Заповед № РД-09-435/04.10.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Красен и с. Щръклево.

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 09 - ...435/.........

с. Иваново, …04.10.2022 г.

 

 

В изпълнение на Решения № 484, № 486 и № 487 по Протокол № 43/25.08.2022 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

  1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в кв.м/

дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева 10%

Начален час на търга

1.

АЧОС

№ 501/

01.08.2011 г.

 

Поземлен имот (ПИ) 501.42, в кв. 77, по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.12.2000 г. на МРРБ и ПУР, Решение № 269/26.01.2006 г. и Решение № 446/13.09.2007 г. на ОбС Иваново, отреден за жилищно застрояване, с административен адрес ул. „Опълченска“, при граници и съседи: север - ПИ  501.41, изток - ПИ 501.44,

 юг - ПИ 501.43, запад - улица

544 кв.м.

6 870.00

687.00

10:30

2.

АЧОС

№ 211/

02.08.2007г.

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39520.10.173, по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-18-762/30.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „ХАРМАНИТЕ“, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 4, при граници поземлени имоти с идентификатори: 39520.12.75, 39520.10.172, 39520.10.141, 39520.10.336

747 кв.м.

3 000.00

300.00

10:45

3.

АЧОС

№216/

03.08.2007 г

 

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39520.10.141, по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-18-762/30.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, местност „ХАРМАНИТЕ“, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 4, при граници поземлени имоти с идентификатори: 39520.10.173,39520.10.1729520.10.171, 39520.10.170,39520.10.15139520.10.140,39520.10.336

 967  кв.м.

2 450.00

245.00

11:00

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Търговете да се проведат на 24.10.2022 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

5. Повторните търгове да се проведат на 14.11.2022 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търговете – 12:00 часа на 17.10.2022 г., а за повторните търгове – 12:00 часа на 07.11.2022 г.

      Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/ в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

7. Утвърждавам тръжна документация, за всеки от имотите в таблицата по т. 1, неразделна част от настоящата заповед

Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за заповедната книга на Община Иваново, един за и.д. гл. счетоводител и един за служител „общинска собственост” – за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се постави на таблото в сградата на Община Иваново и на таблата в сградите на кметствата в с. Щръклево и с. Красен. Заповедта да се публикува в един регионален ежедневник и на интернет страницата на Община Иваново.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

 

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе