Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води

Със Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в поземлен имот 73362.182.2 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, със Заявител: "ТЕРРА ГЛОУБ" ЕООД можете да се запознаете тук.