2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Правно основание за предоставяне
Чл. 83 от ЗННД


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:
Няма нормативно определен срок


Орган по предоставянето на административната услуга:
Кмета на Община Иваново, заместник-кмета и секретаря на общината, кметовете на населени места и кметските наместници


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
По реда на глава десета от АПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата
Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

Образец
Протокол за устно заявяване 


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 1 ден Съгласно Тарифата за нотариалните такси към ЗННД

За услугата се заплаща изчисляема такса. 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в Центъра за административно обслужване в брой
На гише в Центъра за административно обслужване с банкова карта
По електронен път
По банков път на следната банкова сметка:

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF


Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg