2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Правно основание за предоставяне
Чл. 21 от ЗМСМА


Срок на действе на документа/индивидуалния административен акт:
Няма нормативно определен срок


Орган по предоставянето на административната услуга:
Кмета на Община Иваново


Орган, пред който се обжалва документът/индивидуалният административен акт: 
Кмета на Община Иваново


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
По реда на АПК


Място на заявяване и предоставяне на услугата
Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление
Декларация по чл. 2, ал. 1 от ЗУЖВГМЖСВ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 7 дни

Електронен адрес за предложения:
obshtina@ivanovo.bg