Уведомление за инвестиционно/проектно предложение: "Работен проект за техническа и биологическа рекултивация на общинско депо - Иваново

О Б Я ВАНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.)ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно/проектно предложение:Работен проект за обект: „Техническа и биологическа рекултивация на общинско депо – Иваново, общ. Иваново, обл. РусеМестоположение: имот с идентификатор № 32095.210.220, находящ се в землището на село Иваново.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.