Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

 

 

 З А П О В Е Д

№ РД - 09 - 550

с. Иваново, 28.10.2021 г.

В изпълнение на Решение №  348 по протокол № 30/23.09.2021 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост (НРПУРИВОбС)

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение с площ от 36,00 кв.м., което е част от помещение № 2, цялото с площ 99,60 кв.м.; помещение № 4 с площ 9,35 кв.м., както и част от помощни помещения: 2,58 кв.м. от преддверие и умивалня, представляващо ½ идеална част от цялото помещение с площ 5,16 кв.м., и 3,12 кв.м., представляващи ½ идеална част от санитарен възел № 2, цялото с площ от 6,25 кв.м., разположени на първи етаж от масивна триетажна сграда „Културен център“ със застроена площ от 301 кв.м., построена в имот № 501.797, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) I-797 с площ от 611 кв.м., кв. 3 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, ЕКАТТЕ: 84049, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на акт № 1116/21.10.2015 г. за поправка на акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 161/07.05.2007 г.

Имотът се предоставя под наем за срок от 10 (десет) години срещу месечна наемна цена – за „офис“.

2. Началната тръжна наемна цена на имота е в размер на 232,45 лв. (двеста тридесет и два лева и четиридесет и пет стотинки)  без ДДС.

3. Депозитът за участие в търга е в размер на една първоначално обявена месечна наемна вноска – 232,45 лв. (двеста тридесет и два лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС, внесен в касата на общината (с. Иваново, обл. Русе ул. „Олимпийска” № 75 – ІІ етаж) или по следната банкова сметка на Община Иваново – IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Цената на тръжната документация за търга е 20,00 лв. (двадесет лева), като сумата  не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

5. Търгът да се проведе на 11.11.2021 г. от 14:30 часа в заседателната зала на ІІІ етаж на община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

6. Повторният търг да се проведе на 25.11.2021 г. от 14:30 часа в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

7. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търга – 12:00 часа на 08.11.2021 г., а за повторния търг – 12:00 часа на 22.11.2021 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

           8.  Утвърждавам тръжна документация за имота, неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за заповедната книга на Община Иваново, един за и.д. гл. счетоводител и един за служител „общинска собственост” – за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се постави на информационното табло в сградата на Община Иваново и на информационното табло в сградата на кметство с. Щръклево. Заповедта да се публикува в един регионален ежедневник и на интернет страницата на Община Иваново.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ /П/

Кмет на Община Иваново,

област Русе