2053 Припознаване на дете

Правно основание за предоставяне
Чл. 65 от СК


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:
Няма нормативно определен срок


Орган по предоставянето на административната услуга:
Длъжностно лице по гражданско състояние


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
По реда на глава десета от АПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата
Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образци:

Заявление за припознаване

Декларация за припознаване


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена  

Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg