2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Правно основание за предоставяне
Чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, във вр. с чл. 92 от КСО


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:
До влизане в сила на решението на Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия


Орган по предоставянето на административната услуга:
Общински съвет - Иваново


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Областния управител на Област Русе


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
По реда на АПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата
Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 30 дни

Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg