1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Правно основание за предоставяне

Чл. 88, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 40, ал. 1 от ЗГР


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок


Орган по предоставянето на административната услуга:

Длъжностно лице по гражданско състояние


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

По реда на глава десета от АПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 1 ден

Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg