2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Правно основание за предоставяне

Чл. 190, във вр. с чл. 191 от ЗУТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 30 дни