Процедура за набиране на проектни предложения за 2021 г. по Национална програма за младежта (2021-2025)

 

Министерството на младежта и спорта, на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата), стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025) по следните тематични области:

PТематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“


PТематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“;

PТематична област 3 „Свободно време, творчество и култура“;

PТематична област 4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“;

PТематична област 5 „Толерантност и европейска принадлежност“. 

В настоящата процедура могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел,  осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата и само организации, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през 2021 г. по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта, като всяка организация може да подаде само едно проектно предложение в настояшата процедура. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата се намират на интернет страницата Национална информационна система за младежта: http://nism.bg и  на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=QJtCezm3TQM%3d.

Кандидатите имат възможност да задават въпроси относно условията/указанията по процедурата на електронна поща: npm@mpes.government.bg, но не по-късно от три работни дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване, който е до 27.09.2021 г.