1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Правно основание за предоставяне

Чл. 87, ал. 6 от ДОПК, във вр. с чл. 4, ал. 1 и ал. 3; чл. 9а, ал. 1 от ЗМДТ


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:
Няма нормативно определен срок


Орган по предоставянето на административната услуга:
Отдел "Местни данъци и такси"


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Редът и сроковете за обжалване са регламентирани в чл. 92 - чл. 97 от ДОПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата
Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Искане за издаване на документ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

- Физически лица

Вид услуга

Срок за предоставяне

Такса

Обикновена 3 дни 12.00 лв.
Бърза 1 ден 15.00 лв.

- Юридически лица

Вид услуга

Срок за предоставяне

Такса

Обикновена 3 дни 15.00 лв.
Бърза 1 ден 25.00 лв.

 

 


За услугата се заплаща фиксирана такса. 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в Центъра за административно обслужване в брой
На гише в Центъра за административно обслужване с банкова карта
По електронен път
По банков път на следната банкова сметка:

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF


Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg