2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Правно основание за предоставяне

Чл. 587, ал. 2 от ГПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 14 дни 7.00 лв.
Бърза 7 дни 15.00 лв.


BIC: CECBBGSF
Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200