Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXVII-348, кв. 27 по плана на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе

 

З А П О В Е Д

№ РД - 09 - 602

с. Иваново, 17.11.2021 г.

В изпълнение на Решение № 353 по Протокол № 31/21.10.2021 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII-348 с площ от 710 кв.м., кв. 27 по регулационния план на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № 388,389/1935 г. и изменен със Заповед № 504/08.04.1977 г., с административен адрес: ул. „Харманите“ № 24, отреден за жилищно застрояване – незастроен, при граници и съседи: север – улица, изток – УПИ XXVIII-347, юг – V-397, запад – УПИ XXVI-431, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1985/18.08.2020 г.

2. Началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост е в размер на 7 730,00 лв. (седем хиляди седемстотин и тридесет лева) без ДДС.

3. Депозитът за участие е в размер на 773,00 лв. (седемстотин седемдесет и три лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по следната банкова сметка на Община Иваново - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Цената на тръжната документация за имота по т. 1 е 50,00 лв. (петдесет лева), като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува и получава на място в  Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж), като цената може да се плати и по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

5. Търгът да се проведе на 02.12.2021 г. от 14:30 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

6. Повторният търг да се проведе на 16.12.2021 г. от 14:30 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

7. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търга – 12:00 часа на 29.11.2021 г., а за повторния търг – 12:00 часа на 13.12.2021 г. Документите за участие в търга се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

8. Утвърждавам тръжна документация, за имота по т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за заповедната книга на Община Иваново, един за и.д. гл. счетоводител и един за служител „общинска собственост” – за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се постави на информационното табло в сградата на Община Иваново и на таблото в сградата на кметско наместничество с. Нисово. Заповедта да се публикува в един регионален ежедневник и на интернет страницата на Община Иваново.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ/

Кмет на Община Иваново,

Област Русе