9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Правно основание за предоставяне

Чл. 61х от ЗМДТ


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:


Орган по предоставянето на административната услуга:
Отдел "Местни данъци и такси"


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

По реда на глава десета от АПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена