2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

Правно основание за предоставяне
Чл. 153 и сл. от СК


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:
Няма нормативно определен срок


Орган по предоставянето на административната услуга:
Орган по настойничество и попечителство


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
По реда на АПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата
Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образци:

Заявление за издаване на удостоверение

Молба за учредяване на настойничество над лице, поставено под пълно запрещение

Декларация за настойничество

Молба за учредяване на попечителство

Декларация за попечителство


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 30 дни

Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg