Повторно използване на информация по ЗДОИ

Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор се определя в глава IV на ЗДОИ и се извършва по реда на Раздел III от Вътрешните правила за работа по Закона за достъп до обществена информация в Община Иваново

Дължими такси при повторно предоставяне на обществена информация

Вид на носителя Количество   Норматив за разход  
1. Хартия А4 1 лист 0.01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0.02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4   1 стр. 0.02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3   1 стр. 0.04 лв.
5. CD диск 700 МВ 1 бр. 0.26 лв.
6. DVD диск 4.7 МВ 1 бр. 0.30 лв.
7. DVD диск 8.5 МВ 1 бр. 0.67 лв.
8. USB флаш памт 4 GB 1 бр. 3.46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5.72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7.93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9.47 лв.

Заплащането на услугата се определя на основание чл.41ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-156 от 11 март 2022г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя