Заповед № РД - 09 - 68/15.02.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II в кв. 47а по регулационния план на село Красен.

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 09 – 68/

с. Иваново, 15.02.2023 г.

 

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 13.02.2023 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-53/08.02.2023 г. на кмета на Община Иваново

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ КРИСТИАН ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ, ЕГН: ********* , л.к. № **********, издадена на ***************, постоянен адрес: ***************, за участник, спечелил проведения на 13.02.2023 г. търг и ЗА КУПУВАЧ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 47а  по регулационния план на с. Красен, община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № 288/05.05.1987 г., изменена със Заповед № 277/04.12.1989 г. на кмета на Община Иваново, с площ 1050 кв.м., при граници и съседи: север – улица, изток – УПИ III, юг – землищна граница, запад – УПИ I, предмет на АЧОС № № 2453/09.11.2022 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 826/19.09.2003 г., вписан в СВ-Русе с вх. рег. № 11410 от 07.09.2022 г., под № 34, том 33, дело № 6755, ДВР 11090.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 15 100,00 лв. (петнадесет хиляди и сто лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед КРИСТИАН ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ, следва да заплати:

3.1. Сума в размер на 13 630,00 лв. (тринадесет хиляди шестстотин и тридесет лева) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 15 100,00 лв. (петнадесет хиляди и сто лева) без ДДС и внесения депозит от 1 470,00 лв. (хиляда четиристотин и седемдесет лева) по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума, в размер на 3 020,00 лв. (три хиляди и двадесет лева), представляваща 20% ДДС, по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F2318200, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 392,60 лв. (триста деветдесет и два лева и шестдесет стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.4. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 40б, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.5. Сума в размер на 15,10 лв. (петнадесет лева и десет стотинки), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

ПЛАМЕН ДОНЧЕВ          

Зам.-кмет на Община Иваново, област Русе,

За Кмет на Община Иваново,

съгласно Заповед № РД-09-66/14.02.2023 г.