2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Правно основание за предоставяне

Чл.  4, ал. 3, във вр. с 52 от ЗМДТ


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:
Няма нормативно определен срок


Орган по предоставянето на административната услуга:
Отдел "Местни данъци и такси"


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Редът и сроковете на обжалване са регламентирани в чл. 92 - чл. 97 от ДОПК.


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Искане за издаване на документ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

-Физически лица :

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 3 дни

5.00 лв.

Бърза  1 ден

10.00 лв.

 

- Юридически лица :

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 3 дни

10.00 лв.

Бърза  1 ден

15.00 лв.


За услугата се заплаща фиксирана такса. 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в Центъра за административно обслужване в брой
На гише в Центъра за административно обслужване с банкова карта
По електронен път
По банков път на следната банкова сметка:

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF


Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg