2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Правно основание за предоставяне

Приложение № 2, във вр. с чл.  3, ал. 2 от ЗМДТ


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:

Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени замеделски земи са валидни до края на текущата година.


Орган по предоставянето на административната услуга:
Отдел "Местни данъци и такси"


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Редът и сроковете на обжалване са регламентирани в чл. 92 - чл. 97 от ДОПК.


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Искане за издаване на документ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

- Физически лица

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 5 дни 10.00 лв.
Експресна

1 ден

20.00 лв.

- Юридически лица

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 5 дни 15.00 лв.
Експресна

1 ден

35.00 лв.


За услугата се заплаща фиксирана такса. 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в Центъра за административно обслужване в брой
На гише в Центъра за административно обслужване с банкова карта
По електронен път
По банков път на следната банкова сметка:

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF


Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg