Заповед № РД - 09 - 105/07.03.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47977.48.73 по КККР на с. Мечка

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД - 09 – 105/

с. Иваново, 07.03.2023 г.

 

 

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 06.03.2023 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-53/08.02.2023 г. на кмета на Община Иваново

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ ИВАН ЛЮБЕНОВ КИРОВ, ЕГН ************, л.к. № ********* издадена на *****************, постоянен адрес: ********************** за участник, спечелил проведения на 06.03.2023 г. търг и ЗА КУПУВАЧ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47977.48.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечка, община Иваново, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-763/30.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Стълпище“, с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, категория на земята: 6, при граници и съседи: 47977.48.3, 47977.48.74, 47977.73.4, 47977.58.71, предмет на АЧОС № 2446/12.10.2022 г., вписан в Служба по вписване – Русе под вх. рег. № 13398 от 20.10.2022 г., акт № 132, том 38, дело № 7893, ДВР 12993.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на   1 833,21 лв. (хиляда осемстотин тридесет и три лева и двадесет и една стотинки) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед ИВАН ЛЮБЕНОВ КИРОВ, следва да заплати:

3.1. Сума в размер на 1 671,21 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и един лева и двадесет и една стотинки) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 1 833,21 лв. (хиляда осемстотин тридесет и три лева и двадесет и една стотинки) без ДДС и внесения депозит от 162,00 лв. (сто шестдесет и два лева) по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума в размер на 47,66 лв. (четиридесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.4. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 40б, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.5. Сума в размер на 10,00 лв. (десет лева), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе