2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Правно основание за предоставяне

Чл. 62, ал. 2 от ЗОС, във вр. с чл. 115 от ЗМДТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 3 дни 2.00 лв.
Бърза 1 ден 4.00 лв.


Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ

Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF