2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Правно основание за предоставяне

Чл. 24, ал. 1, във вр. с чл. 106, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 2 от ЗГР, във вр. с чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗМДТ, във вр. с чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:
Няма нормативно определен срок


Орган по предоставянето на административната услуга:
Длъжностно лице по гражданско състояние


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
По реда на глава десета от АПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата
Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Искане за издаване на удостоверение


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 24 часа 5.00 лв.
Бърза 6 часа 8.00 лв.

За услугата се заплаща фиксирана такса. 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в Центъра за административно обслужване в брой
На гише в Центъра за административно обслужване с банкова карта
По електронен път
По банков път на следната банкова сметка:

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF


Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg