулиран поземлен имот IV в кв. 63, с. Кошов

420

3 400,00

340,00

13:30

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася в касата на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - ІІ етаж) или по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.
3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.
4. Търговете ще се проведат на 25.03.2019 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).
5. Повторните търгове ще се проведат на 05.04.2019 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).
6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търговете - 12:00 часа на 20.03.2019 г., а за повторните търгове - 12:00 часа на 29.03.2019 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.
          До участие в търговете се допускат само лица, подали необходимите документи.

          КМЕТ: Георги Миланов                                       

 Пълен текст на Заповед РД-09-71/08.03.2019 г.08.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-70 от 08.03.2019 г. е открита процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Имот

Начална тръжна продажна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Краен срок за подаване на документи за участие в търга

Дата на провеждане на търга

Начален час на търга

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг

Дата на провеждане на повторния търг

Начален час на повторния търг

Само земята на застроен имот с идентификатор 56397.2.16 с площ от 275 кв.м., за който е образуван урегулиран поземлен имот (УПИ) X-16 в кв. 2 по плана на с.о. Помпена станция, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Рибарска“ 3, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1528 от 27.03.2017 г.

7 200,00

720,00

12:00 часа на 20.03.2019 г.

25.03.2019 г.

8:30

12:00 часа на 29.03.2019 г.

05.04.2019 г.

8:30

Незастроен новообразуван поземлен имот № 504.209 с площ от 816 кв.м. по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Одяланика/Капаклийка“, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1559 от 22.11.2017 г.

1 800,00

180,00

12:00 часа на 20.03.2019 г.

25.03.2019 г.

9:00

12:00 часа на 29.03.2019 г.

05.04.2019 г.

9:00

Незастроен новообразуван поземлен имот № 63.516 с площ от 469 кв.м. по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Харманите“, с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1558 от 20.11.2017 г.

2 360,00

236,00

12:00 часа на 20.03.2019 г.

25.03.2019 г.

9:30

12:00 часа на 29.03.2019 г.

05.04.2019 г.

9:30

Имот № 000295 с площ 1,450 дка, начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“, категория пета, ведно с находящия се в имота навес, заслон за животни – без оградни стени с площ 184 кв.м. по КВС на с. Пиргово, местност „В село“, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1751 от 06.02.2019 г.

4 480,00

448,00

12:00 часа на 20.03.2019 г.

25.03.2019 г.

10:30

12:00 часа на 29.03.2019 г.

05.04.2019 г.

10:30

КМЕТ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Пълен текст на Заповед № РД-09-70 от 08.03.2019 г.06.03.2019

О Б Я В А


Министерството на отбраната на Република България обявява 185 войнишки длъжности във военни формирования на сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, или изпълнявали военна служба.
Срок за подаване на документи – 22.03.2019 година.

За информация:
- Офис за военен отчет в общината        - 088 684 1435
- Военно окръжие - Русе                          -  082 834 81701.03.2019
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Нетуоркс-България" ЕООД в землището на с. Пиргово", с възложител: "Нетуоркс-България" ЕООД.

25.02.2019
Решение № РУ-2-ЕО/2019 на Директора на РИОСВ-Русе за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - водоснабдяване на с.о. Стълпище, общ. Иваново.
Решението е оповестено на интернет страницата на Община Иваново за период от 14 (четиринадесет дни), считано от 26.02.2019 г. 


22.02.2019
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения в имот № 038033, в землището на с. Мечка, с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се използва за питейно-битови цели. Заявител на разрешителното: "ХОРИЗОНТ САЩ" ООД.

19.02.2019


19.02.1019
Обявление № 4/19.02.2019 г

18.02.2019

ДО

МИХАИЛ ДОБЧЕВ

КВ. „СИМЕОНОВО“, Р-Н „ВИТОША“

УЛ. „ГОЛЯМА БРЕЗОВИЦА “ № 3

ОБЛ. СОФИЯ

ГР. СОФИЯ – 1000

 

 СЪОБЩЕНИЕ

        На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомявам за подадено в Община Иванова заявление за изменение на границите между ПИ-554, ПИ-555 и  ПИ-553 в кв. 58 по кадастралния план на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.          

        Със съдържанието на преписката може да се запознаете в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – I етаж), всеки работен ден от 8.15 ч. до 16.45 ч. Телефон за контакти: 08116/22-53, вътрешен 31.

        С оглед гореизложеното, считайте настоящото за уведомление по чл. 26 от АПК за започване на производство по изменение на кадастралния план на с. Пиргово по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. С настоящото Ви уведомявам, че в 7-дневен срок от публикуване на настоящото уведомление може да представите в Общината писменото Ви становище и/или възражения по процедурата.

Приложение:  Графична част от поправка на кадастралния план18.02.2019

ДО

МИТКО ИВАНОВ

БУЛ. „СТЕФАН СТАМБУЛОВ“, № 6, ВХ.1, ЕТ.1, АП.2

ОБЛ. РУСЕ

ГР. БЯЛА - 7100

 

ДО

ЕЛИНА ИВАНОВА

КВ. СЪДИЙСКИ

УЛ. „СТАДИОН“, № 5, ЕТ.5,  АП.19

ОБЛ. ПЛОВДИВ

ГР. ПЛОВДИВ - 4000

 

ДО

САМЕТ МЪСТЪНОВ

УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, № 55, ВХ.4, ЕТ.1, АП.10

ОБЛ. РУСЕ

ГР. РУСЕ - 7000

 

 СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/, Ви уведомяваме за изменение на границите между ПИ - 340, ПИ - 341, ПИ - 426  и  ПИ -427 в кв. 11 по кадастралния план на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе.

        Със съдържанието на преписката може да се запознаете в община Иваново на І-ви етаж, ул. “Олимпийска” № 75, стая № 7 – Информационен център  с. Иваново, всеки работен ден от 8.15 ч. до 4.45 ч. Телефон за контакти 08116/22-53 вътрешен 31.

        С оглед гореизложеното, считайте настоящото писмо за уведомление по чл. 26 от /АПК/ за започване на производство по изменение на кадастралния план на с. Пиргово по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. С настоящото Ви уведомявам, че в 7-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Общината писмено Ви становище и/или възражения по процедурата.

 Приложение:  Графична част от поправка на кадастралния план04.02.2019
Съобщение за годишно облагане 2019 г.

04.02.2019
Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на складово хале за опаковки и бутилки" в землището на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: "ГИП" ЕООД

31.01.2019

Съобщение

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 67 от Закона за собствеността е издадена Заповед № РД-09-31/29.01.2019 г. на Кмета на Община Иваново за изземване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III-9 в кв. 2 по регулационния план на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Русе, чрез Община Иваново, в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й. Обжалването на заповедта не спира допуснатото предварително изпълнение.

Пълен текст на Заповед № РД-09-31/29.01.2019 г.23.01.2019
Община Иваново, област Русе с обявление № 2 от 21.01.2019 г.  съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-11/17.01.2019 година на кмета на община Иваново, с която е допуснато изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти УПИ III-728 и УПИ IV-846 в кв. 86 по регулационния план на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе.

Община Иваново, област Русе с обявление № 3 от 21.01.2019 г., съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-09-10/17.01.2019 година на кмета на община Иваново, с която е допуснато изработването на подробен устройствен план - изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за урегулирани поземлени имоти УПИ X-401 в кв. 4 по регулационния план на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе.


18.01.2019
      Уведомление за инвестиционно предложение: „Изготвяне на технически проект и строителство на еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-806, кв. 2 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: Данчо Камбуров.

18.01.2019

КУРС  ”НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”
О  Б  Я  В  А
за набиране на български граждани без военна подготовка, които отговарят на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и желаят да получат начална военна подготовка през 2019 г.
Военно окръжие – Русе Ви информира, че приема документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка.

Обучението ще се проведе, както следва:

КУРС  ”СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”
О  Б  Я  В  А
за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.

Военно окръжие – Русе Ви информира, че приема документи на кандидати за обучение в курсове по специална военна подготовка.
Обучението ще се проведе, както следва:18.01.2019
Обявление № 1 от 16.01.2019 г. относно обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 477 по Протокол № 46 от 21.12.2018 г. на Общински съвет  Иваново се разрешава изработването на подробен устройствен план – парцеларен план ПУП – ПП за обект “Подземна оптична мрежа за електронни съобщителни нужди на “НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на територията на Община Иваново“ в землището на с. Пиргово, община Иваново.

15.01.2019
Заповед № РД-09-9/14.01.2019 г.  на Кмета на Община Иваново

04.01.2019
Обявление № 40 от 27.12.2018 г. относно обявяване на Заповед № РД-09-468/21.12.2018г. на кмета на община Иваново, с която се разрешава изработване на подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ I-497 в кв. 28 по регулациония план на с.Божичен, общ. Иваново

28.12.2018
Заповед № РД-09-471/28.12.2018 г. за спечелил публичен търг за продажба на имот в с. Тръстеник
Заповед № РД-09-470/28.12.2018 г. за спечелил публичен търг за продажба на имот в с. Пиргово

21.12.2018
Уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство на приемо-предавателна станция № VT5331 на "БТК" ЕАД в имот № 531060, в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител:  "БТК" ЕАД  .

19.12.2018
Обявление 39  

14.12.2018

ПОКАНА
На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси 
 Кмета на община Иваново

Георги Миланов

кани  граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица,  представители на бизнеса, НПО
на 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 10.30 часа, в заседателната зала  на Община Иваново
  НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО
ЗА 2019 г.

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на община Иваново за 2019г. Ви каня да изразите Вашите мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2019г.
Разчитаме на вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието на общината  ни.
Материалите по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА 2019г. са достъпни на интернет страницата на общината www.ivanovo.bg, в деловодството на общината, в кметствата и кметските наместничества.
Становища и предложения по проекта могат да се предоставят в деловодството на общината и на e-mail: obshtina@ivanovo.bg.
Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание на предстоящото обсъждането на Бюджет 2019 г. и вписани в протокол от публичното обсъждане, който се внася в Общински съвет Иваново заедно с окончателния проект на бюджета.

Презентация на Публично обсъждане на проект на бюджет 2019 г.07.12.2018
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК

ОТНОСНО: Започване на производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствен недвижим имот.

На основание чл. 66 от АПК се уведомяват всички заинтересовани лица за започване на административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствен недвижим имот, а именно: Урегулиран поземлен имот І – за база на археолога с площ от 697 кв.м. в кв. 2 по регулационния план на с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № 96/27.05.1990 г., ведно с находящите се в имота две паянтови постройки с площ от 79 и 16 кв.м. и два навеса с площ от 23 и 21 кв.м., при граници и съседи: на север – землищна граница, на изток – землищна граница; на юг – УПИ ІІ-33, на запад – улица.

На основание чл. 69 от АПК заинтересованите лица в производството по издаване на акта могат да участват в него чрез писмени предложения и възражения на е-mаil адрес: obshtina@ivanovo.bg или в деловодството на Община Иваново, на адрес: с. Иваново, ул. „Олимпийска“ № 75, в срок от един месец от деня на уведомяването, или от датата на публикуване на съобщението по чл. 66 от АПК в официалния сайт на община Иваново: http://www.ivanovo.bg/.

07.12.2018

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Иваново в изпълнение на Решение № 459 и Решение № 463 по Протокол № 45/22.11.2018 г. и Решение № 431 по Протокол № 42/23.08.2018 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Общински съвет – Иваново и Заповед № РД-09-442/07.12.2018 г.

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с тайно наддаване, съгласно  чл. 74, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10 за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред

Имот

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Начален час на търга

1.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-275, отреден за жилищно застрояване – незастроен в кв. 31 по регулационния план на с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № 5329/17.09.1954 г. на ОбНС Русе, с площ от 1 018 кв. м., при граници и съседи: север – улица; изток – УПИ III-266; юг – УПИ V-274; запад – УПИ I-276, с административен адрес: с. Церовец, ул. „Витоша“ № 9, предмет на Акт № 1561 от 19.07.2018 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 42/21.04.2006 г.

4 500

450

08:30

2.

Застроен УПИ XVII-676 в кв. 68, с площ от 3 336 кв.м., при граници и съседи: улица „Патриарх Евтимий“, УПИ III-675, имот за озеленяване, УПИ XIV-677, улица „Съединение“, по кадастралния и регулационен план на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, с административен адрес: ул. „Патриарх Евтимий“ № 9, заедно с изградената в имота масивна стопанска сграда със застроена площ от 170 кв.м., предмет на АЧОС № 1619/08.11.2018 г.

36 540,00

3 654,00

09:00

3.

Поземлен имот № 692016 с площ от 27,499 дка, начин на трайно ползване „овощна градина“, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи имоти: № 692042, № 692043, № 692044, № 692047, № 692007, № 692015 и № 000714, в местност „Аянско“ по Картата на възстановената собственост на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ЕКАТТЕ 56397, предмет на АЧОС № 442/01.02.2011 г.

24 916,00

2 491,60

09:30

 2. Депозитът за участие в търговете е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася в касата на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - ІІ етаж) или по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Търговете ще се проведат на 21.12.2018 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

5. Повторните търгове ще се проведат на 10.01.2019 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търговете - 12:00 часа на 17.12.2018 г., а за повторните търгове - 12:00 часа на 04.01.2019 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

          До участие в търговете се допускат само лица, подали необходимите документи.

           КМЕТ: Георги Миланов                                       

Пълен текст на Заповед РД-09-442/07.12.2018


03.12.2018
Съобщение за открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за  инвестиционно предложение: „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 518.500 до км 520.000, с възложител: „ДДФ ИНВЕСТ” АД.

23.11.2018
Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на едноетажна монолитна сграда с предназначение: "работилница за ковано желязо"с местоположение: УПИ II-355, кв. 29, с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: "ЖЕЛЕВ" ООД

22.11.2018
Обявление № 37/19.11.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за имоти в кв. 26 по плана на с. Божичен, община Иваново, област Русе

Обявление № 38/19.11.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за имоти в кв. 40 по плана на с. Нисово, община Иваново, област Русе

16.11.2018
План-сметка

15.11.2018
Заповед за неучебен ден в ОУ "Христо Ботев" - с. Щръклево

 
 
 
09.11.2018
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е


Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново  няма да работи с граждани на 16 ноември  2018  г. за времето от 10.00 ч. до 17.00 ч. поради технически причини.


02.11.2018
Заповед за спечелил търг за продажба на имот с идентификатор 56397.2.35 в с.о. Помпена станция
Заповед за спечелил търг за продажба на имот с идентификатор 56397.2.36 в с.о. Помпена станция

31.10.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Иваново уведомява всички заинтересовани лица, че в периода от 9,00 часа на 12.11.2018 г. до 17,30 часа на 23.11.2018 г. ще се извърши прием за финансовата 2019 г. по мерките от Национална програма по пчеларство (НПП) в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ОД ДФЗ) по постоянен адрес на физическо лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Възможност за реализация на инвестиции по мерки А, Б, В и Д чрез нисколихвен кредит от ДФЗ.
Повече информация за мерките от НПП 2017-2019 г., условията за финансиране и образец на заявлението за подпомагане, могат да се получат от ОД ДФЗ, както и на сайта на Фонда с линк -  http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-/-2017---2019/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Иваново кани всички заинтересовани лица да присъстват на информационна среща, организирана от Областен информационен център-Русе (ОИЦ-Русе), която ще бъде посветена на актуалните и предстоящи процедури по кандидатстване по оперативните програми и програмата за развитие на селските райони през тази и 2019 година. Ще бъдат представени и проектонасоките за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия“, които са обявени за обществено обсъждане от Управляващия орган на ОП „иновации и конкурентоспособност“.
Срещата ще се проведе на 26.11.2018 г. (понеделник) от 10,30 часа в сградата на Община Иваново.
С оглед осигуряване на подходяща зала, моля всички, които желаят да участват в срещата, да потвърдят присъствието си на e-mail: danita07@abv.bg или телефон 08116/2253, вътр. 33, GSM 0885/337608. не по-късно от 21.11.2018 г.


23.10.2018
Обявление №35/18.10.2018 г.

19.10.2018
Обявление № 33/17.10.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ПР за имот в кв. 95 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе
Обявление № 34/18.10.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за имоти в кв. 18 по плана на с. Червен, община Иваново, област Русе

16.10.2018 

СЪОБЩЕНИЕ:
Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-373 от 16.10.2018 г. е отрита процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. Помпена станция, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, както следва:

Имот

Начална тръжна продажна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Краен срок за подаване на документи за участие в търга

Дата на провеждане на търга

Начален час на търга

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг

Дата на провеждане на повторния търг

Начален час на повторния търг

Застроен имот с идентификатор 56397.2.35, за който е образуван урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-35 в кв. 2, с площ от 372 кв.м., при граници и съседи имоти с идентификатори: 56397.2.16, 56397.2.12, 56397.2.18, 56397.2.36, с.о. Помпена станция, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на акт за частна общинска собственост № 1529/27.03.2016 г.
/ само земята /

12 680,00

1 268,00

12:00 часа на 25.10.2018 г.

31.10.2018 г.

13:00

12:00 часа на 07.11.2018 г.

13.11.2018 г.

13:00

Незастроен имот с идентификатор 56397.2.36, за който е образуван УПИ XII-36 в кв. 2, с площ от 374 кв.м., при граници и съседи имоти с идентификатори: 56397.2.35 и 56397.2.12, с.о. Помпена станция, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на акт за частна общинска собственост № 1530/27.03.2016 г.

12 750,00

1 275,00

12:00 часа на 25.10.2018 г.

31.10.2018 г.

13:30

12:00 часа на 07.11.2018 г.

13.11.2018 г.

13:30

 КМЕТ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ                                                                                

Пълен текст на Заповед № РД-09-373/16.10.2018 г.       

 

12.10.2018
Обявление № 32/08.10.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПУР и ПУП-ИПР за имоти в кв. 113 и кв. 114 по плана на с. Пиргово, община Иваново, област Русе

 

10.10.2018
Заповед № РД-09-368 от 10.10.2018 г. за спечелил търг за отдаване на площи в с. Иваново за поставяне на преместваеми обекти

 

08.10.2018
- Списък за допуснати и недопуснати участници в конкурс

 

02.10.2018
Обявление № 30/28.09.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ПР за имот в кв. 29 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе
Обявление № 31/01.10.2018 г. за допуснат да изработване ПУП-ИПР за имоти в кв. 68 по плана на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе

 

01.10.2018
- Списък за допуснати и недопуснати участници в конкурс

 

26.09.2018
Заповед за спечелил участник в търг за отдаване под наем на част от имот в с. Щръклево
Заповед за спечелил участник в търг за отдаване под наем на част от имот в с. Тръстеник

 

21.09.2018
Обява конкурс Счетоводител

 

20.09.2018
Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на къща за гости с гараж и барбекю в УПИ VI-98, кв. 40 по плана на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: ЕТ "АЛЕКС 2014 - МАЯ МАРИНОВА".

 

18.09.2018
Уведомление за инвестиционно предложение: „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас от река Дунав, в участъка от км 518.500 до км 520.000", в землището на с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: "ДДФ ИНВЕСТ" АД.

Уведомление за инвестиционно предложение: „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас от река Дунав, в участъка от км 512.500 до км 511.000" , в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: "ДДФ ИНВЕСТ" АД.

Уведомление за инвестиционно предложение:  "Реконструкция на Базова станция VN 5113, с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе ", с възложител: "Българска телекомуникационна компания" ЕАД.

 

14.09.2018
Община Иваново обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Специализирана администрация“

 

12.09.2018
- Уведомление за инвестиционно предложение: „Приемно-предавателна станция № 4579 на "Теленор България" ЕАД с местоположение: поземлен имот № 942146 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: "Теленор България" ЕАД.

Обявление № 28/10.09.2018 г., относно разрешаване за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: "Водоснабдяване на с.о. Стълпище, община Иваново, област Русе"

 

07.09.2018

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-307 от 05.09.2018 г. е отрита процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

Имот

Имотът се предоставя за

Начална месечна наемна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Краен срок за подаване на документи за участие в търга

Дата на провеждане на търга

Начален час на търга

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг

Дата на провеждане на повторния търг

Начален час на повторния търг

Помещение с площ от 14,30 кв.м, находящо се в едноетажна масивна сграда № 501.715.2, разположена в ПИ № 501.715, за който е образуван УПИ I в кв. 6, с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Фризьорски салон

28,60

28,60

12:00 часа на 17.09.2018 г.

21.09.2018 г.

09:30

12:00 часа на 04.10.2018 г.

09.10.2018 г.

09:30

Помещение с площ от 6,00 кв.м, находящо се на първия етаж в масивна двуетажна сграда, изградена в ПИ № 691 в кв. 69, с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе

Офис за предоставяне на услуги

30,00

30,00

12:00 часа на 17.09.2018 г.

21.09.2018 г.

10:30

12:00 часа на 04.10.2018 г.

09.10.2018 г.

10:30

Масивна едноетажна сграда № 2 „гараж с учебен кабинет“ със застроена площ от 1 044 кв.м, находяща се в имот № 000368, начин на трайно ползване „друг промишлен терен“, м. „Дренето“, с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

Складово помещение

1 044,00

1 044,00

12:00 часа на 17.09.2018 г.

21.09.2018 г.

11:00

12:00 часа на 04.10.2018 г.

09.10.2018 г.

11:00

КМЕТ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Пълен текст на Заповед № РД-09-307/05.09.2018 г.                         

 

07.09.2018

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-306 от 05.09.2018 г. е отрита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния имот – общинска собственост:

 

Имот

Имотът се предоставя за

Начална месечна наемна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Краен срок за подаване на документи за участие в търга

Дата на провеждане на търга

Начален час на търга

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг

Дата на провеждане на повторния търг

Начален час на повторния търг

имот с идентификатор 32095.1.453, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, с административен адрес: ул. „Олимпийска“ № 22

за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, със срок на поставяне – срокът на сключения в резултат на търга договор за наем, представляващи:

- павилион за заведение за хранене и развлечения (кафе-бар) с площ от 40 кв.м;

- павилион с обществено-обслужващо предназначение с площ от 25 кв.м;

- навес към павилиона за кафе-бар с площ от 32 кв.м;

- площ за разполагане на детски съоръжения (детска площадка) към павилиона за кафе-бар с площ от 25 кв.м.

157,00

157,00

12:00 часа на 17.09.2018 г.

21.09.2018 г.

11:30

12:00 часа на 04.10.2018 г.

09.10.2018 г.

11:30

  КМЕТ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ          

  Пълен текст на Заповед № РД-09-306/05.09.2018 г.       

 

 

07.09.2018
Заповед № РД-09-301/31.08.2018 г. за осигуряване на достъп до имоти в кв. 40 по плана на с. Красен, община Иваново, област Русе

 

03.09.2018

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Иваново обявява, че със Заповед № РД-09-300 от 31.08.2018 г. е отрита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, както следва: 

Номер на имота

Площ в кв.м

Начална тръжна цена
в лева без ДДС

Депозит в лева

Краен срок за подаване на документи за участие в търга

Дата на провеждане на търга

Начален час на търга

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг

Дата на провеждане на повторния търг

Начален час на повторния търг

Поземлен имот № 501.55, за който е образуван УПИ I-55 в кв. 60

713

7 900,00

790,00

12:00 часа на 13.09.2018 г.

19.09.2018 г.

14:00

12:00 часа на 01.10.2018 г.

08.10.2018 г.

14:00

            КМЕТ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ                                                                                                              

  Пълен текст на Заповед № РД-09-300/31.08.2018 г.
 

 

 

30.08.2018
Обявление № 25/27.08.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ПР за имот в кв. 121 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

 

29.08.2018

Община Иваново обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на незастроени недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.о. Стълпище, с. Мечка общ. Иваново, обл. Русе, както следва:

Номер на имота

Площ в кв.м

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева

Краен срок за подаване на документи за участие в търга

Дата на провеждане на търга

Начален час на търга

Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг

Дата на провеждане на повторния търг

Начален час на повторния търг

1.

УПИ XV-53А в кв. 4

360,00

8 600,00

860,00

12:00 часа на 11.09.2018 г.

17.09.2018 г.

13:00

12:00 часа на 25.09.2018 г.

01.10.2018 г.

13:00

2.

УПИ XVI-53Б в кв. 4

90,00

2 200,00

220,00

12:00 часа на 11.09.2018 г.

17.09.2018 г.

13:30

12:00 часа на 25.09.2018 г.

01.10.2018 г.

13:30

      КМЕТ: ГЕОРГИ МИЛАНОВ                                                                   

Пълен текст на Заповед № РД-09-296/28.08.2018 г.            

 

 

21.08.2018
Обявление № 24/20.08.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ПР за имот в кв. 101 по плана на с. Щръклево

 

20.08.2018
Обявление № 23/16.08.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за имот в кв. 48 по плана на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе

 

13.08.2018
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав с плаващи средства в участък от км 507.900 до км 507.100  в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, със заявител: "ИНЕРТ" ООД

 

30.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново уведомява всички заинтересовани лица, че със заповед № 121/24.07.2018 г. на РДГ Русе е отменено ограничението за достъп до достъпа до горски територии в обхвата на РДГ Русе, на лицата, които извършват събиране на трюфели, което бе въведено със заповед № 117/19.07.2018 г.

 

25.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Иваново обявява на заинтересованите лица, че е внесен за разглеждане ПУП-ПЗ /подробен устройствен план-план за застрояване/ за ПИ с идентификатор 32095.119.517 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Иваново, местност "Орловеца" в землището на с. Иваново, община Иваново, област Русе.

- Препис от протокол на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ от 17.07.2018 г.;
- Обяснителна записка към ПУП-ПЗ;
- Графична част на ПУП-ПЗ;

 

23.07.2018
Обявление № 21/19.07.2018 г.

 

20.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с болестта Африканска чума по свинете, със заповед № 117/19.07.2018 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Русе, се ограничава за срок от 3 месеца достъпа до горски територии в обхвата на РДГ Русе, на лицата, които извършват събиране на трюфели.

заповед № 117/19.07.2018 г.

 

12.07.2018
Обявление № 19/04.07.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ПР за имот в кв. 26 по плана на с. Щръклево

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда с H=10 м. в УПИ V-300, кв. 40, с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: "ИДЕАЛЕН ДОМ" ООД

 

11.07.2018

Изх. № 09-02-27 / 11.07.2018 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Иваново обявява Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдавани под наем през 2018 г. на основание чл. 75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС), одобрен с Решение № 400 по Протокол № 38/23.05.2018 г. на Общински съвет – Иваново и съгласуван на основание чл. 71 от ППЗФВС с министъра на младежта и спорта, както следва:
1. Терен за спортна дейност с площ от 21 000 кв.м., състоящ се от футболно игрище с олимпийски размери, кръгла лекоатлетическа писта с площ – 400 м., сектор за тласкане на гюле, мятане на диск и дълъг скок, волейболно игрище – 2 бр., представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-170 в кв. 28, по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, при граници: север – улица, изток – улица, юг – ПИ № 440, запад – дере, предмет на акт за публична общинска собственост № 340/01.08.2000 г.
2. Двуетажна сграда, състояща се от следните помещения: на I етаж – складово помещение за гориво с площ от 13,34 кв.м., съблекалня с баня с площ от 32,19 кв.м., стая с площ от 70,78 кв.м., на II етаж – зала с площ от 52,80 кв.м., тераса с площ от 80,52 кв.м. и стаи за съдии с площ от 23,50 кв.м., и външен санитарен възел с площ от 8 кв.м., находящи се в УПИ I-170 в кв. 28, целият с площ от 21 000 кв.м., по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на акт за публична общинска собственост № 340/01.08.2000 г.
             В едномесечен срок от обявяването на настоящия списък, заинтересуваните лица и организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обектите, посочени в него. Всяко искане трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект или съоръжение от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5 от ППЗФВС.
Не може да бъде наемател физическо или юридическо лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:
1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. намира се в ликвидация;
3. ако е с отнета или прекратена спортна лицензия;
4. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;
5. лишено е от правото да упражнява търговска дейност;
6. има парични задължения към държавата или Община Иваново, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
7. осъдено е с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако е било реабилитирано;
8. има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения - собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
Ограничението по т. 7 се отнася и за управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица, кандидатстващи за отдаване под наем.
Постъпилите искания ще бъдат разгледани от комисия, която ще проучи всяко постъпило искане, ще провери дали кандидатът отговаря на изискванията на чл. 73 от ППЗФВС и ще направи предложение за приемане или отхвърляне на искането.
В случай, че бъде подадено искане от лицензирана спортна организация или спортен клуб, членуващ в такава организация, ще се извърши пряко отдаване под наем. При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането ще се оценява общественият принос на кандидата в спорта.
Кандидатите ще бъдат одобрявани за наематели или исканията им ще бъде отхвърляни със заповед на кмета на Община Иваново.
Договорът за наем ще се сключи при наемна цена, определена от независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители и на когото Община Иваново е възложила оценката.
В случай че не са налице основания за пряко отдаване под наем, ще бъде открита процедура за конкурс.
          
ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново,
Област Русе
 

28.06.2018
Обявление № 16/26.06.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за имоти в кв. 40 по плана на с. Пиргово  
Обявление № 17/26.06.2018 г. за допуснат за изработване на ПУП-ПР за имот в кв. 133 по плана на с. Щръклево 

 

25.06.2018
Заповед № РД-09-188/25.06.2018 г. за определяне на спечелил търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Щръклево

Заповед № РД-09-189/25.06.2018 г. за определяне на спечелил търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Щръклево.

 

15.06.2018
Съобщение за достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС и ОС за инвестиционно предложение: „Обновяване и преоборудване на съществуващо месодобивно и месопреработвателно предприятие в село Иваново, с местоположение: ПИ с идентификатор 32095.504.1 по КК и КР на село Иваново”, с възложител: „СВИНЕВЪДНО СДРУЖЕНИЕ” ООД.
 

13.06.2018
Обявление № 13/16.05.2018 г. за обект "Външно електрозахранване за силозно стопанство със зърносушилня" за УПИ IV-1174, кв. 121 по регулационния план на Стопански двор № 3, с. Тръстеник

 

12.06.2018
Обявление № 14/08.06.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ПП за изграждане на отклонения от общите мрежи и съоражения на техническата инфраструктура към обект: "Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/" в ПИ-000340, с. Щръклево, община Иваново, област Русе - I етап

 

08.06.2018
Заповед № РД-09-168/07.06.2018 г. за търгове за продажба на имоти в с. Щръклево

 

04.06.2018
Община Иваново обявява свободни работни места за длъжностите:
- Счетоводител в дирекция „АПОФУС“
-  Старши специалист (касиер) в дирекция „АПОФУС“

 

31.05.2018
Заповед № РД-09-151/31.05.2018 г. за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на павилион с обслужващи обекти - частна държавна собственост

 

28.05.2018
 Уведомление за инвестиционно предложение: „Изготвяне на инвестиционен технически проект /ИТП/ за изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ V, кв. 110, с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: Александър Венцеславов Дончев.
 

 

23.05.2018


21.05.2018
Обявление № 12/16.05.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ПЗ за имот в местност "Дренето" в землището на с. Щръклево


17.05.2018

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е


   Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране” при община Иваново уведомява всички собственици на имоти на територията на Община Иваново, че през 2019 г. таксата за битови отпадъци ще бъде определена съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране. Във връзка с гореизложеното в срок до 31.07.2018 г. всички собственици – физически и юридически лица следва да подадат декларация по чл. 45, ал. 1 от Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Иваново, в която да посочат видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от общината честота за извозването на битовите отпадъци. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им. Декларацията можете да изтеглите от сайта на Община Иваново - http://www.ivanovo.bg/, Административни услуги, Местни данъци и такси.
Декларациите могат да бъдат подавани:
1. Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране” при община Иваново –     с. Иваново, ул. „Олимпийска“ № 75, ет. 1, стая № 3;
2. Кметствата по населени места;
3. По пощата с обратна разписка.
 Видове съдове за битови отпадъци:
- контейнер тип „Бобър“ от 1.1 м 3;
- кофа тип „Кука“ от 0.12 м 3;
- кофа тип „Кука“ от 0.24 м 3.
За допълнителни въпроси и информация тел.: 08116/22-54.

16.05.2018

О Б Я В А

Министерството на отбраната на Република България обявява 424 свободни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, или изпълнявали военна служба.
Срок за подаване на документи – 14.08.2018 година.
За справки:
- Офис за водене на военен отчет в общината  -  088 684 1435
- Военно окръжие - Русе                                       -  082 834 817

 

14.05.2018
Уведомление за инвестиционно предложение: „Изготвяне на ПУП-ПЗ и ИПР за ПИ № 170017, местност "Дренето" в землището на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: "БУЛПАК-97" ООД

Обявление № 11/10.05.2018 г., относно допуснат за изработване ПУП-ИПР за имот в кв. 24 по плана на с. Сваленик, община Иваново, област Русе

 

11.05.2018
Заповед № РД-09-135/11.05.2018 г. за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на имот в с. Иваново

 

09.05.2018
Заповед №РД-09-125 от 08.05.2018 г. за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии на територията на община Иваново.

 

08.05.2018
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон в защитените територии, в границите на община Иваново, област Русе.

 

27.04.2018

Община Иваново е сред първите сред местните власти,
която внедрява Общата рамка за оценка – CAF

Община Иваново е сред първите администрации на местните власти, в която започна внедряването на Общата рамка за оценка – CAF /Common Assessment Framework/. Първоначалната фаза на процеса ще продължи от три до шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Община Иваново, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.

Концепцията на CAF, ползите и очакваните резултати бяха представени пред експертите от общинска администрация. Събитието бе организирано от Института по публична администрация съвместно с Община Иваново и се проведе от 25 до 27 април 2018г., с подкрепата на кмета на Община Иваново г-н Миланов.

Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите” се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Интегрирането на CAF ще обхване общо 48 администрации до края на 2018 година, сред които 20 общини, областни управи, министерства и агенции и други институции.

Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.

 

27.04.2018
Съобщение за осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на р. Дунав – публична държавна собственост, в участъка от км. 507.900 до км. 507.100 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: „ИНЕРТ” ООД

 

24.04.2018
Уведомление за инвестиционно предложение: „Изготвяне на ПУП-ИПЗ и преустройство и промяна предназначението на съществуващ навес в заведение за хранене и пристройка за санитарен възел в УПИ VI-281, кв. 44, идент. № 32095.1.281 по КККР на с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе", възложители: Ивайло Радославов Тодоров и Борислава Николова Тодорова

 

20.04.2018
Обявление № 10/17.04.2018 г. за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ VI-98, кв. 40 по плана на с. Нисово, община Иваново, област Русе

 

13.04.2018
Обявление № 9/12.04.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПЗ /изменение план за застрояване/ за УПИ VI-281 в кв. 44 по регулационния план на с. Иваново, община Иваново, област Русе

 

11.04.2018
Обявление № 7/04.04.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за УПИ XII-10, кв. 1 по регулационния план на с.о Помпена станция, с. Пиргово, община Иваново, област Русе

 

10.04.2018
Уведомление за инвестиционно предложение: „Обновяване и преоборудване на съществуващо месодобивно предприятие” с местоположение: УПИ  с идентификатор 32095.504.1, местност "Орловеца", с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, възложител: „СВИНЕВЪДНО СДРУЖЕНИЕ” ООД

 

04.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново уведомява населението на с. Пиргово, общ.Иваново, обл. Русе, че на 17.04.2018 г. от 12:00 до 17:00 ч. ще се осъществяват взривни работи, изразяващи се в обрушване и раздробяване на скална маса чрез взривен метод по скален венец на пътен участък в района на с. Пиргово, Помпена станция „Пиргово – 1“ на „Напоителни системи“ ЕАД и Помпена станция на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе.
Населението ще бъде предупредено със следните сигнали:
-„предупредителен“ – прекъснат вой на сирена с продължителност 1 мин.;
- „боен“ – непрекъснат вой на сирена с продължителност 30 сек.;
- „отбой“ – прекъснат вой на сирена с продължителност 30 сек.

 

03.04.2018

Проект „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в община Борово“

Община  Борово представи наръчник с добри практики за насърчаване на предприемачеството и стартиране на самостоятелна стопанска дейност от други държави на Европейския съюз на информационен семинар на 28 март 2018г.
Събитието бе част от изпълнение на Дейност 3 „ Изследване на опита на добрите практики на други държави-членки в областта на насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност“ на проект „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в община Борово“, № BG05M9OP001-4.001-0002 , бенефициенто по който е Община Борово.
Проектът е финансиран по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.
На форума бяха представени добри практики от Италия, Германия, Гърция, Румъния и България.
Присътваха представители на други общини от Русенска област, институции, бизнес организации и НПО.
Основната цел на проекта е да спомогне  транснационалното сътрудничество  за обмяна на опит, добри практики и трасфериране на социални иновации в придобиването  на нови знания и умения в сферата на стартирането на самостоятелната стопанска дейност и предприемачество в община Борово от Анкона, Италия.

 

29.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: проект на актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Иваново с период на действие 2016-2020 г.
Община Иваново, област Русе уведомява заинтересованите лица, че е разработен Проект на актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Иваново с период на действие 2016-2020 г.
Актуализацията се налага във връзка с извършен Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на община Иваново и настъпили промени в нормативната уредба, в областта на управлението на отпадъците.
За проекта на Програмата е осигурен обществен достъп, като същият е публикуван на интернет страницата на Община Иваново за период от 30 дни, считано от 30.03.2018 г.
Мнения, предложения и становища по проекта на Програмата могат да се депозират в горепосочения период, в Информационния център на Община Иваново с адрес: с. Иваново, ул. „Олимпийска № 75, общ. Иваново, обл. Русе, ет. 1, стая № 7, на факс: 08116/28-70, както и на e-mail:obshtina@ivanovo.bg
       Лице за контакт: Йоана Стоянова- ст. специалист в Дирекция СА, тел. 08116/22-53, вътр. 33.
       С целия текст на Програмата можете да се запознаете тук.
 

 

26.03.2018
Уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на обслужваща сграда към колиен кантар в изпитвателен лабораторен комплекс”, с местоположение: УПИ I-1179, кв. 33.1 в с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, възложител: „ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение: „Пристройка и нов покрив на съществуваща складова база”, с местоположение: поземлен имот № 32095.100.10, м. "Паметника" в землището на с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, възложител: „ШАНС-97” ЕООД

 

23.03.2018
Съобщение за осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение:  „Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради в цех за студено пресовани растителни масла”, с местоположение: поземлен имот № 000396 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: „МК ФЕРА ВИТА 1” ЕООД

 

16.03.2018
Списък на оценените кандидати за длъжността „Домашен помощник“

 

16.03.2018
  - Уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради в ПИ-000396, в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, в цех за студенопресовани растителни масла", с възложител: „МК ФЕРА ВИТА 1” ЕООД.

 

13.03.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Иваново уведомява всички представители на местния бизнес в селскостопанския и промишлен сектор, както и представители на неправителствения сектор, че на 27.03.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Община Иваново, Заседателна зала на трети етаж, ще се проведе информационна среща на Областния информационен център – Русе. 
Основните акценти са актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване по оперативните програми през тази година и по Програмата за развитие на селските райони с акцент – новият електронен начин за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони чрез ИСУН 2020.

 

13.03.2018
На вниманието на собствениците, ползвателите, арендаторите, посетители или др. на водни площи (канали, малки водоеми, реки, басейни и др. вид водохранилища) на територията на община Иваново, област Русе.
Заповед №РД-09-69 от 13.03.2018 г. относно водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

 

12.03.2018

Съобщение 

Скъпи жители и гости на Общината, от името на Община Иваново и от името на международната природозащитна организация WWF, Ви каним да се присъедините към десетото поредно издание на глобалната инициатива "Часът на Земята", което ще се проведе на 24 март 2018 г., събота, от 20:30 ч. до 21:30 ч.

Официален клип на "Часът на земята"

 

09.03.2018
Заповед № РД-09-66 от 09.03.2018 г. за спечелил търг за отдаване под наем на имот в с. Щръклево
Заповед № РД-09-67 от 09.03.2018 г. за спечелил търг за продажба на имот в с. Красен
  - Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за гости в с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе", с възложител: „ХОРИЗОНТ САЩ” ООД.

 

08.03.2018
Решение ОИК

 

02.03.2018
Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността "Домашен помощник"
Списък на недопуснатите до събеседване кандидати за длъжността "Домашен помощник"

 

01.03.2018
Обявление № 5/23.02.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ПР за имоти в кв. 108 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе
Обявление № 6/23.02.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за имот в кв. 138 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

 

27.02.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВАЖНО! Община Иваново уведомява, че от 01 март до 10 март 2018 г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са на разположение на интернет страницата на община Иваново в раздел: за общината/земеделие и гори, а също и в Центъра за услуги и информация на граждани на Общината в сградата на община Иваново.
 

27.02.2018
Заповед за обявяване на неучебни дни на територията на община Иваново.

 

26.02.2018
Във връзка с усложнената зимна обстановка на територията на Община Иваново, Област Русе обявявам 26.02.2018г. за неучебен ден за ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Сваленик и 27.02.2018г. за неучебен ден за всички училища на територията на Община Иваново.

26.02.2018

Съобщение

Във връзка с настъпилите лоши метеорологични условия Ви уведомяваме, че събеседването на кандидатите за длъжността „Домашен помощник“ в Община Иваново се отлага за 06.03.2018 г.

 

23.02.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
на основание чл.36 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие и във връзка с проект на Актуализирания документ на Общински план за развитие на община Иваново за периода 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с изготвен проект на Актуализиран документ на Общински план за развитие на община Иваново 2014-2020 и на основание чл.36 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), поканвам всички заинтересувани страни имащи отношение към развитието на общината за становища и предложения по проекта в писмен вид на адрес: с.Иваново-7088, община Иваново, област Русе, ул.“Олимпийска“ №75 или по електронен път на obshtina@ivanovo.bg,  в 30-дневен срок от публикуване на проекта.
Общинският план за развитие 2014-2020 г. е основен документ, определящ стратегическите приоритети и специфичните цели за развитие на община Иваново, приет е с Решение № 427 от 25.07.2014 г. на Общински съвет Иваново. Съгласно изискването на чл.33, ал.1 от Закона за регионално развитие (ЗРР), към средата на периода на неговото действие се извършва междинна оценка. Въз основа на представените съставни елементи на Междинната оценка на Общинския план за развитие на община Иваново за 2014-2020 са направени изводи и насоки за разработването на актуализирания документ на плана.
Актуализирания документ на ОПР на община Иваново за периода 2014-2020 г. е разработен в съответствие с нормативните изисквания и като следствие от резултатите и препоръките на Доклада за междинна оценка.
Представям на Вашето внимание Междинна оценка (МО) за изпълнение на ОПР и проект на Актуализирания документ на ОПР на община Иваново за периода 2014-2020 г.
С уважение, (п)
ГЕОРГИ МИЛАНОВ   
Кмет на Община Иваново

- Междинна оценка на общински план за развитие на община Иваново 2014-2020 г.
- Актуализиран документ на общински план за развитие  на община Иваново
2014-2020

Презентация на Актуализиран документ

 

23.02.2018
  - Уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство, реконструкция, пристрояване и смяна на предназначението на съществуваща масивна триетажна сграда в дом за стари хора в УПИ I, кв. 24, с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе", с възложител: „ТИКОМИ БЪЛГАРИЯ” ООД

 

22.02.2018
  - Уведомление за инвестиционно предложение: „Къщи за гости, включващо пет двуетажни жилищни сгради и обслужваща сграда (ресторант) на един етаж и частичен втори етаж, плътна ограда, навес и басейни в УПИ II-33, кв. 2, с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе” с възложител: „БЛАСТ-МЕТ” ЕООД

 

21.02.2018
- Уведомление за инвестиционно предложение: „Изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на р. Дунав – публична държавна собственост в участъка от км. 507.900 до км. 507.100 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе” с възложител: „ИНЕРТ” ООД
- Становища ИАППРД и РИОСВ-Русе

 

14.02.2018
Заповед за откриване на тръжна процедура за продажба на имот в с. Красен
Заповед за откриване на тръжна процедура за продажба на имот в с. Пиргово
Заповед за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на имот в с. Тръстеник
Заповед за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на имот в с. Щръклево

 

12.02.2018
- Обявление за прием на документи от кандидати за домашни помощници и потребители на социалната услуга Домашен помощник
- Заявление за кандидатстване за Домашен помощник
- Заявление за ползване на услугата Домашен помощник

 

29.01.2018
Уведомление за инвестиционно предложение: "Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на предпроектно проучване за проект: "Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващите го проучвания - FAST Danube"", с възложител: Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

 

23.01.2018
- Обявление за допуснат за разглеждане и обявяване подробен устройствен план - изменение плана за регулация / ПУП-ИПР/ за УПИ II-118 в кв. 44, УПИ IX-за магазин, УПИ II-112-църква, УПИ I-общ.в кв. 47 и УПИ IV-91 в кв.58 и изменение план за улична регулация / ИПУР/ от О.Т152 до О.Т 190 и О.Т 196 до О.Т 89а по плана на с. Нисово, община Иваново, област Русе
- Графична част

 

22.01.2018

БЕЗПЛАТЕН КУРС
ПО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

 

ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА

Структура провеждаща курса „Начална военна подготовка”

Период

Срок за подаване на документи

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)- Плевен

12.03.-05.04.2018 г.

до 22.02.2018 г.

НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

10.04.-04.05.2018 г.

до 28.02.2018 г.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Варна

23.07.-17.08.2018 г.

до 13.06.2018 г.

Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)- Плевен

01.10.-26.10.2018 г.

до 22.08.2018 г.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНАТА  -  088 684 1435

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ–РУСЕ  -   ул. „КНЯЖЕСКА” №8;   тел. 082 / 83 48 17

 

19.01.2018
Обявление № 1/15.01.2018 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПРЗ за имоти в кв. 1 по регулационния план на с.о. “Помпена станция“ в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе

15.01.2018

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 17 януари 2018  г. за времето от 8.00 ч. до 17.00 ч. поради подготовка за годишно облагане.
Плащането на местните данъци и такси ще започне  на  18 януари 2018  г.   от  8:15ч.  до 12:00ч. и от 12:30ч. до16:00ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата .
На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок  до 30 април 2018 г., се прави отстъпка от 5 на сто.             
За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2018 г.  не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново ivanovo.bg с ЕИК и PIN код или на телефон 08116 2254.
Погасяването на задълженията може да направите на касите на  звено ”МДТ” в община Иваново, с пощенски запис,  в офисите  на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна  или  по следната сметка на общината:
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1
по следната сметка:    
BG46CECB979084F2318200
БИК    CECBBGSF
и код на плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци, 
44 23 00 –  данък превозни средства
44 14 00 –  патентен данък.

05.01.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на собственици/ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ
прочети подробно

03.01.2017
Обявление № 55/28.12.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за имоти в кв. 28 по плана на с. Червен, община Иваново, област Русе22.12.2017
Обявление № 54/21.12.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за имоти в кв. 40 по регулационния план на с. Нисово

21.12.2017
Обява за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на съществуваща брегоукрепителна стена, предпазваща имоти 56397.2.24, 56397.2.25 и 56397.2.2 в квартал 1, парцел II по регулационния план на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе от високите води на р. Дунав" с водещ възложител: Генади Христов Георгиев.

20.12.2017
Съобщение за осигурен обществен достъп до Становище на АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", относно проведени срещи за обществено обсъждане на Доклади за "ОВОС" и за "Оценка за съвместимост" за инвестиционно предложение: "Изграждане на автомагистрала "Русе- Велико Търново".
- Становище
- Приложение

18.12.2017
Обявление № 53/08.12.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ПЗ за имот по кадастралната карта на с. Иваново

15.12.2017
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане и инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД -VT 5457 C "IVANOVO CENTER"" с местоположение: покрив на сграда с идентификатор 32095.1.430.1 в с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ул. "Олимпийска", с възложител: БТК ЕАД

12.12.2017

ПОКАНА
На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси 
 Кмета на община Иваново

Георги Миланов

кани  граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица,  представители на бизнеса, НПО
на 20.12.2017 г. /сряда/ от 10.30 часа, в заседателната зала  на Община Иваново
  НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО
ЗА 2018 г.

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на община Иваново за 2018г. Ви каня да изразите Вашите мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2018г.
Разчитаме на вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието на общината  ни.
Материалите по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА 2018г. са достъпни на интернет страницата на общината www.ivanovo.bg, в деловодството на общината, в кметствата и кметските наместничества.
Становища и предложения по проекта могат да се предоставят в деловодството на общината и на e-mail: obshtina@ivanovo.bg.
Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание на предстоящото обсъждането на Бюджет 2018 г. и вписани в протокол от публичното обсъждане, който се внася в Общински съвет Иваново заедно с окончателния проект на бюджета.
Презентация на Публично обсъждане на проект на бюджет 2018 г.

08.12.2017
Съобщение за предстоящ прием на Заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г.

 

08.12.2017
Уведомление за инвестиционно предложение: "Модернизация и разширение на цех за производство на компост" с местоположение: имот № 000587, с. Красен,общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: Павел Йорданов Николов.

 

05.12.2017
Обявление № 51/30.11.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ПР /план за регулация/ за имот в кв. 52 по плана на с. Щръклево 
Обявление № 52/30.11.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за имоти в кв. 59 по плана на с. Щръклево

 

27.11.2017

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив
Със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 28 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.

Подаване на документи - до 26.01.2018 година.

За контакт и информация за конкурса:
- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817
- Военен отчет в общината  –  088 684 1435
Интернет сайтове:
- на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

24.11.2017
Проект на допуснат за разглеждане и обявяване Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП) за обект "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на Нетуоркс - България" ЕООД на територията на община Иваново“ в землищата на с. Иваново и с. Кошов
- Обявление № 48/06.11.2017 г.;
- Обяснителна записка;
- Обща ситуация;

23.11.2017
Обявление № 49/20.11.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ПР за ПИ № 501.2196, кв. 110 по плана на с. Щръклево

21.11-2017
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за провеждане на конкурс

20.11.2017
Заповед за изземване на имот - частна общинска собственост в с. Кошов

04.11.2017
Обява на конкурс за младши експерт 

02.11.2017
-Обявление №  43 от 18.10.2017г. за ПУП-ИПР за УПИ за озеленяване в кв.11от който се обособява два нови УПИ ХIХ-875-за трафопост и УПИ ХХ-876 за спорт и озеленяване и ПУП-ИПУР от О.Т 24 до О.Т 21 в кв. 11
Обявление № 47/31.10.2017 г. за ПУП-ПР за имот в кв. 63 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе 

01.11.2017
Съобщение за достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци", с местоположение: имот № 000369, местност "Дренето" в землището на с. Щръклево,общ. Иваново, обл. Русе, с възложител:"УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ" ЕООД.

Заповед на кмета на община Иваново за граници на районите и честотата на извозване на битовите отпадъци в община Иваново за 2018 г.

Списък за допуснати и недопуснати участници в конкурс


25.10.2017
Обявление и Заповед на зам.-министъра на МРРБ, относно допуснат да изработване Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Автомагистрала “Русе-Велико Търново“ участъци “Русе-Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км. 76+200 на територията на област Русе, в обхват съгласно заданието за проектиране, засягащ землищата на с. Красен, с. Божичен, с. Иваново и с. Тръстеник

23.10.2017
Уведомление за инвестиционно предложение за обект "Изграждане на подпорна стена - брегоукрепително съоражение на брега на р. Дунав по регулационната линия на ПИ с идентификатор 56397.2.10 в УПИ XII-10, кв. 1 по кадастралната карта на с.о. "Помпена станция" към с. Пиргово, община Иваново, област Русе с възложител Иван Добрев Милев

Уведомление за инвестиционно предложение за обект "Изграждане на подпорна стена - брегоукрепително съоражение на брега на р. Дунав по регулационната линия на ПИ с идентификатор 56397.2.31 в УПИ XIII-31, кв. 1 по кадастралната карта на с.о. "Помпена станция" към с. Пиргово, община Иваново, област Русе с възложител Деян Генов Маджаров

Обявление № 44/18.10.2017 г. за допуснат за израбогване ПУП-ИПР и ПУП-ИПУР за имоти в с. Нисово, община Иваново, област Русе

19.10.2017
- Обява конкурс за младши експерт
- Обявление № 41 и Обявление № 42
- Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за обект: Изграждане на автомагистрала “Русе-Велико Търново

18.10.2017
Представители на Община Иваново ще обменят опит с потенциални норвежки партньори за енергийна ефективност.

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на Базова станция № 4395, с местоположение: УПИ XII-97, кв. 12, с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе", с възложител: "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

12.10.2017
Обявление № 38/06.10.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за УПИ VI-539 и VII-общ. в кв. 49 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе 
Обявление № 39/06.10.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за УПИ IX-410, кв. 53 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

09.10.2017
Заповед на зам.-министъра на културата за промяна режимите за опазване на Археологически резерват "Скални църкви - с. Иваново", община Иваново, област Русе


06.10.2017
Обявление № 36/04.10.2017 г. за ПУП-ПР за имот в кв. 7 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе
Обявление № 37/04.10.2017 г. за ПУП-ПР за имот в кв. 108 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

04.10.2017
Обявление № 35/03.10.2017 г. за допуснат ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за имоти в кв. 5 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

02.10.2017

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново уведомява всички собственици, че нa 31 oктoмвpи изтичa кpaйният cpoк зa плaщaнeтo   на  данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 година. Плащането на данъците   се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5%. Слeд тoвa щe ce нaчиcлявaт лихви и щe бъдaт пpeдпpиeти мepки зa пpинyдитeлнo cъбиpaнe нa зaдължeниятa.
За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2017 г.  не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново  www.ivanovo.bg  с  ЕИК  и  PIN  код или на телефон 081162254.                 
Погасяването на задълженията може да направите на касите на  звено ”МДТ” в община Иваново и в кметствата, с пощенски запис,  в офисите  на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна  или  по следната сметка на общината:
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1
по следната сметка:    
BG46CECB979084F2318200
БИК    CECBBGSF
и код на плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци, 
44 23 00 – данък превозни средства
44 14 00 – патентен данък.11.09.2017
Съобщение за Национална кампания Кресна 2017

11.09.2017
- Обявление № 33/08.09.2017 г. за ПУП-ПР за имот в кв. 100 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе
- Обявление № 34/08.09.2017 г. за ПУП-ПЗ за имоти в местност "Дренето" по плана на с. Щръклево, Иваново, област Русе

05.09.2017
Уведомление за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци", с местоположение: имот № 000369, местност "Дренето" в землището на с. Щръклево,общ. Иваново, обл. Русе, с възложител:"УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ" ЕООД.
    Всички граждани, които желаят да изразят мнения, предложения или становища по инвестиционното предложение могат да го направят писмено в Кметство Щръклево, Община Иваново или в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе.


31.08.2017

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
цялата обява >>


24.08.2017
Заповеди за спечелили търгове за продажба на имоти, находящи се в с. о. "Помпена станция" към с. Пиргово

21.08.2017
Обявление № 30/18.08.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за УПИ VI-72, кв. 21 по регулационния план на с. Божичен, община Иваново, област Русе

15.08.2017

О Б Я В А

Със заповед на министъра на отбраната на Република България  са  обявени 50 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54800 - гр. София.
Конкурсът ще се проведе от 10.10.2017 г. до 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София.

Срок за подаване на документи – 13.09.2017 г.

За информация:
 - Офис за водене на военен отчет в общината – 0886 84 14 35
- Военно окръжие - Русе, ул.”Княжеска” № 8 -  082/834-817
- интернет сайт на Централно военно окръжие – www.comd.bg
- интернет сайт на Министерство на отбраната – www.mоd.bg


07.08.2017
Заповеди за спечелили търгове за продажба на имоти, находящи се в с. Нисово
Заповеди за спечелили търгове за отдаване под наем на части от имоти, находящи се в с. Сваленик и с. Червен

04.08.2017
Заповеди за спечелили търгове за продажба на имоти, находящи се в с. о. "Помпена станция" към с. Пиргово

03.08.2017
Обявление № 29/02.08.2017 г., за ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за УПИ VI-300, кв. 38 по плана на с. Мечка, община Иваново, област Русе

28.07.2017
Съобщение за достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС и ОС за инвестиционно предложение: "Ремонт, реконструкция и преустройство на стопанска сграда в птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 15 000 броя птици", с местоположение: имот № 938009 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител: "АГРОПРОГРЕС БГ" ЕООД

27.07.2017
Обявление № 28/24.07.2017 г. за ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за УПИ - за озеленяване в кв. 11 и ИПУР /изменение план за улична регулация/ от о.т. 24 до о.т. 21 по плана на с. Иваново

26.07.2017
Съобщение, относно справки за застрахователни цели, издавани от Метеорологична обсерватория-Русе

24.07.2017
Съобщение за достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС и ОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ 038033, водопровод и съпътстващи съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на собствени имоти в землището на с. Мечка и с.о. Стълпище, община Иваново, област Русе”, с възложител: „ХОРИЗОНТ САЩ” ООД

21.07.2017
Заповеди за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-09-249/13.07.2017 г. на кмета на Община Иваново

17.07.2017
Обявление № 24/13.07.2017 г. за ПУП-ПР /план за регулация/ за имоти в кв. 60 с. Щръклево

13.07.2017
- Заповеди за откриване на тръжни процедури за отдаване под наем на части от недвижими имоти - частна общинска собственост и частна държавна собственост в с. Сваленик и с. Червен
- Заповеди за откриване на тръжни процедури за продажба на недвижими имоти, находящи се в с.о. Помпена станция и с. Нисово

07.07.2017
Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на имот, находящ се в с. Щръклево

29.06.2017
Обявление № 23/29.06.2017 г. за ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за имоти в кв. 4 по плана на с.о. Стълпище към с. Мечка

28.06.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Звено „Приходи по местни данъци и такси и принудително събиране” при община Иваново уведомява, че на 30 юни 2017 г. (петък)   няма да работи с граждани  за времето от 8,15 ч. до 16,45 ч. поради профилактика на ел. захранването.

22.06.2017

Съобщение

Община Иваново уведомява заинтересованите лица за стартирането на проект по Програма „Мост към бизнеса“, финансиран от Институт „Отворено общество“ София.
Основната цел на проекта е подпомагане достъпа на млади роми до такива позиции в частния бизнес, които да съответстват на тяхното образование и квалификация.
„Мост към бизнеса“ ще предостави на участниците интегрирана и персонализирана услуга за кариерно ориентиране, съдействие при контакти с работодатели, обучения и наставничество след наемане на работа.
Потенциални бенефициенти по проекта са млади роми на възраст 18-35 години, със завършено средно или висше образование.
Срокът за кандидатстване е 30 юни 2017 г. чрез попълване на електронен формуляр на http://www.surveymonkey.com/r/bridge2business.eu
За повече информация: http://www.bridgetobusiness.eu


20.06.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново уведомява заинтересованите лица за провеждането на Колоездачна обиколка Купа „Васил Левски“ 2017 г., по повод 180 годишнината от рождението на Апостола на свободата Васил Левски.
Писмо с приложения от Областен управител – гр. Русе за колоездачна обиколка 2017г.

20.06.2017
Заповеди за откриване на тръжни процедури за отдаване под наем на недвижими имоти в с. Щръклево >>   

14.06.2017
Обявление № 16 и № 17 >>  

13.06.2017

СЪОБЩЕНИЕДО
СТЕФКА ДИМОВА АНГЕЛОВА
УЛ. „КАПИТАН МАРИНОВ“ № 4, ВХ. 4, ЕТ. 5, АП. 15
ГР. ВАРНА-9000

ДО
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 38 Б
ГР. РУСЕ-7000

ДО
НЕВЗАТ МОХАРЯМ ЮСМЕН
УЛ. „П. РАДИ ИВАНОВ“ № 14,
ВХ. 4, ЕТ. 1, АП. 1
ГР. РУСЕ-7000

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.61, ал. 3 от АПК, Община Иваново Ви уведомява, че е издадена Заповед № РД-09-158/12.05.2017 година на кмета на община Иваново за поправка на кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158 от 15.02.2000 г. на МРРБ и ПУР реш. 269/26.01.2006 г., за ПИ-501.1079 в кв. 44 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, като се изменят границите на ПИ-501.1079 към ПИ-501.1077, ПИ-501.1080, ПИ-501.1082, ПИ-501.1083 в кв.44 и към имот 501.9568-улица по кафявите линии, цифри и щрихи на приложената скица-проект. След поправката ПИ- 501.1079 става с площ 891 кв.м., като от уличната регулация се придават 14.06 кв.м.
           
Обявената заповед подлежи на обжалване,  чрез община Иваново, област Русе пред Административен съд – гр. Русе в 14-дневен срок от съобщаването й, съгласно чл.54, ал.6 от ЗКИР.
         
13.06.2017
Обявление № 15 >> 

09.06.2017
Обявление № 14/07.06.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за имоти в кв. 40 по плана на с. Мечка, община Иваново, област Русе

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново, област Русе, на основание чл. 150, ал. 8 съобщава на заинтересованите лица, че са издадени Разрешение за строеж № 22/06.06.2017 г. за обект: „Силозно стопанство със зърносушилня“ и Заповед № РД-09-189/06.06.2017 г. на кмета на община Иваново за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване / ПУП-ПЗ / за УПИ IV-1174 в кв. 121, Стопански двор № 3, по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе.
Заповед за одобрен комплексен проект >>
Графична част >>
Разрешение за строеж >>

02.06.2017
Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на част от имот, находящ се в с. Щръклево

31.05.2017
Уведомление до Митко Цветков Мерджанков

26.05.2017
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон в земеделските земи и обявяване на етап "восъчна зрялост" на житните масиви в землищата на община Иваново

25.05.2017
Обявление № 13/22.05.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ 501.1703, кв. 129 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

15.05.2017
Заповед за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот в с. Щръклево

15.05.2017
- Обявление № 10/10.05.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ПП /парцеларен план/ за имоти в местност "Дренето", в землището на с. Щръклево  
- Обявление № 11/10.05.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ПП /парцеларен план/ за УПИ IV-1174, кв. 121 по плана на с. Тръстеник

10.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ
На 12 май  2017 , петък,  от 9  часа в Туристическия център   на Община Иваново ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани , които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават  жалби и сигнали на място.Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика  в областта на равните възможности и равното третиране на  всички граждани на територията на България.


09.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на Община Иваново уведомява, че на 24.05.2017 г. (сряда) от 09:30 ч. на стадиона в с. Тръстеник ще се проведе Футболен турнир на малки вратички.
Мероприятието е отворено за всички, които желаят да участват.
Записване за участие и по-подробна информация на телефон 0889 253 730 – Пламен Дончев.
Краен срок за записване: до 17 ч. на 15.05.2017 г.
Изисквания към участниците: отбори от 5+1 играчи в две възрастови групи – младежи и ветерани.

 ОБЯВА

Министерството на отбраната на Република България обявява 43 войнишки длъжности за приемане на професионална военна служба във военни формирования от Сухопътни войски на лица със средно или висше образование.

Краен срок за подаване на документи  -  30.06.2017 г.

ЗА ИФОРМАЦИЯ:
-   Военно окръжие – Русе                    -    082 / 83-45-43
-   Офис за водене на военен отчет     -    0886 841435

04.05.2017

Съобщение


Община Иваново уведомява заинтересованите лица за провеждането на следното събитие: НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2017 „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“

1. Датата на форума в гр. Русе е на 05.05.2017 г.;
2. Мястото на бизнес форума е в зала „Европа“ в Доходно здание с начален час 13:00 часа;
3. Мястото на концерта-спектакъл „Свята земя българска“ в изпълнение на народната певица Поли Паскова и ансамбъл „Чинари“ е пл. „Свобода“, с начален час 18:00 часа.

За самото събитие организаторите ще осигурят лектори – експертен екип и представители на държавните институции, които ще имат за цел да запознаят местния бизнес с много и полезна информация, свързана с различни форми на финансиране, най-актуалното за европроектите, международни пазари, тенденции в брандинга, маркетинга и рекламата, мотивацията, новостите в изискванията на НАП, счетоводството и ТРЗ, човешките ресурси, иновации и други.

Подробна информация за инициативата може да намерите на: http://forum.business-club.bg/

03.05.2017 г.
Заповед относно готовността на водните обекти на територията на Община Иваново и Констативни протоколи от извършена проверка на водните обекти.

03.05.2017
Решение № РУ-12-ЕО/2017 г. на и. д. Директор на РИОСВ-Русе за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план -изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на имот с № 091026 в землището на с. Табачка, общ. Иваново, с възложител: Ахим Николай Байерл

27.04.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново уведомява избирателите, че във връзка с Указ № 106 от 07.04.2017 г. на Президента на Република България на 02 юли 2017 г. ще се проведе частичен избор за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе.
Информация във връзка с частичния избор ще се публикува на страницата на Община Иваново (www.ivanovo.bg) в раздел „За общината“, подраздел „Частичен избор за кмет на кметство Тръстеник 02.07.2017 г.“.

27.04.2017
ДО
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 38 Б
ГР. РУСЕ-7000
 
ДО
НЕВЗАТ МОХАРЯМ ЮСМЕН
УЛ. „П. РАДИ ИВАНОВ“ № 14,
ВХ. 4, ЕТ. 1, АП. 1
ГР. РУСЕ-7000

СЪОБЩЕНИЕ

 
На основание чл.61, ал. 3 от АПК, Община Иваново Ви уведомява, че е постъпило заявление с вх. № ОБА5-91/14.03.2017  г. от Дилвен Хасанов Ибов, собственик на ПИ-501.1079 в кв. 44, за цялостна процедура по извършване на поправка или допълване /попълване/ на кадастрален план на с. Щръклево.
Към заявлението е приложена скица - проект за поправка на границите между ПИ-501.1079, ПИ-501.1082, ПИ-501.1083, ПИ-501.1077 и ПИ-501.1080, който е собственост на Вашия наследодател – Мохарем Юсмен Сюлейман.
Може да се запознаете с преписката в административната сграда на общината в с. Иваново, ул. “Олимпийска” № 75, ет.1, стая № 7 – Информационен център. Телефон за контакт:  08116/22-53, вътрешен  31. Работното време на Община Иваново е всеки работен ден от 8.15ч. до 16.45ч.
С оглед гореизложеното, считайте настоящото писмо за уведомление по чл. 26 от АПК за започване на административно производство по издаване на заповед за поправка на имотните граници по чл. 54 от ЗКИР /Закона за кадастъра и имотния регистър/. С настоящото Ви уведомявам, че в 3-дневен срок от получаване на уведомлението може да представите в общината писмени обяснения и възражения по случая.

18.04.2017
ДО
АЛЕКСИ ИВАНОВ АСЕНОВ
УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“№ 5
С.МАЛКО ВРАНОВО-7067

ДО
НЕНО ТОДОРОВ НЕНОВ
УЛ.“ИЗГРЕВ“№ 1
С.СВАЛЕНИК-7082

 СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуналния кодекс, Ви уведомяваме, че за строеж: „паянтова кирпичена жилищна сграда“, намираща се в ПИ-258 в кв. 30 по кадастралния и регулационен план на с. Сваленик, община Иваново, област Русе е издадена покана с изх. № 94Н-1015-1/31.03.2017 г. на кмета на Община Иваново за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед № РД-09-499/01.12.2016 г. на кмета на Община Иваново за премахване на строежа „паянтова кирпичена жилищна сграда“.
Със съдържанието на поканата може да се запознаете в община Иваново на І-ви етаж, ул. “Олимпийска” № 75, с. Иваново, всеки работен ден от 8.15 ч. до 4.45 ч.
На основание чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуналния кодекс сте поканени в 14/четиринадесет/ дневен срок да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на сайта на община Иваново.

13.04.2017
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас от река Дунав, в участъка от км. 512,500 до км. 511,000", с възложител: "ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ" АД.
Уведомление за инвестиционно предложение: "Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас от река Дунав, в участъка от км. 516,700 до км. 515,200", с възложител: "ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ" АД.
Всички граждани, които желаят да изразят мнения, предложения или становища по инвестиционните предложения, могат да го направят писмено в Кметство Мечка, Кметство Пиргово, Община Иваново или в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе

12.04.2017
Обявление № 8/10.04.2017 г. за ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за имоти в кв. 47 и кв. 58 по плана на с. Нисово, община Иваново, област Русе

07.04.2017
Обявление № 7/06.04.2017 г. за ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за УПИ VII-281, кв. 17 по плана на с. Красен  

04.04.2017
- Заповед за пожароопасен сезон

29.03.2017
- Съобщение >>  
- Заповед >>

27.03.2017
Обявление № 5/23.03.2017 г. за ПУП-ИПР /изменение план за регулация/ за имоти в кв. 37 по плана на с. Пиргово

25.03.2017

ОБЩИНА ИВАНОВО
Общинска администрация Иваново обявява провеждане на подбор за длъжността
Счетоводител


Изисквания към кандидата:
- Средно икономическо образование;
- Придобит професионален опит минимум 1 година;
- Познаване и прилагане на ЗА, ЗДСл, ЗМСМА, ЗАНН, ЗС, ЗДБ, ЗКПО, ДОПК, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ, КСО, КТ;
- Добро владеене MS Office, Internet, отлично ниво на владеене на Excel, обработка и анализ на масиви с информация, опит в работата със счетоводен софтуер;

Вашите отговорности:
- Съставя първични счетоводни документи;
- Изготвя и подава месечни справка-декларации по ЗДДС;
- Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
- Осчетоводява и коректно отразява информацията по различни сметки;
- Работи със счетоводен софтуер;
- Умее да работи с електронен подпис;
- Притежава умения за електронно банкиране;
- Организираност, комуникативност и динамичност;
- Участва в месечното и годишното приключване, бюджетиране и контрол на финансовите средства.

Кандидатите е необходимо да представят CV с актуална снимка.
Телефон за връзка 08116/2253; 08116/2255 , вътр. 34
Срок за подаване на документи 18.04.2017 г.

23.03.2017

Стартира второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“  - „Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България  Мая Манолова. 
Целта на инициативата е да бъдат подпомогнати с ваучери за 20 лева най-нуждаещите се пенсионери. Разпределението на боновете ще става по предварително раздадени списъци от пенсионерските клубове по места и със съдействието на местната власт.
Средствата се набират по:
- банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК): IBAN: BG53UNCR70001522802795; Банков код: UNCRBGSF
- SMS на номер 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС
- Обаждане на стационарен номер 0900 5 1255 на стойност 1 лев, освободен от ДДС
- Оn-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК - www.redcross.bg
- Интернет платформата AMMADO – https://www.ammado.com/nonprofit/bulgarianredcross/statement
Изрично условие на кампанията „Великден за всеки“ е при попълване на платежното нареждане да се посочва общината, за която се прави паричното дарение.

22.03.2017
Съобщение за провеждане на растителнозащитни мероприятия

16.03.2017
- Обявление № 3/13.03.2017 г. за допуснат ПУП-ПР за имот в кв. 135 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе
- Обявление № 4/15.03.2017 г. за допуснат ПУП-ПЗ за имоти в местността “Дренето“, землището на с. Щръклево, община Иваново, област Русе

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново уведомява жителите и гостите на Общината, че международната организация WWF кани всички желаещи на 25 март 2017 г. (събота) от 20:30 до 21:30 ч. да се присъединят към деветото поредно издание на глобалната инициатива Часа на Земята.

 

 

 

27.02.2017
ВАЖНО! Община Иваново уведомява, че до 10 март 2017 г. включително, ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са на разположение в раздел: за общината/земеделие и гори, а също и в Центъра за услуги и информация на граждани на Общината в сградата на община Иваново.   

 

27.02.2017
Обявление № 2/24.02.2017 г. за допуснат за изработване ПУП-ИПР за имоти в кв. 24 по плана на с. Сваленик, община Иваново, област Русе

 

20.02.2017

О Б Я В А
за приемане на военна служба

1. Със заповед на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 30 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.
2. Със заповед на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 92 матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в гарнизони Варна и Бургас.
Подаване на документи за участие в конкурсите:   
- до 31.03.2017 г.  -  за 68 бригада Специални сили
- до 17.03.2017 г.  -  за ВМС
СПРАВКИ:
- Офис за водене на военен отчет в общината  -  088 684 1435;
- Военно окръжие – Русе  -  082 83 45 43

 

09.02.2017
Заповед за спечелил търг за продажба на имот - частна общинска собственост в с. Пиргово
Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в с. Щръклево

 

02.02.2017 г.
Съобщение за достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на дъговидно хале тип 12.00 м. х 30.78 м., с цел отглеждане на кози, с местоположение: УПИ I-1076 кв. 112, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе”, с възложител: „ЧУБУРОВ” ЕООД.

 

27.01.2017
- Решение №49/ 09.01.2017 г. по административно дело №263/ 2016 г., постановено от Административен съд гр. Русе

26.01.2017

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 31януари 2017 год. за времето от 8.00 ч. до 17.00 ч. поради подготовка за годишно облагане.
Плащането на местните данъци и такси ще започне  на 1 февруари  2017г.   от  8:15ч.  до 12:00ч. и от 12:30ч. до16:00ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата .
На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок  до 30 април 2017г., се прави отстъпка от 5 на сто.             
За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2017г.  не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново ivanovo.bg с ЕИК и PIN код или на телефон 08116 2254.

Погасяването на задълженията може да направите на касите на  звено ”МДТ” в община Иваново, с пощенски запис,  в офисите  на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна  или  по следната сметка на общината:
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1
по следната сметка:    
BG46CECB979084F2318200
БИК    CECBBGSF
и код на плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци, 
44 23 00 –  данък превозни средства
44 14 00 –  патентен данък.

 

25.01.2017

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив.
1. Със заповед на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
   1.1. В гарнизон Стара Загора - 150 длъжности;
   1.2. В гарнизони Карлово и Казанлък - 300 длъжности;
   1.3. Във в. ф. 44220 – Пловдив - 36 длъжности.
2. До 06.03.2017г.  кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).
СПРАВКИ:
- Офис за водене на военен отчет в общината  -  088 684 1435;
- Военно окръжие – Русе  -  082 83 45 43
 

18.01.2017
Уведомление по чл.61, ал. 3 от АПК до Стоянка Иванова Ненова за с. Табачка, община Иваново, област Русе

НА 18.01.2017 г. ЗВЕНО „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ„ В ОБЩИНА ИВАНОВО, С. ИВАНОВО, УЛ. „ОЛИМПИЙСКА“ №75, НЯМА ДА РАБОТИ С КЛИЕНТИ.
 

17.01.2017
Заповеди за откриване на тръжни процедури за отдаване под наем на части от недвижими имоти в
- с. Иваново,
- с. Красен
- с. Щръклево

Заповед за откриване на тръжна процедура за продажба на незастроен недвижим имот в с. Пиргово

 

10.01.2017
Уведомление по чл.61, ал. 3 от АПК до Ангел Филипов Раковски за с.Нисово, община Иваново, област Русе

 

04.01.2017
Обявление за открит обществен достъп до проект на Санитарно-охранителна зона на тръбен кладенец ТК 5 Божичен в землището на с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе.

 

04.01.2017
Обявление за ПУП-ИПР и ПЗ за имоти в кв. 3 по плана на с.о. Стълпище, община Иваново, област Русе

 

30.12.2016
Заповед за спечелил търг за продажба на имот - частна общинска собственост в с. Щръклево

 

29.12.2016

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ (ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо изх. № 35846/27.12.2016 г., наш вх. № 05-282-2/28.12.2016 г. от Директора на Териториална дирекция на НАП, офис Русе, община Иваново уведомява всички регистрирани земеделски стопани за извършена промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), касаеща облагане на доходи от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като земеделски стопани.

За повече информация можете да разгледате приложеното писмо и да посетите интернет сайта на НАП – www.nap.bg

 

23.12.2016
Заповед за спечелил търг за продажба на имот - частна общинска собственост в с. Мечка

 

21.12.2016

ПОКАНА

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси 
 Кмета на община Иваново

Георги Миланов

кани  граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица,  представители на бизнеса, НПО
на 29.12.2016 г. от 11.00 часа, в заседателната зала  на Община Иваново
  НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО
ЗА 2017 г.

Уважаеми съграждани,
В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на община Иваново за 2017г. Ви каня да изразите Вашите мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2017г. Разчитаме на вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието на общината  ни.

Материалите по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА 2017г. са достъпни на интернет страницата на общината www.ivanovo.bg, в деловодството на общината, в кметствата и кметските наместничества.

Становища и предложения по проекта могат да се предоставят в деловодството на общината и на e-mail: obshtina@ivanovo.bg.

Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание на предстоящото обсъждането на Бюджет 2017 г. и вписани в протокол от публичното обсъждане, който се внася в Общински съвет Иваново заедно с окончателния проект на бюджета.

Под текста да има линк към прикачения файл „Публично обсъждане на проект на бюджет 2017“

Публично обсъждане на проект на бюджет 2017

 

21.12.2016
Обявление № 60/19.12.2016 г. за ПУП-ИПР за с. Иваново - УПИ VIII - за църква, кв. 21

 

20.12.2016
Съобщение за достъп до допълнена Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения от лешници, изграждане на система за капково напояване и сондажен кладенец”, с възложител: Деница Недкова Братованова.
    
14.12.2016
- Уведомление по чл. 61, ал. 3 и чл. 26 от АПК до Димчо Мартинов Димов
- Уведомление по чл. 61, ал. 3 и чл. 26 от АПК до Илиан Иванов Илиев

 

10.12.2016

СЪОБЩЕНИЕ

До: Алекси Иванов Асенов
ул.“Васил Левски“ № 5
с. Малко Враново,  обл. Русе
       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  АСЕНОВ,
    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Паянтова кирпичена жилищна сграда ", находяща се в поземлен имот, представляващ ПИ-258, кв. 30 по плана на с. Сваленик, община Иваново, с административен адрес ул. "Изгрев" № 4, с. Сваленик, е издадена Заповед за премахване № РД-09-499/01.12.2016 г. от Кмета на Община Иваново.    
    Със съдържанието и мотивите на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация - с. Иваново, с административен адрес: област Русе, община Иваново, с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75.
     Заповед № РД-09-499/01.12.2016г. от Кмета на Община Иваново подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ чрез Община Иваново пред Административен съд-гр. Русе в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.
     Настоящето съобщение обявено на интернет страницата, удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.

09.12.2016
Заповед за откриване на тръжни процедури за продажба на незастроени недвижими имоти в с. Мечка и с. Щръклево

 

07.12.2016
Стратегия за опазване на културното наследство в Община Иваново 2016-2020 г.

 

06.12.2016

СЪОБЩЕНИЕ

До: Нено Тодоров Ненов
с. Сваленик,  обл. Русе
 
      УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  НЕНОВ,

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Паянтова кирпичена жилищна сграда ", находяща се в поземлен имот, представляващ ПИ-258, кв. 30 по плана на с. Сваленик, община Иваново, с административен адрес ул. "Изгрев" № 4, с. Сваленик, е издадена Заповед за премахване № РД-09-499/01.12.2016 г. от Кмета на Община Иваново.    
    Със съдържанието и мотивите на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация-с. Иваново, с административен адрес: област Русе, община Иваново, с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75.
     Заповед № РД-09-499/01.12.2016г. от Кмета на Община Иваново подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ чрез Община Иваново пред Административен съд-гр. Русе в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.
 
    Настоящето съобщение обявено на интернет страницата, удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на чл. 61 ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/.
 

29.11.2016
Обявление № 57/25.11.2016 г. за поправка на кадастрален план на с. Сваленик, кв. 24

 

28.11.2016

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
1. Със заповед № ОХ-873/10.11.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) длъжности за офицери във Военно-географската служба.
2. Място за изпълнение на службата – гр. Троян, военно формирование 24430.
3. Изисквания за заемане на длъжността:
- да имат висше образование по специалността  „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“;
- да не са по-възрастни от 40 години;
- да са годни за военна служба;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- да нямат друго гражданство, освен българско;
- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";
- да покриват нормативите за физическа годност, определени в „Единен армейски тест”;
- да са психологично пригодни.
4. Място и срок за подаване на документите:
- подаването на заявлението и приложените документи се извършва лично от всеки кандидат във Военно окръжие - Русе;
- краен срок за подаване на документи – 16.01.2017 г.
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНАТА  -  088 684 1435
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ                                  -  082 834 543

 

21.11.2016
Списък с допуснати и недопуснати кандидати

 

17.11.2016
Обявление № 55/15.11.2016 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект в кв. 121, с. Тръстеник

 

16.11.2016
Съобщение за достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения от лешници, изграждане на система за капково напояване и сондажен кладенец”, с възложител: Деница Недкова Братованова

 

16.11.2016
Уведомление по чл. 26 до наследници на Иван Тодоров Ганев

 

07.11.2016
Съобщение за провеждане на растителнозащитни мероприятия

 

05.11.2016
Обява за конкурс за Главен експерт

 

01.11.2016
Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в с. Щръклево

 

31.10.2016
Списък на допуснати до конкурс участници

 

25.10.2016
Съобщение за достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник за напояване на земеделски земи в ПИ 938034, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе”, с възложител: ЕТ „ИЛИЯНА ТОДОРОВА - ИНА”

 

21.10.2016
Временни ограничения на движението по моста над р. Дунав между гр. Русе и гр. Гюргево в периода 21.10 - 23.10.2016 г.

 

17.10.2016
Заповед № РД-09-351/12.09.2016 г. и Обявление за с. Пиргово, кв. 57

 

13.10.2016
Обява за конкурс за младши експерт

 

12.10.2016
Заповед за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в с. Щръклево

 

06.10.2016
Съобщение за провеждане на растителнозащитни мероприятия

 

03.10.2016
Заповед РЗ-09-337/08.09.2016 г.

 

29.09.2016
Община Иваново, област Русе уведомява населението, че за Програма за управление на отпадъците на община Иваново за периода 2016-2020 г. е издадено Решение № РУ-17-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Русе. Решението е оповестено на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината за период от 14 (четиринадесет дни), считано от 30.09.2016г.

 

28.09.2016
Заповед за спечелил търг за отдаване под наем в с. Щръклево

 

28.09.2016
Заповеди за спечелили търгове участници за продажба на имоти в с. о. Стълпище

 

27.09.2016

ОБЯВА

Министерството на отбраната на Република България обявява 353 свободни длъжности за приемане на военна служба в сухопътни войски на лица със средно или висше образование.

ЗА СПРАВКИ:
-   Военно окръжие – Русе                     -  082 / 834 - 543
-   Офис за военен отчет в общината  -  088 684 14 35

Прочети подробно >>

 

19.09.2016

Съобщение за достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения от лешници и изграждане на система за капково напояване в масиви 139, 140, 141, 142 и 143, в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, в местността „ЛОЗЯТА”, на площ от 240 дка”, с възложител: ДЕНИЦА НЕДКОВА БРАТОВАНОВА

 

17.09.2016
Заповеди за спечелили търгове за продажба на имоти в с.о. Стълпище

 

14.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ

На 16 септември  2016 г. (петък)  от 09.30 часа в Туристическия център в община Иваново ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе- Валентина Николаева ще консултира граждани , които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия.
Гражданите могат да подават  жалби и сигнали на място . Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика  в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.
 

09.09.2016
Заповед за търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в с. Щръклево

 

02.09.2016
Ръководството на Община Иваново уведомява всички заинтересовани юридически и физически лица, които предлагат извънкласни дейности на територията й и отговарят на определените изисквания на Проект BG05M2OP001-2-004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час”)” – фаза I, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, че могат да се регистрират в електронната платформа за извънкласни дейности по проекта на адрес: http://tvoiatchas.mon.bg.
На посочения електронен адрес е налична допълнителна информация за проекта.

 

01.09.2016
- Заповед №09-330/ 01.09.2016 г.    
- Заповед №09-331/ 01.09.2016 г.    
 

26.08.2016
Обявление № 48 от 26.08.2016г. ПУП-ПП за УПИ V-2005 в кв.138 по плана на с.Щръклево

 

26.08.2016
Обявление № 49 от 25.08.2016 г.

 

23.08.2016

СЪОБЩЕНИЕ   

Община Иваново, област Русе уведомява населението, че за Общ устройствен план на Община Иваново е издадено Становище по екологична оценка № РУ 2-3/2016 г. на Директора на РИОСВ-Русе.
Решението е оповестено на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината за период от 14 (четиринадесет дни), считано от 24.08.2016 г.
 

 

22.08.2016
Заповед за откриване на тръжни процедури за продажба на имоти в с.о. "Стълпище

 

09.08.2016
Заповед № РД-09-289/ 09.08.2016 г. - за определяне състав на комисия за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе - Щръклево и автобусна линия Русе - Красен
 

 

09.08.2016
Заповед на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство за изработване на проект на подробен устройствен план - парцелен план за обект Автомагистрала „Русе - Велико Търново“

 

08.08.2016

ОБЯВЛЕНИЕ
по реда на чл. 52, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

Относно: проект на Програма за управление на отпадъците на Община Иваново с период на действие 2016-2020 г.
Община Иваново, област Русе уведомява заинтересованите лица, че е разработен проект на Програма за управление на отпадъците на Община Иваново с период на действие 2016-2020 г.
Съгласно разпоредбите на чл. 52, ал. 7 от ЗУО е осигурен обществен достъп до проекта на Програмата за управление на отпадъците на Община Иваново. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.08.2016 г.
Мнения, предложения и становища по проекта на Програмата могат да се депозират в горепосочения период, в Информационния център на Община Иваново - ет. 1, стая № 7, на факс: 08116/28-70, както и на e-mail: obshtina@ivanovo.bg
Лице за контакт: Йоана Стоянова-специалист в Дирекция „УТОСХД”, тел. 08116/22-53, вътр. 33.
С целият текст на Програмата можете да се запознаете тук.
 

04.08.2016
Обявление № 44

 

03.08.2016
Обявление № 42/29.07.2016 г.
Обявление № 43/29.07.2016 г.

 

01.08.2016ОБЯВА
Министерството на отбраната на Република България обявява 209 свободни длъжности за приемане на служба в доброволния / платен/ резерв на лица със средно или висше образование.
ЗА СПРАВКИ:
-   Военно окръжие – Русе                   -  082 / 834 543
-   Военен отчет – община Ветово     -  08161 / 22 53;    088 684 14 35
-   Военен отчет – община Иваново  -  08116 / 22 36;    088 684 14 35    
-   Военен отчет – общ. Сливо поле   -  08131 / 22 15;   088 684 14 35

списък с длъжности >>

 

01.08.2016
Обявление >>

 

28.07.2016

ДО 
ДИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
УЛ.“ЛЮЛЯК № 19
ГР.РУСЕ-7000


        Община Иваново, област Русе  уведомява на основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от АПК за постъпило заявление с вх. № ОБА5-238/11.05.2016г. за цялостна процедура по извършване на поправка на кадастралния план на с. Нисово за  ПИ - 112 в кв. 47, ПИ-118 и ПИ-120 в кв.44, УПИ IХ-120 в кв. 47 и ПИ - 91 в кв. 58
       Изменението включва и коригиране на южната граница между ПИ-112 и ПИ-113, Ваша собственост  в кв.47 по кадастралния план на с. Нисово.
        Може да се запознаете с преписката в административната сграда на общината в с. Иваново, ул. “Олимпийска” № 75, ет.1, стая № 7 – Информационен център. Телефон за контакт 08116/22-53 вътрешен 31. Работното време на Община Иваново е всеки работен ден от 8.15ч. до 16.45ч.
 С оглед гореизложеното, считайте настоящото  уведомление по чл. 26 от АПК за започване на административно производство по издаване на заповед за поправка на имотните граници по чл. 54 от ЗКИР /Закона за кадастъра и имотния регистър/. С настоящото Ви уведомявам, че в 3-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в общината писмени обяснения и възражения по случая.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, Община Иваново ще продължи процедурата по извършване поправка на кадастралния план.

Дата на поставяне на информационното таблото в Общината : 28.07.2016 г.

Дата на сваляне на  информационното таблото в Общината:  02.08.2016г.

Длъжностно лице : Д. Стоянова – старши спец.“УТ и НС“

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на община Иваново, област Русе

Пълен текст

 

28.07.2016
Обявление № 40/27.07.2016г

26.07.2016
- Заповед №09-262/ 26.07.2016 г.  

 

26.07.2016
- Конкурсна документация за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе - Щръклево   
- Конкурсна документация за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе - Красен 

 

21.07.2016

Съобщение за достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на един брой собствен водоизточник - тръбен кладенец”, в поземлен имот № 091025, в землището на с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител „АНБ” ЕООД.

 

21.07.2016
- Заповед № РД-09-249 за откриване на конкурсна процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе - Красен
- Заповед № РД-09-248 за откриване на конкурсна процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе - Щръклево

 

18.07.2016
Обявление № 38/15.07.2016г >>
Обявление № 22/22.04.2016 г. >>  

 

15.07.2016

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново, област Русе уведомява населението, че за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на довеждащата инфраструктура за селищно образувание Пристанище и селищно образувание Помпена станция в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе е издадено Решение № РУ-12-ЕО/2016 г. на Директора на РИОСВ-Русе за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Решението е оповестено на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината за период от 14 (четиринадесет дни), считано от 15.07.2016 г.
- Решение № РУ-12-ЕО/2016г >>

 

08.07.2016
Съобщение за достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение:  „Разширяване на съществуваща животновъдна ферма чрез изграждане на нова животновъдна сграда за отглеждане на 250 броя овце и достигане на общ капацитет от 550 броя дребни преживни животни /ДПЖ/ - овце”, в поземлен имот № 051006 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, с възложител Живко Костадинов Тодоров. >>

 

07.07.2016
- Заповед за спечелил търг за продажба на имот с. Кошов >>

 

05.07.2016

- Заповед за спечелил търг за отдаване под наем с. Иваново >>

 

04.07.2016
Обявление № 36/30.06.2016 г >>   

 

29.06.2016
Обявление № 34/27.06.2016 г >>     
Обявление № 35/27.06.2016 г >>

 

28.06.2016

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново уведомява всички заинтересовани лица във връзка с писмо изх. № 104/27.06.2016 г. от НК „Железопътна инфраструктура“ ЖП Участък гара Борово, заведено в деловодството на общината с вх. № 92-1271-1/27.06.2016 г., че поради авариен ремонт на железния път в междугарието Иваново-Долапите, от 17,00 часа на 03 юли до 08,00 часа на 04 юли ще бъде затворен за движение селскостопанския прелез на км 27+780 (до с. Божичен).

 

14.06.2016

                                                        СЪОБЩЕНИЕ
На 17 юни 2016, петък,  от 9.00 часа в Туристическия център в община Иваново  ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани , които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават  жалби и сигнали на място . Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика  в областта на равните възможности и равното третиране на  всички граждани на територията на България.
 

 

13.06.2016
- Заповед за търгове за продажба на имоти в с. Кошов >>    
- Заповед за търг за отдаване под наем на помещения в сграда в с. Иваново >>     

 

09.06.2016
Съобщение за пръскане >>

 

06.06.2016
Съобщение за достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Монтаж на оборудване в обект за преработка на мляко с капацитет до 300 л. на цикъл, с площ 30 кв. м., в имот № 938047, намиращ се в с. Пиргово, община Иваново, област Русе”, с възложител „МАНДЖАРОВИ ГРУП” ЕООД.

 

02.06.2016
Кампания за подкрепа на онкоболни >>

 

01.06.2016
Утвърждаване на Харта на клиента в Община Иваново >>

 

19.05.2016
Обявление № 28/16.05.2016 г >>   

 

18.05.2016
Съобщение за празника "Деца на поломието - Празник под манастира" >>

 

14.05.2016
Обявление № 25/09.05.2016 г >>      
Обявление № 26/09.05.2016 г >>    
Заповед за забрана къпането във водни обекти на територията на община Иваново     

11.05.2016

Съобщение

Община Иваново уведомява заинтересованите лица, че във връзка с приемането на нова Наредба № 1 за определянето и администрирането на месните такси и цени на услуги е въведена такса за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа в размер на 20лв. Същата може да бъде заплатена по банков път по сметка на Община Иваново IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, вид плащане 448001 BIC: CECBGSF при „Централна Кооперативна Банка“ Русе и на гише в информационния център в Община Иваново.
Заявления се подават не по-късно от 3 работни дни преди датата на откриване.

 

28.04.2016
Списък на възрастните хора от община Иваново, които ще бъдат подпомогнати в рамките на Национална кампания "Великден за всеки" "Дари празник за баба и дядо" >> 

 

27.04.2016
Съобщение за достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в имот № 374001, в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, за напояване на земеделски култури”, с възложител Емил Обретенов Братованов

 

26.04.2016
-Покана за обществено обсъждане на отчета на бюджет 2015 година >> 
    -Справка за структурата и изпълнението на приходите по бюджета на   Община Иваново към 31.12.2015 г. >>
    -Община Иваново - Отчет Бюджет 2015 г. >>    
    -Справка за структурата и изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности по Бюджета на Община Иваново към 31.12.2015 г. >>  
    -Справка за структурата и изпълнението на разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности по Бюджета на Община Иваново към 31.12.2015 г. >>
    -Справка за структурата и изпълнението на разходите за местните дейности по Бюджета на Община Иваново >>
    -Отчет за капиталовите разходи на Община Иваново за 2015 г. >> 
    -Отчет за сметките за средствата от ЕС на Община Иваново към 31.12.2015 г.  >>
    -Доклад към годишния отчет за изпълнение на Бюджета към 31.12.2015 г. >>
    -Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции след влизане в сила на промените в ЗОД през 2015 г. >> 

 

20.04.2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви съобщаваме, че в периода от 20.04.2016 г. до 20.05.2016 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Иваново и Екологична оценка към него. Цялата документация може да разгледате на посочените по-долу линкове:

Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план  на община Иваново и екологична оценка към него. >>       
Общ устройствен план на Община Иваново, фаза предварителен проект – цялата проектна документация. >>     
Доклад за Екологична оценка  на Общ устройствен план на Община Иваново, фаза предварителен проект. >>     
Доклад за оценка степента на въздействие на Общ устройствен план на Община Иваново (фаза предварителен проект) върху защитени зони. >>     
Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Иваново, фаза предварителен проект. >>       
Нетехническо резюме на Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Иваново, фаза предварителен проект. >>      

 

14.04.2016

СЪОБЩЕНИЕ

На 15 април 2016 , петък,  от 9.30 часа в Туристическия център в община Иваново  ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани , които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават  жалби и сигнали на място . Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика  в областта на равните възможности и равното третиране на  всички граждани на територията на България.
 

14.04.2016
Заповед за изземване на общински имот в с. Красен >>

 

13.04.2016

СЪОБЩЕНИЕ:

Поради  прекъсване на ел. захранването за профилактика  община Иваново  няма да работи с граждани  на 14.04.2016год . (четвъртък )  за времето от  8,00 часа до 17,00 часа.
 

13.04.2016
- Обявление №19 >>

 

12.04.2016

ОБЯВА

Министерството на отбраната на Република България обявява 149 свободни длъжности за приемане на военна служба на лица със средно или висше образование.

ЗА СПРАВКИ:
-   Военно окръжие – Русе                  -  082 / 83-45-43
-   Военен отчет – община Ветово     -  08161 / 22-53;    088 684 14 35
-   Военен отчет – община Иваново - 08116 / 22-36;    088 684 14 35       
 

08.04.2016
- Провеждане на 70-ти Национален туристически поход >>  
- Регламент 70-ти НТП >>  
- Приложение 1А към Регламент >>  
- Приложение 1Б към Регламент >>  
- Приложение 2 към Регламент >>  
- Приложение 3 към Регламент >>  
- Приложение 4 към Регламент >>  

22.03.2016
Обявление №17/18.03.2016г

18.03.2016 г.
Обявление №16/16.03.2016 г. >>  

16.03.2016
Обявления №14/14.03.2016г. и №15/14.03.2016 г. >>   

15.03.2016

ОБЯВА

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ОБЯВЯВА КАТАЛОГ НА КУРСОВЕТЕ
ПО НАЧАЛНА И СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА ЗА СТУДЕНТИ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
1.   ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – РУСЕ                -  082 / 834 817
2.   ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ-ОБЩИНА ВЕТОВО    -  088 684 14 35

Каталог на курсовете >>


14.03.2016
Ръководството на Община Иваново приканва всички свои жители да се включат в тазгодишното издание на глобалната инициатива „Часът на Земята”, което ще се проведе на 19 март 2016 г. (събота) от 20:30 до 21:30 часа!
Часът на Земята е световна инициатива, която привлича вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и им дава възможност да заемат активна позиция за решаването им.
 По време на Часът на Земята милиони хора от целият свят символично изгасят осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват.

 Повече информация може да откриете на следните интернет адреси:
http://www.wwf.bg/get_involved/earthhour/     
http://www.wwf.bg/get_involved/earthhour/earth_hour_2016/


10.03.2016
Споразумение за обществен ред и сигурност  

09.03.2016
Съобщение за пръскане

09.03.2016
Обявление № 10/02.03.2016 г. за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ с. Кошов, кв. 93

23.02.2016
Резултати от проведен подбор на здравни медиатори за Община Иваново по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе":
Протокол кандидати, допуснати до събеседване >>   
Протокол резултати от конкурса >>   

15.02.2016
Обявление № 9 за ПУП-ИПРЗ /изменение план за регулация и застрояване/ за имоти в с. Нисово в кв. 24

11.02.2016
- Заповед РД-09-54/01.02.2016 г. за одобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за с. Щръклево, кв. 34     

09.02.2016
- Обявление № 6 за с.о. "Пристанище" и с.о. "Помпена станция", с. Пиргово;
- Обявление № 7 за ПУП-ПР /план за регулация/ за с. Щръклево;
- Обявление № 8 за ПУП - ПР /план за регулация/ за с. Щръклево   
 
01.02.2016

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е


Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново уведомява всички собственици, че от днес  1 февруари  2016г.  започна   плащането на  данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2016 година.
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2016 г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5%.
За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2016 г.  не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново  www.ivanovo.bg  с  ЕИК  и  PIN  код или на телефон 081162254.                 
Погасяването на задълженията може да направите на касите на  звено ”МДТ” в община Иваново и в кметствата, с пощенски запис,  в офисите  на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна  или  по следната сметка на общината:
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1
по следната сметка:    
BG46CECB979084F2318200
БИК    CECBBGSF
и код на плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци, 
44 23 00 – данък превозни средства
44 14 00 – патентен данък. 


29.01.2016

 ОБЯВА

Министерството на отбраната на Република България обявява 438 свободни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски и във Военноморски сили на лица със средно или висше образование.

Краен срок за подаване на документи:
- 19.02.2016 г. – за Сухопътни войски
- 26.02.2016 г. – за Военноморски сили

ЗА ИФОРМАЦИЯ:
-   Военно окръжие – Русе                                                        -    082 / 83-45-43
-   Офис за водене на военен отчет – община Иваново    -    08116 / 22-36;    088 684 14 35

 

 

21.01.2016

У в е д о м л е н и е

 
Ръководството на община Иваново уведомява всички собственици и ползватели на сгради, хотели, училища, тротоарни пространства и населението, че предвид очакваното колебание на температурите и свързаното с това снеготопене, се създават предпоставки за образуване на ледени висулки, които застрашават живота и здравето Ви.
С оглед на гореизложеното, Ви напомням, че е Ваше задължение да ги почиствате  и поддържате в състояние, което да не застрашава живота и здравето на Вас и околните.


20.01.2016
Обявление за подбор на персонал по проект "Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от област Русе" - конкурс за длъжност "Здравен медиатор"
ОБЯВЛЕНИЕ>>   
ЗАЯВЛЕНИЕ>>   
CV>>  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА >>


18.01.2016
Заповед за неучебни дни за учебните заведения на територията на община Иваново

11.01.2016
Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността "Секретар на община до 50 000 души"  – 1 /една/ щатна бройка при Община Иваново >>

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „ПНООП” – 1 /една/ щатна бройка при Община Иваново >>

07.01.2016
Обявление № 1 за ПУП-ИПР за имот в кв. 26, с. Красен >>

29.12.2015
Заповеди за спечелили търгове участници
Заповед РД-09-720/29.12.2015 г. за одобрен ПУП-ИПР за имоти в кв. 5 по плана на с. Божичен

23.12.2015
Обявление за конкурс за длъжността: „Секретар на община до 50 000 души” – 1 щатна бройка >>

Обявление за конкурс за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО И НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ” – 1 щатна бройка >>

10.12.2015
- Обявление № 86 за допуснат за разглеждане и обявяване ПУП-ПР /план за регулация/ за с. Щръклево >>   
- Обявление № 85 за с. Мечка и с. Сваленик >> 

03.12.2015
Заповеди за търгове за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост >>

03.12.2015

Съобщение за преyстановяване движението на пътни превозни средства (ППС) по съществуващия жп прелез / общински път IV-50106 на 04.12.2015 г. от 08:30 часа до 10:30 часа!

Във връзка с писмо, заведено в деловодството на община Иваново с вх. № 33-67-1/02.12.2015 г. от ръководител район ПЖПС, относно извършване на планов ремонт –на жп прелез в района на с. Иваново, Общината уведомява всички живущи и заинтересовани лица, че в периода от 08:30 часа на 04.12.2015 г. до 10:30 часа  на 04.12.2015 г. ще бъде преyстановено движението на пътни превозни средства (ППС) по съществуващия жп прелез / общински път IV-50106.

30.11.2015
Заповеди за спечелили търгове участници >>

26.11.2015
Обявление № 83/18.11.2015 г. за допуснат за разглеждане и обявяване ПУП-ИПР за имоти в кв. 5 по плана на с. Божичен >>


19.11.2015
Заповеди за търгове за продажба на имоти в землището на с. Пиргово >> 

19.11.2015

ПОКАНА
На основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси

 

Кмета на община Иваново
Георги Миланов

кани  граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица,  представители на бизнеса, НПО
на 30.11.2015 г. от 11.00 часа, в заседателната зала  на третия етаж в административната сграда на Община Иваново

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО
ЗА 2016 г.

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на община Иваново за 2016г. Ви каня да изразите Вашите мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2016г. Разчитаме на вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието на общината  ни.
Материалите по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА 2016 г. са достъпни на интернет страницата на общинатаwww.ivanovo.bg, в деловодството на общината, в кметствата и кметските наместничества.
Становища и предложения по проекта могат да се предоставят в деловодството на общината и на e-mail: obshtina@ivanovo.bg.
Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание на предстоящото обсъждането на Бюджет 2016 г. и вписани в протокол от публичното обсъждане, който се внася в Общински съвет Иваново заедно с окончателния проект на бюджета.
Публично обсъждане на проект на бюджет 2016 >>

16.11.2015
Обявление № 81 за ПУП-ИПР за с. Божичен >>  
Обявление № 82 за ПУП-ПР за с. Щръклево >>  

10.11.2015
Заповед за търгове за продажба на имоти в с. Нисово

22.10.2015
Заповед № РД-09-586/22.10.2015г. на ВрИД  Кмет на община Иваново  за границите на районите и  честотата на сметосъбиране и сметоизвозване  за  2016 год. >>          

15.10.2015
Обявление № 74 за допускане ПУП-ИПР - с. Божичен >>

08.10.2015
Заповеди за спечелили търгове за продажба на имоти в с. Щръклево участници >>

ОБЯВА


Министерството на отбраната на Република България обявява свободни длъжности за приемане на военна служба на лица със средно или висше образование:
- оркестранти за военни духови оркестри - 6
- лекари за Военно-медицинска академия - 42
- мед. сестри за Военно-медицинска академия - 8
     
ЗА СПРАВКИ:
- Военно окръжие – Русе - 082 / 83-45-43
- Офис за военен отчет – община Ветово - 08161 / 22-53; 088 684 14 35
- Офис за военен отчет – община Иваново - 08116 / 22-36; 088 684 14 35

28.09.2015
Заповеди за спечелили търгове участници:
- Тръстеник >> 
- Мечка >>

09.09.2015
Обявления 65, 66 и 67 >>

07.09.2015
Заповед за търг за продажба на имот - общинска собственост в землището на с. Мечка >>    
Заповед за търг за продажба на имот - общинска собственост в землището на с. Тръстеник >>
Заповед за търгове за продажба на имоти - общинска собственост в землището на с. Щръклево >>

03.09.2015
Заповед РД-09-318/17.08.2015 г. за поправка на кадастрален план за с. Пиргово >>

01.09.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо, заведено в деловодството на община Иваново с вх. № 53-3479-1/01.09.2015 г. от „Енел строй“ ООД, относно ремонт – подмяна на съществуваща дървена прелезна настилка с еластична прелезна настилка на жп прелез в района на с. Иваново, Общината уведомява всички живущи и заинтересовани лица, че в периода от 08,00 часа на 07.09.2015 г. до 17,00 часа  на 11.09.2015 г. ще бъде прекъснато движението на ППС по съществуващия жп прелез / общински път IV-50106.

Йордан Маринов
Зам. кмет на община Иваново


31.08.2015
Заповед РД-09-293/03.08.2015 г. за поправка на кадастрален план с. Божичен >>  

21.08.2015
Обявление № 58 >>  
Обявление № 59 >>  

05.08.2015
Заповед № РД-09-298/ 05.08.2015 г. на Кмета на община Иваново за прекратена категория >>

04.08.2015
Обявление № 56 за ПУП-ПР за с. Щръклево >>

03.08.2015
Обявление № 52 за с. Щръклево >> 
Заповед № РД-09-269/17.07.2015 г. за поправка на кадастрален план за ПИ 501.488 >>

31.07.2015
Заповед за спечелил търг участник >>

31.07.2015
Заповед № РД-09-290/ 30.07.2015 г. на Кмета на Община Иваново >>

31.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение „Многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ 32095.165.7, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”.
За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002, изм. и доп. ДВ, бр. 98/2014 г.).
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 94/2012 г.) е открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от същата за горепосоченото инвестиционно предложение.
Документацията е на разположение на зантересованите лица всеки работен ден в периода от 31.07.2015 г. до 13.08.2015 г. включително, в сградата на Община Иваново - ет. 1, стая № 5.
Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Иваново.

29.07.2015
Обявление №55 >>  

27.07.2015
Обявление №54/23.07.2015 г. за ПУП-ИПР за с. Божичен >>

22.07.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Звено „Приходи по местни данъци и такси и принудително събиране” при община Иваново уведомява, че на 28 юли 2015 г. (вторник) няма да работи с граждани  за времето от 8,15 ч. до 16,45 ч. поради профилактика на ел. захранването. 

15.07.2015
Обявление № 50 за допуснат за изработване ПУП-ИПР в с. Червен >>

14.07.2015
Заповед за изземване на общински имот в с. Нисово >>
Заповеди за търгове за отдаване под наем на части от имоти в с. Иваново >>
Заповеди за търгове за отдаване под наем на части от имоти в с. Иваново >>

10.07.2015
На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение „Изграждане на Българо – Румънски център за обучение и зелени компетенции, ПИ № 000208, местност „Селище”, землище на с. Червен, община Иваново”, с възложител Сдружение „Агенция за развитие на човешките ресурси”.

За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002, изм. и доп. ДВ, бр. 98/2014 г.).

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 94/2012 г.) е открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от същата за горепосоченото инвестиционно предложение.

Документацията е на разположение на зантересованите лица всеки работен ден в периода от 10.07.2015 г. до 23.07.2015 г., в сградата на Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Иваново.

09.07.2015
Обявление № 49 >>

02.07.2015
Обявление № 46 >>
Обявление № 48 >>

01.07.2015
Обява за конкурс за възлагане   управлението на социална услуга ЦСРИ - с. Щръклево >>

СЪОБЩЕНИЕ

На 26.06.2015 г., /петък/ от  9.00 часа в Туристическия център на община Иваново ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация.  Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани , които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават  жалби и сигнали на място . Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика  в областта на равните възможности и равното третиране на  всички граждани на територията на България.
 

23.06.2015
Придружително писмо за съобщаване на виза >> 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Поради технически причини  звено  „Приходи по местни данъци и такси  и принудително събиране”  при община Иваново няма да работи с граждани  на 03.07.2015год (петък)  за времето от 12,00 часа до 17,00 часа.

 

18.06.2015
Проект на община Иваново за ПУП-ПЗ за с. Иваново >>    (.zip 80 MB) 

18.06.2015
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността „Младши експерт” в дирекция „УТОСХД” >>  
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността „Младши експерт” в дирекция „ПНООП” >>  
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността „Счетоводител” в дирекция „ФССД” >>

11.06.2015
Обявление № 43 за село Тръстеник

03.06.2015
Обявление №40 за ПУП-ИПР за с. Божичен >>

01.06.2015
Заповед за спечелил търг участник >>

01.06.2015
Община Иваново обявява конкурси за длъжностите:
- Мл. експерт дирекция ПНООП >> 
- Счетоводител дирекция ФССД >> 
- Ст. експерт дирекция УТОСХД >>      
- Мл. експерт дирекция УТОСХД >> 

22.05.2015
Обявление №37/20.05.2015 г. за ПУП-ПР с. Щръклево >>

13.05.2015
Заповед за търг за продажба на имот в землището на с. Табачка >>

12.05.2015
Обявление №30/11.05.2015 г. за ПУП-ПЗ с. Червен >>   
Обявление №31/11.05.2015 г. за ПУП-ПП >> 
Обявление №32/11.05.2015 г. за ПУП-ПП с. Иваново >> 
Обявление №33/11.05.2015 г. за ПУП-ПЗ с. Иваново>> 

28.04.2015
Обявление №29/24.04.2015 г. за ПУП-ПР с. Иваново >>    

21.04.2015
Обявление №22/06.04.2015 г. за ПУП-ПП с. Пиргово>>   
Обявление №27/16.04.2015 г. за ПУП-ИПУР с. Табачка>>      

30.03.2015
Обявление №19/30.03.2015 г. за ПУП-ИПР с. Тръстеник >>      

24.03.2015
Обявление № 18/20.03.2015 г >>

18.03.2015
СЪОБЩЕНИЕ
На 20.03.2015 г., /петък/ от  9.30 часа в Туристическия център на община Иваново ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация.    Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани , които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават  жалби и сигнали на място . Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика  в областта на равните възможности и равното третиране на  всички граждани на територията на България.
Обявление №15/16.03.2015 г. за ПУП-ИПР с.о. Стълпище >>

 

16.03.2015
Заповед за спечелил търг участник >>    

06.03.2015
Обявление №13/04.03.2015 г. за ПУП-ПР с. Щръклево >>   

27.02.2015
Заповед за спечелил търг участник >>   

27.02.2015
Предоставяне на пасища, мери за индивидуално ползване за 2014/15г. по Решение 504/27.02.2015г. на Общински съвет Иваново:
- Годишен план за паша 2015г. >>    
- Списък на пасищата за индивидуално ползване 2014/2015 год. >>   
- Заявление 37и >>  

25.02.2015
Търг за отдаване под наем на зъболекарски кабинет в с. Пиргово >> 

12.02.2015

                                                               ОБЯВА
Министерството на отбраната на Република България обявявя 389 свободни длъжности за приемане на служба в доброволния /платен/ резерв на лица, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документи – 20.03.2015 г.

ЗА СПРАВКИ:
- Областен военен отдел – Русе - 082/83-45-43
- Офис за военен отчет – община Иваново - 08116/22-36; 088 684 14 35; 087 877 57 20

11.02.2015
Заповед за търг за продажба на имот - общинска собственост в землището на с. Мечка >>  

11.02.2015
Обявление №11/09.02.2015 г. по Решение №478 по Протокол №55/23.01.2015г. >>   
Обявление №12/09.02.2015 г. за ПУП-ПП с. Щръклево >>

04.02.2015
Обявление >>          

02.02.2015
Заповед за спечелил търг участник >>

27.01.2015

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   Е

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” няма да работи с граждани на 28 януари 2015 год. за времето от 8.00 ч. до 17.00ч. поради подготовка за годишно облагане.
Плащането на местните данъци и такси ще започне  на 2 февруари  2015г.   от  8:15ч.  до 12:00ч. и от 12:30ч. до16:00ч.  на касите на звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ и кметствата .
На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок  до 30 април 2015г., се прави отстъпка от 5 на сто.              
За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2015г.  не са изпращани годишни съобщения, но същите могат да се видят /разпечатат/ от страницата за проверка на задълженията на сайта на община Иваново ivanovo.bg с ЕИК и PIN код или на телефон 08116 2254.
Погасяването на задълженията може да направите на касите на  звено ”МДТ” в община Иваново, с пощенски запис,  в офисите  на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна  или  по следната сметка на общината:
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  - РУСЕ  пл. „Хан Кубрат” №  1
по следната сметка:     
BG46CECB979084F2318200
БИК    CECBBGSF
и код на плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,  
44 23 00 –  данък превозни средства
44 14 00 –  патентен данък.

26.01.2015
Обявление  № 6/19.01.2015 >>  

19.01.2015
- Обявление № 68/30.12.2014 г >>  

15.10.2015
- Обявление № 3 и № 4 >>   

09.01.2015
Заповед за търг за продажба на имот - общинска собственост в с.о. "Стълпище">>

19.12.2014
Заповед за спечелил търг участник >>

18.12.2014
Обявление №66/10.12.2014 г.,  за ПУП - ПП с. Красен >>
Обявление №67/10.12.2014 г.,  за ПУП - ПП с. Красен >>

18.12.2014
Съобщение на вниманието на г-н Свилен Георгиев >>

02.12.2014
Обявление №64/28.11.2014 г.,  за ПУП - ПР с. Щръклево <<

01.12.2014
Заповед за търг за продажба на имот - общинска собственост в землището на с. Нисово <<

20.11.2014
Обявление №62/19.11.2014 г.,  за ПУП - ПР с. Щръклево >>