Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 09 - 522

с. Иваново, 14.10.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 11.10.2021 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-519/11.10.2021 г. на Кмета на Община Иваново

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1. ОПРЕДЕЛЯМ ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ, ЕГН *********, л.к. № ********, издадена на ********* г. от МВР-****, постоянен адрес: гр. ****, общ. ****, обл. ****, ул. „**************“ № **, вх. *, ет. *, за участник, спечелил проведения на 11.10.2021 г. търг с тайно наддаване, ЗА КУПУВАЧ на недвижим  имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 72028.133.354 с площ 1520 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-350/22.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменени на 05.08.2021 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: УПИ VII-144, кв. 15, при граници поземлени имоти с идентификатори: 72028.133.358, 72028.133.435, 72028.133.353, 72028.133.355, 72028.133.356, 72028.133.357, предмет на АЧОС № 2010/15.06.2021 г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 9700,00 лв. (девет хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ,  следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 9700,00 лв. (девет хиляди и седемстотин лева),  представляваща достигнатата на търга продажна цена без ДДС по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума в размер на 252,20 лв. (двеста петдесет и два лева и двадесет стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, в брой в звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ в Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – I етаж) или по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 44, ал. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.4. Сума, в размер на 1940,00 лв. (хиляда деветстотин и четиридесет лева), представляваща 20% ДДС, в брой в касата на Община Иваново – с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 75 или по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F2318200, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.5. Сума в размер на 10,00 лв. (десет лева), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на АПК.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ /П/

Кмет на Община Иваново,

Област Русе