План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021 - 2027 г.

План за инегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021 - 2027 г.

Решение за приемане на План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021-2027 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2021 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ - Русе

Покана за публично обсъждане на ПРОЕКТ на План интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021-2027 г.

ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021 - 2027 г.


ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИР НА ОБЩИНА ИВАНОВО