2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Правно основание за предоставяне

Приложение № 2, във вр. с чл.  3, ал. 2 от ЗМДТ


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:

Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от ДОПК са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му.


Орган по предоставянето на административната услуга:
Отдел "Местни данъци и такси"


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Редът и сроковете на обжалване са регламентирани в чл. 92 - чл. 97 от ДОПК.


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Искане за издаване на документ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

 - За физически лица:

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 5 дни 10.00 лв.
Експресна 1 ден 20.00 лв.

 

 - За юридически  лица:

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 5 дни 15.00 лв.
Експресна 1 ден 35.00 лв.

За услугата се заплаща фиксирана такса. 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в Центъра за административно обслужване в брой
На гише в Центъра за административно обслужване с банкова карта
По електронен път
По банков път на следната банкова сметка:

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF


Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg