Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост в с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 09 - 521

с. Иваново, 14.10.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 11.10.2021 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-518/11.10.2021 г. на Кмета на Община Иваново

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1. ОПРЕДЕЛЯМ ЯВОР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ, ЕГН *************, притежаващ лична карта № ***********, издадена от МВР-****, с постоянен адрес: гр. ****, общ. ****, обл. ****, ул. „*********“ № *, бл. „*******“, вх. *, ет. *, ап. *, за участник, спечелил проведения на 11.10.2021 г. търг с тайно наддаване, ЗА НАЕМАТЕЛ на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща стая с полезна площ 9,72 кв.м. и ½ коридор към нея с площ 9,62 кв.м., представляващи част от сграда „Кметство и културен дом“, построена в УПИ VII-за читалище, кметство и поща, кв. 14 по регулационния план на с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № 96/27.05.1990 г., на ОбНС – Иваново, при граници и съседи: на север – улица, на изток – улица, на юг – улица, на запад – УПИ VI-226 и УПИ VIII-227, предмет на Акт за публична общинска собственост № 366/11.12.2000 г.

Помещението се предоставя за „офис“.

2. ОПРЕДЕЛЯМ месечна наемна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 39,00 лв. (тридесет и девет лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед ЯВОР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 11,87 лв. (единадесет лева и осемдесет и седем стотинки), представляваща разликата между достигнатата на търга месечна наемна цена и внесеният депозит, трансформиран в гаранция за изпълнение на договора, с начислен ДДС, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път – IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума в размер на 39,00 лв. (тридесет и девет лева), представляваща месечна наемна вноска за първи месец от датата на сключване на договора за наем, в  брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път – IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 444 100 - „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 7,80 лв. (седем лева и осемдесет стотинки), представляваща начисленият 20% ДДС  върху месечната наемна вноска, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път – IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код на вид плащане: 444 100 - „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.4. Сума в размер на 10,00 лв. (десет лева), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от наемателя, служител „Общинска собственост” да подготви договор за отдаване под наем и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на наемателя.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на наемателя по реда на АПК.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ /П/

Кмет на Община Иваново,

Област Русе