2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Правно основание за предоставяне

Чл. 168, ал. 2 от ЗТ, във вр. с чл. 21 от Наредба за изиксванията за категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид на услугата Срок за предоставяне Такса
Обикновена 14 дни съгласно Тарифа за таксите,
които се събират по Закона за туризма


Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF