Заповед № РД-09-135/16.03.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 72028.134.23 по КККР на с. Табачка.

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД - 09 -135/

с. Иваново, 16.03.2023 г.

 

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 15.03.2023 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-104/07.03.2023 г. на кмета на Община Иваново

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1. ОПРЕДЕЛЯМ ТЕОДОР ТОДОРОВ ПЕТРОВ, ЕГН: **********, л.к. № *********, издадена на ***********, постоянен адрес:*************************** за участник, спечелил проведения на 15.03.2023 г. търг и ЗА КУПУВАЧ на недвижим  имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 72028.134.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-350/22.05.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, с площ от 1288 кв.м., с адрес: ул. „Трети март“ № 11, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), при граници и съседи: 72028.134.69, 72028.134.22, 72028.134.21, 72028.134.20, 72028.134.24, предмет на Акт за частна общинска собственост № 2485/05.12.2022 г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 11 577,00 лв. (единадесет хиляди петстотин седемдесет и седем  лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед, ТЕОДОР ТОДОРОВ ПЕТРОВ, следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 10 470,00 лв. (десет хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 11 577,00 лв. (единадесет хиляди петстотин седемдесет и седем лева) без ДДС и внесения депозит от 1 107,00 лв. (хиляда сто и седем лева) по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2 Сума, в размер на 2 315,40 лв. (две хиляди триста и петнадесет лева и четиридесет стотинки), представляваща 20% ДДС, по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790  84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума в размер на 301,02 лв. (триста и един лева и две стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 44, ал. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.5. Сума в размер на 11,57 лв. (единадесет лева и петдесет и седем стотинки), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на АПК.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

 

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе