1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Правно основание за предоставяне

Чл. 621 от ГПК


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:
До промяна в обстоятелствата


Орган по предоставянето на административната услуга:
Кмета на Община Иваново


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно чл. 117 и 118 от Кодекса за международното частно право и чл. 57 от Административно процесуалния кодекс


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление
Декалрация по чл. 117, т. 3 и 4 от КМЧП


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга  Срок за предоставяне Такса 
Обикновена 14 дни

Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg