2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Правно основание за предоставяне

Чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:

Според органа, изискващ представянето на документа


Орган по предоставянето на административната услуга:
Отдел "Местни данъци и такси"


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

По реда на глава десета от АПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Отдел "Местни данъци и такси"
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА  
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 7 дни