Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 09 – 588#1

с. Иваново, 11.11.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 11.11.2021 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-582/09.11.2021 г. на Кмета на Община Иваново

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1. ОПРЕДЕЛЯМ „НП Транс Логистик 21“ ЕООД, ЕИК: 206542732, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Войводова“ № 3, представлявано от Пенка ******* Неделчева, за участник, спечелил проведения на 11.11.2021 г. търг с тайно наддаване, ЗА НАЕМАТЕЛ на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща помещение с площ от 36,00 кв.м., което е част от помещение № 2, цялото с площ 99,60 кв.м.; помещение № 4 с площ 9,35 кв.м., както и част от помощни помещения: 2,58 кв.м. от преддверие и умивалня, представляващо ½ идеална част от цялото помещение с площ 5,16 кв.м., и 3,12 кв.м., представляващи ½ идеална част от санитарен възел № 2, цялото с площ от 6,25 кв.м., разположени на първи етаж от масивна триетажна сграда „Културен център“ със застроена площ от 301 кв.м., построена в имот № 501.797, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) I-797 с площ от 611 кв.м., кв. 3 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, ЕКАТТЕ: 84049, общ. Иваново, обл. Русе, предмет на акт № 1116/21.10.2015 г. за поправка на акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 161/07.05.2007 г.

Помещението се предоставя за „офис“.

2. ОПРЕДЕЛЯМ месечна наемна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед „НП Транс Логистик 21“ ЕООД следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 67,55 лв. (шестдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки), представляваща разликата между достигнатата на търга месечна наемна цена и внесеният депозит, трансформиран в гаранция за изпълнение на договора, с начислен ДДС, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път – IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума в размер на 250,00 лв. (двеста и петдесет лева), представляваща месечна наемна вноска за първи месец от датата на сключване на договора за наем, в  брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път – IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 444 100 - „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 50,00 лв. (петдесет лева), представляваща начисленият 20% ДДС  върху месечната наемна вноска, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път – IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код на вид плащане: 444 100 - „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.4. Сума в размер на 30,00 лв. (тридесет лева), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от наемателя, служител „Общинска собственост” да подготви договор за отдаване под наем и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на наемателя.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на наемателя по реда на АПК.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ /П/

Кмет на Община Иваново,

Област Русе