9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Правно основание за предоставяне

Чл. 173, във вр. с чл. 171 от ДОПК


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:


Орган по предоставянето на административната услуга:
Отдел "Местни данъци и такси"


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

По реда на глава десета от АПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Искане


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена