Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

ОБЯВЛЕНИЕОтносно: Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г.Община Иваново, област Русе уведомява заинтересованите лица, че е разработен проект на Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г.За проекта на Програмата е осигурен обществен достъп, като същият е публикуван на интернет страницата на Община Иваново за период от 30 дни (21.09.- 20.10.2022 г. вкл.).Мнения, предложения и становища по проекта на Програмата могат да се депозират в горепосочения период в Информационния център на Община Иваново с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ет. 1, стая № 7, както и на ел. поща: obshtina@ivanovo.bg.Лице за контакт: Йоана Стоянова – гл. експерт в Дирекция СА, тел.: 08116/22-53, вътр. 33.С текста на Програмата можете да се запознаете тук.Публикувано на 20.09.2022 г.