Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 09 - 517

с. Иваново, 11.10.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 06.10.2021 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-510/04.10.2021 г. на кмета на Община Иваново

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1. ОПРЕДЕЛЯМ „ДАГ-91“ ЕООД, ЕИК 204975603, със седалище и адрес на управление: с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Централна“ № 30, представлявано от управителя Димитър Георгиев Атанасов, за участник, спечелил проведения на 06.10.2021 г. търг с тайно наддаване и ЗА КУПУВАЧ на недвижим  имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 501.2543 по кадастралния план на с. Щръклево, ЕКАТТЕ: 84049, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.12.2000 на МРРБ, административен адрес: ул. „Стара планина“ № 1а, представляващ дворно място с площ 322 кв.м., при граници: на север – № 84049.501.9562 – улица „Стара планина“, на изток – землищна граница, на юг – № 84049.501.1964 – др. зелена площ, на запад – № 84049.501.2542 – обществен терен, ведно с построените в него сграда № 84049.501.2543.1 – едноетажна, полумасивна, промишлена сграда, със застроена площ 46 кв.м., и сграда № 84049.501.2543.2 – едноетажна, полумасивна, промишлена сграда, със застроена площ 78 кв.м., построени през 1956 г., предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2015/14.07.2021 г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 14 500,00 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед „ДАГ-91“ ЕООД,  следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 14 500,00лв. (четиринадесет хиляди и петстотин лева), представляваща достигнатата на търга продажна цена без ДДС, по следната банкова сметка: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон Русе, IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, както следва:

- сума в размер на 2 550,00 лв. (две хиляди петстотин и петдесет лева), с код за вид плащане: 44 56 00;

- сума в размер на 11 950, 00 лв. (единадесет хиляди деветстотин и петдесет лева), с код за вид плащане: 44 55 00.

3.2. Сума в размер на 377,00 лв. (триста седемдесет и седем лева), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път:  IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон Русе.

3.3. Сума в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 40б, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет - Иваново, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон РУСЕ.

3.4. Сума в размер на 510,00 лв. (петстотин и десет лева), представляваща 20% ДДС върху земята, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Русе.

3.5. Сума в размер на 14,50 лв. (четиринадесет лева и петдесет стотинки), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача, в размер определен съобразно стойността в договора, който ще се сключи.                         

            Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ /П/

Кмет на Община Иваново,

Област Русе